King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 10
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Ki 10:1
  ולאחאב שׁבעים בנים בשׁמרון ויכתב יהוא ספרים וישׁלח שׁמרון אל שׂרי יזרעאל הזקנים ואל האמנים אחאב לאמר׃
  2Ki 10:2
  ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשׁק׃
  2Ki 10:3
  וראיתם הטוב והישׁר מבני אדניכם ושׂמתם על כסא אביו  והלחמו על בית אדניכם׃
  2Ki 10:4
  ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שׁני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו׃
  2Ki 10:5
  וישׁלח אשׁר על הבית ואשׁר על העיר והזקנים והאמנים אל יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשׁר תאמר אלינו נעשׂה לא נמליך אישׁ הטוב בעיניך עשׂה׃
  2Ki 10:6
  ויכתב אליהם ספר שׁנית לאמר אם לי  אתם  ולקלי  אתם  שׁמעים קחו את ראשׁי אנשׁי בני אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שׁבעים אישׁ את גדלי העיר מגדלים אותם׃
  2Ki 10:7
  ויהי כבא הספר אליהם ויקחו את בני המלך וישׁחטו שׁבעים אישׁ וישׂימו את ראשׁיהם בדודים וישׁלחו אליו יזרעאלה׃
  2Ki 10:8
  ויבא המלאך ויגד לו  לאמר  הביאו  ראשׁי  בני  המלך  ויאמר  שׂימו  אתם  שׁני  צברים  פתח  השׁער  עד  הבקר׃  
  2Ki 10:9
  ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל כל העם צדקים אתם הנה אני קשׁרתי על אדני ואהרגהו ומי הכה את כל אלה׃
  2Ki 10:10
  דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשׁר דבר יהוה על בית אחאב ויהוה עשׂה את אשׁר דבר ביד עבדו אליהו׃
  2Ki 10:11
  ויך יהוא את כל הנשׁארים לבית אחאב ביזרעאל וכל גדליו ומידעיו וכהניו עד בלתי השׁאיר לו  שׂריד׃  
  2Ki 10:12
  ויקם ויבא וילך שׁמרון הוא בית עקד הרעים בדרך׃
  2Ki 10:13
  ויהוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה ויאמר מי אתם ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו ונרד לשׁלום בני המלך ובני הגבירה׃
  2Ki 10:14
  ויאמר תפשׂום חיים ויתפשׂום חיים וישׁחטום אל בור בית  עקד  ארבעים ושׁנים אישׁ ולא השׁאיר אישׁ מהם׃
  2Ki 10:15
  וילך משׁם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו הישׁ את לבבך ישׁר כאשׁר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב ישׁ וישׁ תנה את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה׃
  2Ki 10:16
  ויאמר לכה אתי וראה בקנאתי ליהוה וירכבו אתו ברכבו׃
  2Ki 10:17
  ויבא שׁמרון ויך את כל הנשׁארים לאחאב בשׁמרון עד השׁמידו כדבר יהוה אשׁר דבר אל אליהו׃
  2Ki 10:18
  ויקבץ יהוא את כל העם ויאמר אלהם אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה׃
  2Ki 10:19
  ועתה כל נביאי הבעל כל עבדיו וכל כהניו קראו אלי אישׁ אל יפקד כי זבח גדול לי  לבעל  כל  אשׁר  יפקד  לא  יחיה  ויהוא  עשׂה  בעקבה  למען  האביד  את  עבדי  הבעל׃  
  2Ki 10:20
  ויאמר יהוא קדשׁו עצרה לבעל ויקראו׃
  2Ki 10:21
  וישׁלח יהוא בכל ישׂראל ויבאו כל עבדי הבעל ולא נשׁאר אישׁ אשׁר לא בא ויבאו בית הבעל וימלא בית הבעל פה לפה׃
  2Ki 10:22
  ויאמר לאשׁר על המלתחה הוצא לבושׁ לכל עבדי הבעל ויצא להם  המלבושׁ׃
  2Ki 10:23
  ויבא יהוא ויהונדב בן רכב בית הבעל ויאמר לעבדי הבעל חפשׂו וראו פן ישׁ פה עמכם מעבדי יהוה כי אם עבדי הבעל לבדם׃
  2Ki 10:24
  ויבאו לעשׂות זבחים ועלות ויהוא שׂם לו  בחוץ  שׁמנים אישׁ ויאמר האישׁ אשׁר ימלט מן האנשׁים אשׁר אני מביא על ידיכם נפשׁו תחת נפשׁו׃
  2Ki 10:25
  ויהי ככלתו לעשׂות העלה ויאמר יהוא לרצים ולשׁלשׁים באו הכום אישׁ אל יצא ויכום לפי חרב וישׁלכו הרצים והשׁלשׁים וילכו עד עיר בית הבעל׃
  2Ki 10:26
  ויצאו את מצבות בית הבעל וישׂרפוה׃
  2Ki 10:27
  ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את בית הבעל וישׂמהו למחראות עד היום׃
  2Ki 10:28
  וישׁמד יהוא את הבעל מישׂראל׃
  2Ki 10:29
  רק חטאי ירבעם בן נבט אשׁר החטיא את ישׂראל לא סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשׁר בית  אל  ואשׁר  בדן׃  
  2Ki 10:30
  ויאמר יהוה אל יהוא יען אשׁר הטיבת לעשׂות הישׁר בעיני ככל אשׁר בלבבי עשׂית לבית אחאב בני רבעים ישׁבו לך  על  כסא  ישׂראל׃
  2Ki 10:31
  ויהוא לא שׁמר ללכת בתורת יהוה אלהי ישׂראל בכל לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשׁר החטיא את ישׂראל׃
  2Ki 10:32
  בימים ההם החל יהוה לקצות בישׂראל ויכם חזאל בכל גבול ישׂראל׃
  2Ki 10:33
  מן הירדן מזרח השׁמשׁ את כל ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשׁי מערער אשׁר על נחל ארנן והגלעד והבשׁן׃
  2Ki 10:34
  ויתר דברי יהוא וכל אשׁר עשׂה וכל גבורתו הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישׂראל׃
  2Ki 10:35
  וישׁכב יהוא עם אבתיו  ויקברו אתו בשׁמרון וימלך יהואחז בנו תחתיו׃
  2Ki 10:36
  והימים אשׁר מלך יהוא על ישׂראל עשׂרים ושׁמנה שׁנה בשׁמרון׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.