Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 22

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  22:1 ¶ Papru chichaak juna Tímiayi: "Yatsurtiram, tura uuntur árumna nu antuktarum. Wikia Pápruitjai. Kíishtumaktaj tusan Títiatjana nu waitneasrum anturtuktarum" Tímiayi.

  22:2 Tura Papru Israer chichaman chichaakui, aents nuna antukar Nú nankaamas itiatkarmiayi.

  22:3 ¶ Nui Papru chichaak "Wikia Israer-shuaraitjai. Tarsu pepru Sirisia nunkanam ana nui akiiniaitjai. Túmaitiatnak jui Jerusarénnum tsakaruitjai. Tura unuikiartin Kamaríran chichamen unuimiaruitjai. Tuma asan ii uuntri akupkarmia nuna Ashí umirkaitjai. Tura átum Yamái Túrarmena nuna wisha Nútiksanak Yusna ana nuna tuke Enentáijiai wakerukuitjai.

  22:4 Tura Jesusan umirkaru ármia nuna Máataj tusan pataatukni wekaimiajai. Túran aishmankan nuwancha achikian sepunam enkeataj tusan Túrimiajai.

  22:5 Israer-patri uuntrisha Israer-shuara uuntrisha Tamaskunam ii-shuar Susatá tusar papin ataktusar akuptukarmia nuna ninkia nékainiawai. Jesusan umirkarun achikia ikiaankan jui Jerusarénnum Asutniáwarat tusan werimjai' Tímiayi.

  22:6 `Tura wi Jintiá wéai Tamaskunam jeastatuk ajasai nantu tutupin ai aya aneachma nayaimpinmaya newaat wajantruntmiayi.

  22:7 Túrunamtai wisha Nunká iniaarmajai. Nuyanka chichaamun antukmajai. Chichartak "Sauru, Sauru, ¿urukamtia Imiá pataaturam?" turutmiai.

  22:8 Takui wi aniasmajai "¿Amesha Yáitiam, Uunta?" Tutai "Wikia Nasarétnumia Jesusaitjai. Ame pataaturmena Núitjai" turutmiai.

  22:9 Wijiai pujuarmia nu, newaat wajantun Wáinkiar ti ashamkarmai. Túrasha ninkia Túrutun antukcharmai.

  22:10 Tura wi Tímiajai "¿Nuinkia, Uunta, Warí itiurkattaj?" Tímiajai. Tutai Uunt chichartak "Wajakim Tamaskunam Wetá. Nuisha ame Túrattamna nuna ujatmakartatui" turutmiai, Tímiayi.

  22:11 Kame wikia Nú newaat ajakun iisan jiiru kusurmai. Tuma asamtai winia tsaniakmar enkeki jurukiar Tamaskunam ejetiarmai' Tímiayi.

  22:12 Papru tuke aujmatki wéawai. `Tura nui Tamaskunam aishman Ananías pujumai. Niisha Yúsan aneak, Muisais akupkamia nuna umirkauyi. Tura Nú péprunmaya Israer-shuar ármia nu niin pénker Enentáimtiarmiai.

  22:13 Nú Ananías winia iirsataj tusa Támai. Taa turutmai "Yatsuru Sauru, pénker iimtia." Túrutkui Nú chichamaik pénker iimmiajai. Túrunan Ananíasnasha Wáinkiamjai.

  22:14 Tura Ananías chichaak "Iwiaaku Yus, winia wakeramurun nekartuat tusa winia Uchirnasha, tunaarinchaa nuna, iisat tusa, winia chichampruncha antukat tusa ámin yaunchu Yus anaitiamkaiti.

  22:15 Amesha Papru, Yusna ana nu iisumna nusha antukumna nusha Ashí aents ujakartatme.

  22:16 Tuma asamtai yamaisha ¿Warí Nákam? Tunaarun Asakátrurat tusam Uunt Jesus Enentáimtusam weme ni Náari pachisam imiantia" turutmai.'

  22:17 `Tura Jerusarénnum waketkin Yusa Uunt Jeen wémajai Yúsan áujsataj tusan. Nui iimiarmajai.

  22:18 Nui Jesus chichartak "Jui Jesusarénnum Wíi Túramur etserkattamna nuna antukchartatui. Tuma asamtai wari Jíinkim Wetá" turutmiai.'

  22:19 `Túrutkui wi Tímiajai "Túrasha Uunta, Juyá aents wi Israer-shuara iruntai jeen wayan Amin umirtamkarmia nuna nui matsatun achikian awatin sepunam enkeawarmia nuna nékainiawai.

  22:20 Tura Nuyá Aminiu etserniun Estepankan Máiniakuisha wisha wajamjai. Túruiniakui, "pénkeraiti" Tímiajai. Nú arantcha ni pushirin iirsamjai" Tímiajai.'

  22:21 `Túrasha Uunt Jesus winia turutmai "Wetá. Israer-shuarcha matsatainia nui akupkatjame" turutmai" Tímiayi Papru.

  22:22 ¶ Nui matsamarmia nu, Núnaka antukarka untsumtan Juáriarmiayi. "Juka Mantamnatí. ¿Urukamtaik iwiaakusha pujusat?" tiarmiayi.

  22:23 Tura aentska Paprun kajerainiak, ti untsumainiak pushirin tujaat ajapawar nunkancha nankimkiamaikia ajarmiayi.

  22:24 Tura Kapitián nuna Wáiniak Páprun suntar pujamunam Awayámiayi. Tura suntaran chicharuk "Atum Asutiárum aimtikiatarum. ¿Urukamtaik aents niin kajerainiak Imiá untsumainia? Nekaatarum" Tímiayi.

  22:25 Tura Páprun Asutiátai tusar Jinkiárar awajsam Pápruka Kapitiánin chicharuk "¿Rúmanmaya aents áyatik Asutiámniakait, ni Túramuri nekartsuk?" Tímiayi.

  22:26 Nuna Táman antuk Kapitiáncha uunt Kapitiánin ujaktaj tusa Werí chichaak "Maaj, Túrataj tamena nu anearta. Ju aishman Rúmanam pachitkaiti" Tímiayi.

  22:27 Nuna antuk uunt Kapitián Páprun Werí aniasmiayi "¿Amesha nekasmek Rumanam pachitkaitiam?" Tímiayi. Tutai Papru "Ee" Tímiayi.

  22:28 Tutai "Wikia ti Kuítian akikmakmiajai Rúmanam pachiinkiatniun" uunt Kapitián Tímiayi. Tutai Papru Tímiayi "Túrasha winia aparka Rúmanam pachitkia asamtai, wisha Rúmanam pachiinkian akiiniaitjai" Tímiayi.

  22:29 Nuna takui Páprun Asutiátaj tiarmia nuna Wárik iniaisar Jíiniar wearmiayi. Tura imia uunt Kapitiáncha Rúmanam pachitkian Jinkiá asa ashamkamiayi.

  22:30 Tuma asa kashin tsawar uunt Kapitián, urukamtaik Páprun Imiá kajerainia, nekaataj tusa wakerak Paprun Werí Jinkiámun atirmiayi. Tura Israer-patri uuntrin Chíkich naamka armia Nújaisha ikiaankamiayi. Tura nuinkia ni matsatmanum Páprun itiar ajapén awajsamiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar