King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 32
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Jer 32:1
  הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה בשׁנת העשׂרית לצדקיהו מלך יהודה היא השׁנה שׁמנה עשׂרה שׁנה לנבוכדראצר׃
  Jer 32:2
  ואז חיל מלך בבל צרים על ירושׁלם וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשׁר בית מלך יהודה׃
  Jer 32:3
  אשׁר כלאו צדקיהו מלך יהודה לאמר מדוע אתה נבא לאמר כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה׃
  Jer 32:4
  וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכשׂדים כי הנתן ינתן ביד מלך בבל ודבר פיו עם פיו ועיניו את עינו תראינה׃
  Jer 32:5
  ובבל יולך את צדקיהו ושׁם יהיה עד פקדי אתו נאם יהוה כי תלחמו את הכשׂדים לא תצליחו׃
  Jer 32:6
  ויאמר ירמיהו היה דבר יהוה אלי לאמר׃
  Jer 32:7
  הנה חנמאל בן שׁלם דדך בא אליך לאמר קנה לך  את  שׂדי אשׁר בענתות כי לך  משׁפט  הגאלה לקנות׃
  Jer 32:8
  ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר יהוה אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שׂדי אשׁר בענתות אשׁר בארץ בנימין כי לך  משׁפט  הירשׁה ולך  הגאלה  קנה לך  ואדע  כי  דבר יהוה הוא׃
  Jer 32:9
  ואקנה את השׂדה מאת חנמאל בן דדי אשׁר בענתות ואשׁקלה לו  את  הכסף שׁבעה שׁקלים ועשׂרה הכסף׃
  Jer 32:10
  ואכתב בספר ואחתם ואעד עדים ואשׁקל הכסף במאזנים׃
  Jer 32:11
  ואקח את ספר המקנה את החתום המצוה והחקים ואת הגלוי׃
  Jer 32:12
  ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישׁבים בחצר המטרה׃
  Jer 32:13
  ואצוה את ברוך לעיניהם לאמר׃
  Jer 32:14
  כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לקוח את הספרים האלה את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי חרשׂ למען יעמדו ימים רבים׃
  Jer 32:15
  כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל עוד יקנו בתים ושׂדות וכרמים בארץ הזאת׃
  Jer 32:16
  ואתפלל אל יהוה אחרי תתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמר׃
  Jer 32:17
  אהה אדני יהוה הנה אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
  Jer 32:18
  עשׂה חסד לאלפים ומשׁלם עון אבות  אל  חיק בניהם אחריהם האל הגדול הגבור יהוה צבאות שׁמו׃
  Jer 32:19
  גדל העצה ורב העליליה אשׁר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאישׁ כדרכיו וכפרי מעלליו׃
  Jer 32:20
  אשׁר שׂמת אתות ומפתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישׂראל ובאדם ותעשׂה לך  שׁם  כיום הזה׃
  Jer 32:21
  ותצא את עמך את ישׂראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד חזקה ובאזרוע נטויה ובמורא גדול׃
  Jer 32:22
  ותתן להם  את  הארץ הזאת אשׁר נשׁבעת לאבותם  לתת להם  ארץ  זבת חלב ודבשׁ׃
  Jer 32:23
  ויבאו וירשׁו אתה ולא שׁמעו בקולך ובתרותך לא הלכו את כל אשׁר צויתה להם  לעשׂות  לא  עשׂו ותקרא אתם את כל הרעה הזאת׃
  Jer 32:24
  הנה הסללות באו העיר ללכדה והעיר נתנה ביד הכשׂדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר ואשׁר דברת היה והנך ראה׃
  Jer 32:25
  ואתה אמרת אלי אדני יהוה קנה לך  השׂדה  בכסף והעד עדים והעיר נתנה ביד הכשׂדים׃
  Jer 32:26
  ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר׃
  Jer 32:27
  הנה אני יהוה אלהי כל בשׂר הממני יפלא כל דבר׃
  Jer 32:28
  לכן כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד הכשׂדים וביד נבוכדראצר מלך בבל ולכדה׃
  Jer 32:29
  ובאו הכשׂדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת באשׁ ושׂרפוה ואת הבתים אשׁר קטרו על גגותיהם לבעל והסכו נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני׃
  Jer 32:30
  כי היו בני ישׂראל ובני יהודה אך עשׂים הרע בעיני מנערתיהם כי בני ישׂראל אך מכעסים אתי במעשׂה ידיהם נאם יהוה׃
  Jer 32:31
  כי על אפי ועל חמתי היתה לי  העיר  הזאת למן היום אשׁר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פני׃
  Jer 32:32
  על כל רעת בני ישׂראל ובני יהודה אשׁר עשׂו להכעסני המה מלכיהם שׂריהם כהניהם ונביאיהם ואישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם׃
  Jer 32:33
  ויפנו אלי ערף ולא פנים ולמד אתם השׁכם ולמד ואינם שׁמעים לקחת מוסר׃
  Jer 32:34
  וישׂימו שׁקוציהם בבית אשׁר נקרא שׁמי עליו לטמאו׃
  Jer 32:35
  ויבנו את במות הבעל אשׁר בגיא בן הנם להעביר את בניהם ואת בנותיהם למלך אשׁר לא צויתים ולא עלתה על לבי לעשׂות התועבה הזאת למען החטי את יהודה׃
  Jer 32:36
  ועתה לכן כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אל העיר הזאת אשׁר אתם אמרים נתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר׃
  Jer 32:37
  הנני מקבצם מכל הארצות אשׁר הדחתים שׁם באפי ובחמתי ובקצף גדול והשׁבתים אל המקום הזה והשׁבתים לבטח׃
  Jer 32:38
  והיו לי  לעם  ואני אהיה להם  לאלהים׃
  Jer 32:39
  ונתתי להם  לב  אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם  ולבניהם אחריהם׃
  Jer 32:40
  וכרתי להם  ברית  עולם אשׁר לא אשׁוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
  Jer 32:41
  ושׂשׂתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשׁי׃
  Jer 32:42
  כי כה אמר יהוה כאשׁר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשׁר אנכי דבר עליהם׃
  Jer 32:43
  ונקנה השׂדה בארץ הזאת אשׁר אתם אמרים שׁממה היא מאין אדם ובהמה נתנה ביד הכשׂדים׃
  Jer 32:44
  שׂדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושׁלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השׁפלה ובערי הנגב כי אשׁיב את שׁבותם נאם יהוה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.