King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 18
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Ki 18:1
  ויהי ימים רבים ודבר יהוה היה אל אליהו בשׁנה השׁלישׁית לאמר לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה׃
  1Ki 18:2
  וילך אליהו להראות אל אחאב והרעב חזק בשׁמרון׃
  1Ki 18:3
  ויקרא אחאב אל עבדיהו אשׁר על הבית ועבדיהו היה ירא את יהוה מאד׃
  1Ki 18:4
  ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נבאים ויחביאם חמשׁים אישׁ במערה וכלכלם לחם ומים׃
  1Ki 18:5
  ויאמר אחאב אל עבדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה׃
  1Ki 18:6
  ויחלקו להם את הארץ לעבר בה  אחאב  הלך  בדרך  אחד  לבדו  ועבדיהו הלך בדרך אחד לבדו׃
  1Ki 18:7
  ויהי עבדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויכרהו ויפל על פניו ויאמר האתה זה אדני אליהו׃
  1Ki 18:8
  ויאמר לו  אני  לך  אמר  לאדניך הנה אליהו׃
  1Ki 18:9
  ויאמר מה חטאתי כי אתה נתן את עבדך ביד אחאב להמיתני׃
  1Ki 18:10
  חי יהוה אלהיך אם ישׁ גוי וממלכה אשׁר לא שׁלח אדני שׁם לבקשׁך ואמרו אין והשׁביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה׃
  1Ki 18:11
  ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו׃
  1Ki 18:12
  והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישׂאך על אשׁר לא אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את יהוה מנערי׃
  1Ki 18:13
  הלא הגד לאדני את אשׁר עשׂיתי בהרג איזבל את נביאי יהוה ואחבא מנביאי יהוה מאה אישׁ חמשׁים חמשׁים אישׁ במערה ואכלכלם לחם ומים׃
  1Ki 18:14
  ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו והרגני׃
  1Ki 18:15
  ויאמר אליהו חי יהוה צבאות אשׁר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו׃
  1Ki 18:16
  וילך עבדיהו לקראת אחאב ויגד לו  וילך  אחאב  לקראת  אליהו׃
  1Ki 18:17
  ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישׂראל׃
  1Ki 18:18
  ויאמר לא עכרתי את ישׂראל כי אם אתה ובית אביך  בעזבכם את מצות יהוה ותלך אחרי הבעלים׃
  1Ki 18:19
  ועתה שׁלח קבץ אלי את כל ישׂראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל ארבע מאות וחמשׁים ונביאי האשׁרה ארבע מאות אכלי שׁלחן איזבל׃
  1Ki 18:20
  וישׁלח אחאב בכל בני ישׂראל ויקבץ את הנביאים אל הר הכרמל׃
  1Ki 18:21
  ויגשׁ אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שׁתי הסעפים אם יהוה האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר׃
  1Ki 18:22
  ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי נביא ליהוה לבדי ונביאי הבעל ארבע מאות וחמשׁים אישׁ׃
  1Ki 18:23
  ויתנו לנו  שׁנים  פרים  ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישׂימו על העצים ואשׁ לא ישׂימו ואני אעשׂה את הפר האחד ונתתי על העצים ואשׁ לא אשׂים׃
  1Ki 18:24
  וקראתם בשׁם אלהיכם ואני אקרא בשׁם יהוה והיה האלהים אשׁר יענה באשׁ הוא האלהים ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר׃
  1Ki 18:25
  ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם  הפר  האחד  ועשׂו  ראשׁנה כי אתם הרבים וקראו בשׁם אלהיכם ואשׁ לא תשׂימו׃
  1Ki 18:26
  ויקחו את הפר אשׁר נתן להם  ויעשׂו  ויקראו בשׁם הבעל מהבקר ועד הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין ענה ויפסחו על המזבח אשׁר עשׂה׃
  1Ki 18:27
  ויהי בצהרים ויהתל בהם  אליהו  ויאמר  קראו  בקול  גדול  כי  אלהים  הוא  כי  שׂיח  וכי  שׂיג  לו  וכי  דרך  לו  אולי ישׁן הוא ויקץ׃
  1Ki 18:28
  ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשׁפטם בחרבות וברמחים עד שׁפך דם עליהם׃
  1Ki 18:29
  ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין ענה ואין קשׁב׃
  1Ki 18:30
  ויאמר אליהו לכל העם גשׁו אלי ויגשׁו כל העם אליו וירפא את מזבח יהוה ההרוס׃
  1Ki 18:31
  ויקח אליהו שׁתים עשׂרה אבנים  כמספר  שׁבטי  בני  יעקב  אשׁר  היה  דבר  יהוה  אליו  לאמר  ישׂראל יהיה שׁמך׃
  1Ki 18:32
  ויבנה את האבנים  מזבח  בשׁם  יהוה  ויעשׂ  תעלה  כבית  סאתים  זרע  סביב  למזבח׃
  1Ki 18:33
  ויערך את העצים וינתח את הפר וישׂם על העצים׃
  1Ki 18:34
  ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על העלה ועל העצים ויאמר שׁנו וישׁנו ויאמר שׁלשׁו וישׁלשׁו
  1Ki 18:35
  וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלא מים׃
  1Ki 18:36
  ויהי בעלות המנחה ויגשׁ אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם  יצחק  וישׂראל היום יודע כי אתה אלהים בישׂראל ואני עבדך ובדבריך עשׂיתי את כל הדברים האלה׃
  1Ki 18:37
  ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית׃
  1Ki 18:38
  ותפל אשׁ יהוה ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים  ואת  העפר  ואת  המים  אשׁר  בתעלה  לחכה׃  
  1Ki 18:39
  וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים׃
  1Ki 18:40
  ויאמר אליהו להם  תפשׂו  את  נביאי  הבעל  אישׁ  אל  ימלט  מהם  ויתפשׂום ויורדם אליהו אל נחל קישׁון וישׁחטם שׁם׃
  1Ki 18:41
  ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושׁתה כי קול המון הגשׁם׃
  1Ki 18:42
  ויעלה אחאב לאכל ולשׁתות ואליהו עלה אל ראשׁ הכרמל ויגהר ארצה וישׂם פניו בין ברכו׃
  1Ki 18:43
  ויאמר אל נערו עלה נא הבט דרך ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שׁב שׁבע פעמים׃
  1Ki 18:44
  ויהי בשׁבעית ויאמר הנה עב קטנה ככף אישׁ עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשׁם׃
  1Ki 18:45
  ויהי עד כה ועד כה והשׁמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשׁם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה׃
  1Ki 18:46
  ויד יהוה היתה אל אליהו וישׁנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.