Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - GALATIANS 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ ¿Warin aa Karaseanmayatirmea. Waweamukaitrum netse Enentáimprarum Yus tama umirkashtin. Kristu Krúsnum Máamun ti paant étserkun atumin iniaktuschamkajrum?

  3:2 Wátsek, aniastatjarme, Enentáimpratarum. ¿Warijiain Yusa Wakaní Atumí Enentáin achikmarum. Akupkamu umirkarmek Enentáimin achikmarum, antsu Yus Enentáimtusrum ni Wakaní achikchamkuram?

  3:3 ¿Tuke nétsekaitrum. Yusa Wakaní emka Atumí Enentáin Wayá takasmatai atumek yamaikia nu takat aya Ayashí kakarmarijiai umiktin Enentáimprarmek.

  3:4 Penké ántrarmek Wáitsamarum tura antsu ishichkisha unuimiarchamkarum?

  3:5 Naka Enentáimpratarum. Yus ni Wakanín Súramtsuk tura aents Túrachminian Atumíin ti takaatsuk. Atum aya akupkamun umirkurmin Yus nuna Túrachuiti. Antsu ni chichame antukrum Yus Enentáimtakrumin Yus nuna Túraiti.

  3:6 ¶ Yaunchu ii uuntri Apraám Enentáimpratai. Yus-Chicham niin tawai: "Apraám Yúsan Enentáimtusmatai Yus "Ayu, pénkeraitme" Tímiayi" tawai.

  3:7 Iis, nujai Páantchakait. Ashí shuar Yúsan Enentáimtuinia nuka Apraámjai métek Enentáimpraru ásar, ni Uchiría aintsan ajasaru ainiawai.

  3:8 Yamái Páantaiti. Yus Ashí Israer-shuarchancha tawai "Aya winia Enentáimtursarum pénker átatrume". Israer-shuarchasha nujai pénker ajastinia nuna ti yaunchu neka asa, Apraáman ujakmiayi, "Amijiai Ashí aents ti shiir ajasartatui." Tu ujakmiayi.

  3:9 Tuma asamtai Ashí shuar Yúsan Enentáimtuinia nuke Apraámjai métek pénker ajasar shiir warasartatui.

  3:10 Antsu Ashí shuar "akupkamun umirkan uwemprattajai" tuinia nuka yajauchiniam yuminkramu ainiawai. Yus-Papinium aarchamukait "Ashí shuar Yus akupkamun Ashí aarma nuna takamtsuk umirkachka yajauchiniam yuminkramu ainiawai." Tu aarmaiti.

  3:11 Nújainkia Páantaiti. Akupkamu umirkatniujai pénker ajaschamniaiti Yusjai, antsu aya Yus Enentáimtusam pénker ajasam uwemprattame.

  3:12 Shuar akupkamu umirkatniun Enentáimna nuka aya nujai pénker ajastinian Enentáimiui; Yúsan Enentáimtak pénker ajastinian Enentáimtsui.

  3:13 Tura Kristu yamaikia uwemtikrampramji. Akupkamun umirkachu yuminkramuiti tana nuka iin Túramtsuji. Antsu Kristu iin yainmaktin Krúsnum jaka yuminkramu ajasmiayi. Kame aarmaiti: Shuar jakati tusa numiniam nenasma yuminkramuiti.

  3:14 Tuma asamtai Jesukrístu jakamujai Ashí Israer-shuarchasha Apraámjai métek pénker shiir warasartatui. Iisha Núnisrik nu shuarjai Yusa Wakaní, Yus akupkataj timia nusha, achiktatji Yus Enentáimtusar.

  3:15

  3:16 Iis, yatsuru, Yus Apraáman Chichaman najana anajmatuk, "Amijiai tura amée Weeá akiinkiattana nujaisha Ashí aents ti shiir ajasartatui" Tímiayi. Kame `amée Weeá akiinkiartatna nujai" Tíchamiayi, antsu `akiintiatta nujai' Tímiayi. Nuna taku chikichik átinia nuna Enentáimpramiayi. Nusha Krístuiti. Aentstisha Enentáimpratai. Shuar chichaman najana tura papinium aar Nuyá ni naari apujas nuikia nekas Yapajítsuk umiktiniaiti. Umitsuk iniaisachminiaiti. Patattasha patattsachminiaiti.

  3:17 Wátsek, Yus Núnisan Chichaman Apraámjai najana, ukunam umitsuk iniaisachminiaiti. Tura Chichaman najanamia Nú ukunam, kuatru siantu Nuyá trainta (430) Uwí nankaamasmatai, Yus ni akupkamurin Muisaisan susamiayi. Túramaitiat nujai Yusa yaunchu Chichamen Yapajiáchmiayi iniaisatniun.

  3:18 Tuma asamtai Yus timia nuka tuke uminkiattawai, Yus yaunchu Apraámjai Chichaman najana asamtai. Nújainkia Páantaiti, pénker ajastajtsar akupkamu umikrikia shiir pujuschartatji antsu Yus timia nujai iikia takatsuk shiir pujustatji. Nuna tsankatkamiayi Yus Apraámjai Chichaman najaneak~u.

  3:19 ¶ "¿Nuikia Yus urukamtai akupkamun susamia?" Tíchaintmeash. Ayu, Apraám weean, Kristu Táatsain Yus Tímía nu uminkiachminiuyayi. Tuma asamtai nii Táatsain Ashí tunaan Túrawarmia nu Timiá yajauchiiti tusa Yus akupkamun susamiayi. Tura Yusa suntari ju akupkamun Ashí iwiarar Muisaisan susar akatrarmiayi Israer-shuaran Susártí tusar.

  3:20 Antsu chikichik shuar ninki takastinian Enentáimkiunka chikichan atsumatsui. Tura Yus aya chikichkiiti. Ninki chikichan akattsuk Ashí aentsun Apraámjai pénker awajsatniun Apraáma anajmatar niijiai Chichaman najanamiayi.

  3:21 "¿Tura Yus Jimiará chichamjai chichaawak, Tíchaintmeash. Emka Apraáman "Jujai uwemprattame" Tíchamkia, Nuyá Muisaisan ni akupkamurin Súsachmakia?" Tíchaintmeash. Tura aintsachuiti. Nekaata, akupkamu umirkatniujai Yusjai tuke pénker pujusminiaitkiumka Nuyá aya akupkamujai uwempram tunaajainchu ajasaintme.

  3:22 Tura Yus-Chicham paant "Ashí Tunáa ainiawai" tawai. Nu asamtai yamaikia Ashí Jesukrístu Enentáimtuinia Nú shuar, aya Yus Timiá asamtai, uwemprartatui.

  3:23 Tura Kristu Táatsain Niin Enentáimtuschamniauyayi. Tuma asamtai Nii Táatsain akupkamuka iin emettama pujurtamji aya akupkamu tana nu umirkatin. Tura ukunam ju nekanayi: Kristu Enentáimtusar uwempratniuitji.

  3:24 Akupkamu, nuika, iin waitmakmaji uchin Kuírchin wainnia aintsan. Kristu Tatí tusa waitmakmaji. Tura Kristu Támatai Ashí nekas Niin Enentáimtuinia nuka Yúsjai pénker ainiawai.

  3:25 Yamái Kristu nekas Enentáimtustiniaiti tuma asamtai yamaikia akupkamu kuirchia aintsan Wáitmatsji.

  3:26 Antsu Jesukrístu Enentáimtusar, nujai Yusa Uchirí uuntmaru ajasuitji.

  3:27 Ashí Kristu Náariin imiaimiutirmeka Kristu aintsan ajasuitrume.

  3:28 Jesukrístujai tsaninkiu asar~i Imiá métek aji. Israer-shuar, Israer-shuarcha, ankant ainia nu, ankantcha ainia nu, aishman, nuwa, Ashí mash Jesukrístunuitkiuinkia yamaikia "niishaaiti" tu Enentáimprashtiniaiti. Ni shuari mash chikichik ainiaji.

  3:29 Tura Krístunuitkiurmeka Apraám Weeá aintsan ajasurme atumsha. Tuma asarum, Yus Apraáman anajmatramia nu atumsha jurumkitniuitrume.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar