King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 22
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Ki 22:1
  וישׁבו שׁלשׁ שׁנים אין מלחמה בין ארם ובין ישׂראל׃
  1Ki 22:2
  ויהי בשׁנה השׁלישׁית וירד יהושׁפט מלך יהודה אל מלך ישׂראל׃
  1Ki 22:3
  ויאמר מלך ישׂראל אל עבדיו הידעתם כי לנו  רמת  גלעד  ואנחנו מחשׁים מקחת אתה מיד מלך ארם׃
  1Ki 22:4
  ויאמר אל יהושׁפט התלך אתי למלחמה רמת גלעד ויאמר יהושׁפט אל מלך ישׂראל כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך׃
  1Ki 22:5
  ויאמר יהושׁפט אל מלך ישׂראל דרשׁ נא כיום את דבר יהוה׃
  1Ki 22:6
  ויקבץ מלך ישׂראל את הנביאים כארבע מאות אישׁ ויאמר אלהם האלך על רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמרו עלה ויתן אדני ביד המלך׃
  1Ki 22:7
  ויאמר יהושׁפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשׁה מאותו׃
  1Ki 22:8
  ויאמר מלך ישׂראל אל יהושׁפט עוד אישׁ אחד לדרשׁ את יהוה מאתו ואני שׂנאתיו כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע מיכיהו בן ימלה ויאמר יהושׁפט אל יאמר המלך כן׃
  1Ki 22:9
  ויקרא מלך ישׂראל אל סריס אחד ויאמר מהרה מיכיהו בן ימלה׃
  1Ki 22:10
  ומלך ישׂראל ויהושׁפט מלך יהודה ישׁבים אישׁ על כסאו מלבשׁים בגדים בגרן פתח שׁער שׁמרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם׃
  1Ki 22:11
  ויעשׂ לו  צדקיה  בן  כנענה  קרני  ברזל  ויאמר  כה  אמר  יהוה  באלה  תנגח  את  ארם  עד  כלתם׃  
  1Ki 22:12
  וכל הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך׃
  1Ki 22:13
  והמלאך אשׁר הלך לקרא מיכיהו דבר אליו לאמר הנה נא דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך יהי נא דבריך כדבר אחד מהם ודברת טוב׃
  1Ki 22:14
  ויאמר מיכיהו חי יהוה כי את אשׁר יאמר יהוה אלי אתו אדבר׃
  1Ki 22:15
  ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו מיכיהו הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם נחדל ויאמר אליו עלה והצלח ונתן יהוה ביד המלך׃
  1Ki 22:16
  ויאמר אליו המלך עד כמה פעמים אני משׁבעך אשׁר לא תדבר אלי רק אמת בשׁם יהוה׃
  1Ki 22:17
  ויאמר ראיתי את כל ישׂראל נפצים אל ההרים כצאן אשׁר אין להם רעה ויאמר יהוה לא אדנים לאלה ישׁובו אישׁ לביתו בשׁלום׃
  1Ki 22:18
  ויאמר מלך ישׂראל אל יהושׁפט הלוא אמרתי אליך לוא יתנבא עלי טוב כי אם רע׃
  1Ki 22:19
  ויאמר לכן שׁמע דבר יהוה ראיתי את יהוה ישׁב על כסאו וכל צבא השׁמים עמד עליו מימינו ומשׂמאלו׃
  1Ki 22:20
  ויאמר יהוה מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה׃
  1Ki 22:21
  ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו ויאמר יהוה אליו במה׃  
  1Ki 22:22
  ויאמר אצא והייתי רוח שׁקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשׂה כן׃
  1Ki 22:23
  ועתה הנה נתן יהוה רוח שׁקר בפי כל נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה׃
  1Ki 22:24
  ויגשׁ צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה עבר רוח יהוה מאתי לדבר אותך׃
  1Ki 22:25
  ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשׁר תבא חדר בחדר להחבה׃
  1Ki 22:26
  ויאמר מלך ישׂראל קח את מיכיהו והשׁיבהו אל אמן שׂר העיר ואל יואשׁ בן המלך׃
  1Ki 22:27
  ואמרת כה אמר המלך שׂימו את זה בית הכלא והאכילהו לחם לחץ ומים לחץ עד באי בשׁלום׃
  1Ki 22:28
  ויאמר מיכיהו אם שׁוב תשׁוב בשׁלום לא דבר יהוה בי  ויאמר  שׁמעו  עמים  כלם׃  
  1Ki 22:29
  ויעל מלך ישׂראל ויהושׁפט מלך יהודה רמת גלעד׃
  1Ki 22:30
  ויאמר מלך ישׂראל אל יהושׁפט התחפשׂ ובא במלחמה ואתה לבשׁ בגדיך ויתחפשׂ מלך ישׂראל ויבוא במלחמה׃
  1Ki 22:31
  ומלך ארם צוה את שׂרי הרכב אשׁר לו  שׁלשׁים  ושׁנים לאמר לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם את מלך ישׂראל לבדו׃
  1Ki 22:32
  ויהי כראות שׂרי הרכב את יהושׁפט והמה אמרו אך מלך ישׂראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושׁפט׃
  1Ki 22:33
  ויהי כראות שׂרי הרכב כי לא מלך ישׂראל הוא וישׁובו מאחריו׃
  1Ki 22:34
  ואישׁ משׁך בקשׁת לתמו ויכה את מלך ישׂראל בין הדבקים ובין השׁרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן המחנה כי החליתי׃
  1Ki 22:35
  ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב ויצק דם המכה אל חיק הרכב׃
  1Ki 22:36
  ויעבר הרנה במחנה כבא השׁמשׁ לאמר אישׁ אל עירו ואישׁ אל ארצו׃
  1Ki 22:37
  וימת המלך ויבוא שׁמרון ויקברו את המלך בשׁמרון׃
  1Ki 22:38
  וישׁטף את הרכב על ברכת שׁמרון וילקו הכלבים את דמו והזנות רחצו כדבר יהוה אשׁר דבר׃
  1Ki 22:39
  ויתר דברי אחאב וכל אשׁר עשׂה ובית השׁן אשׁר בנה וכל הערים אשׁר בנה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישׂראל׃
  1Ki 22:40
  וישׁכב אחאב עם אבתיו  וימלך  אחזיהו בנו תחתיו׃
  1Ki 22:41
  ויהושׁפט בן אסא מלך על יהודה בשׁנת ארבע לאחאב מלך ישׂראל׃
  1Ki 22:42
  יהושׁפט בן שׁלשׁים וחמשׁ שׁנה במלכו ועשׂרים וחמשׁ שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו עזובה בת שׁלחי׃
  1Ki 22:43
  וילך בכל דרך אסא אביו  לא  סר  ממנו  לעשׂות הישׁר בעיני יהוה׃  (22:44)  אך  הבמות  לא  סרו  עוד  העם  מזבחים ומקטרים בבמות  
  1Ki 22:44 (22:45)
  וישׁלם יהושׁפט עם מלך ישׂראל׃
  1Ki 22:45 (22:46)
  ויתר  דברי  יהושׁפט וגבורתו אשׁר עשׂה ואשׁר נלחם הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
  1Ki 22:46 (22:47)
  ויתר  הקדשׁ  אשׁר  נשׁאר  בימי  אסא  אביו  בער  מן  הארץ׃  
  1Ki 22:47 (22:48)
  ומלך  אין  באדום  נצב  מלך׃  
  1Ki 22:48 (22:49)
  יהושׁפט עשׂר אניות תרשׁישׁ ללכת אופירה לזהב ולא הלך כי נשׁברה אניות בעציון  גבר׃  
  1Ki 22:49 (22:50)
  אז  אמר  אחזיהו בן אחאב אל יהושׁפט ילכו עבדי עם עבדיך באניות ולא אבה  יהושׁפט׃
  1Ki 22:50 (22:51)
  וישׁכב יהושׁפט עם אבתיו  ויקבר  עם  אבתיו  בעיר  דוד  אביו  וימלך  יהורם  בנו  תחתיו׃
  1Ki 22:51 (22:52)
  אחזיהו בן אחאב מלך על ישׂראל בשׁמרון בשׁנת שׁבע עשׂרה ליהושׁפט מלך יהודה וימלך על ישׂראל שׁנתים׃
  1Ki 22:52 (22:53)
  ויעשׂ  הרע  בעיני  יהוה  וילך  בדרך  אביו  ובדרך  אמו  ובדרך  ירבעם  בן  נבט  אשׁר  החטיא  את  ישׂראל׃
  1Ki 22:53 (22:54)
  ויעבד  את  הבעל  וישׁתחוה לו  ויכעס  את  יהוה  אלהי  ישׂראל ככל אשׁר עשׂה אביו׃  

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.