King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - DEUTERONOMY 28
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Deu 28:1
  והיה אם שׁמוע תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃
  Deu 28:2
  ובאו עליך כל הברכות האלה והשׂיגך כי תשׁמע בקול יהוה אלהיך׃
  Deu 28:3
  ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשׂדה׃
  Deu 28:4
  ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרות צאנך׃
  Deu 28:5
  ברוך טנאך ומשׁארתך׃
  Deu 28:6
  ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
  Deu 28:7
  יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשׁבעה דרכים ינוסו לפניך׃
  Deu 28:8
  יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משׁלח ידך וברכך בארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן׃
  Deu 28:9
  יקימך יהוה לו  לעם  קדושׁ  כאשׁר  נשׁבע  לך  כי  תשׁמר  את  מצות  יהוה  אלהיך  והלכת  בדרכיו׃
  Deu 28:10
  וראו כל עמי הארץ כי שׁם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃
  Deu 28:11
  והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך  לתת׃  
  Deu 28:12
  יפתח יהוה לך  את  אוצרו  הטוב  את  השׁמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשׂה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃
  Deu 28:13
  ונתנך יהוה לראשׁ ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשׁמע אל מצות יהוה אלהיך אשׁר אנכי מצוך היום לשׁמר ולעשׂות׃
  Deu 28:14
  ולא תסור מכל הדברים אשׁר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושׂמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃
  Deu 28:15
  והיה אם לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשׂיגוך׃
  Deu 28:16
  ארור אתה בעיר וארור אתה בשׂדה׃
  Deu 28:17
  ארור טנאך ומשׁארתך׃
  Deu 28:18
  ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך׃
  Deu 28:19
  ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃
  Deu 28:20
  ישׁלח יהוה בך  את  המארה  את  המהומה ואת המגערת בכל משׁלח ידך אשׁר תעשׂה עד השׁמדך ועד אבדך  מהר  מפני  רע  מעלליך אשׁר עזבתני׃
  Deu 28:21
  ידבק יהוה בך  את  הדבר  עד  כלתו  אתך  מעל  האדמה  אשׁר  אתה  בא  שׁמה  לרשׁתה׃
  Deu 28:22
  יככה יהוה בשׁחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשׁדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃  
  Deu 28:23
  והיו שׁמיך אשׁר על ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר תחתיך ברזל׃
  Deu 28:24
  יתן יהוה את מטר ארצך אבק  ועפר  מן  השׁמים ירד עליך עד השׁמדך׃
  Deu 28:25
  יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃
  Deu 28:26
  והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃
  Deu 28:27
  יככה יהוה בשׁחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשׁר לא תוכל להרפא׃
  Deu 28:28
  יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃
  Deu 28:29
  והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃
  Deu 28:30
  אשׁה תארשׂ ואישׁ אחר ישׁגלנה בית תבנה ולא תשׁב בו  כרם  תטע  ולא  תחללנו׃
  Deu 28:31
  שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך  צאנך  נתנות  לאיביך ואין לך  מושׁיע׃  
  Deu 28:32
  בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃
  Deu 28:33
  פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃
  Deu 28:34
  והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃
  Deu 28:35
  יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃
  Deu 28:36
  יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך  ועבדת  שׁם  אלהים  אחרים  עץ  ואבן׃  
  Deu 28:37
  והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃
  Deu 28:38
  זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃
  Deu 28:39
  כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃
  Deu 28:40
  זיתים יהיו לך  בכל  גבולך  ושׁמן  לא  תסוך  כי  ישׁל  זיתך׃  
  Deu 28:41
  בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך  כי  ילכו  בשׁבי׃
  Deu 28:42
  כל עצך ופרי אדמתך יירשׁ הצלצל׃
  Deu 28:43
  הגר אשׁר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃
  Deu 28:44
  הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב׃
  Deu 28:45
  ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשׂיגוך עד השׁמדך כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו אשׁר צוך׃
  Deu 28:46
  והיו בך  לאות  ולמופת ובזרעך עד עולם׃
  Deu 28:47
  תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃
  Deu 28:48
  ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך  ברעב  ובצמא  ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃
  Deu 28:49
  ישׂא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשׁר ידאה הנשׁר גוי אשׁר לא תשׁמע לשׁנו׃
  Deu 28:50
  גוי עז פנים אשׁר לא ישׂא פנים לזקן ונער לא יחן׃
  Deu 28:51
  ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא ישׁאיר לך  דגן  תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו  אתך׃  
  Deu 28:52
  והצר לך  בכל  שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן  בכל  ארצך  והצר  לך  בכל  שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃
  Deu 28:53
  ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך  יהוה  אלהיך  במצור  ובמצוק אשׁר יציק לך  איבך׃  
  Deu 28:54
  האישׁ הרך בך  והענג  מאד  תרע  עינו  באחיו  ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃
  Deu 28:55
  מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו  כל  במצור  ובמצוק אשׁר יציק לך  איבך  בכל  שׁעריך׃
  Deu 28:56
  הרכה בך  והענגה  אשׁר  לא  נסתה  כף  רגלה  הצג  על  הארץ  מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃
  Deu 28:57
  ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך  איבך  בשׁעריך׃
  Deu 28:58
  אם לא תשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השׁם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃
  Deu 28:59
  והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃
  Deu 28:60
  והשׁיב בך  את  כל  מדוה  מצרים  אשׁר  יגרת  מפניהם ודבקו׃
  Deu 28:61
  גם כל חלי וכל מכה אשׁר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השׁמדך׃
  Deu 28:62
  ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך׃
  Deu 28:63
  והיה כאשׁר שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד  אתכם  ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃
  Deu 28:64
  והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך  עץ  ואבן׃  
  Deu 28:65
  ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך  שׁם  לב  רגז  וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃
  Deu 28:66
  והיו חייך תלאים לך  מנגד  ופחדת  לילה  ויומם  ולא  תאמין  בחייך׃
  Deu 28:67
  בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃
  Deu 28:68
  והשׁיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשׁר אמרתי לך  לא  תסיף  עוד  לראתה  והתמכרתם שׁם לאיביך לעבדים ולשׁפחות ואין קנה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.