Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 15

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  15:1 ¶ `Winia iwiaakmarun amaakun numi arakma aintsanketjai. Wikia kampuintjai atumsha kanawentrume. Winia Aparsha arakan Wáiniua Núnisaiti.

  15:2 Winia kanawernasha nereatsna Núnaka tsupik ájapeawai. Tura nereana Núnaka Púruawai Nú nukap nerekat tusa.

  15:3 Wi ujakjarmena nujai puruarmaitrume.

  15:4 Numí kanawesha kampuin áchitkiachkunka ninki nerekchamniaiti. Núnisrumek atumsha Winí áchitkiachkurmeka nerekchamniaitrume. Wi atumjai áchitkiaj Núnisrumek atumsha Winí tuke áchitkia atarum' Tímiayi.

  15:5 `Wikia kampuintjai atumsha kanawentrume. Kampuinkia kanawen áchitkia Núnisnak achiakjarme. Tura kanawe ni kampuinin áchitkia Núnisrum Winí áchitkia atarum. Túrakrumka Núkap nerektatrume. Antsu Wíjiainchuka pénker Túratin penké tujintiarme.

  15:6 Winí áchitkiachuka ajapam kukartatui. Kanawesha kukarmatai shuar irumkar aesawartatui' Tímiayi.

  15:7 `Tuke Winí áchitkiaitkiurmeka tura winia chichamprusha kajinmattsuk emetarmeka átum wakerarmena nu seakrumin amastatjai.

  15:8 Atum Núkap nereakrumninkia Ashí shuar "Nekas Jesusa unuiniamurinti" Túramartatui tura winia Aparnasha shiir awajsartatui.

  15:9 ¶ Winia Apar anenna Nútiksanak Wisha atumin aneajrume. Winia aneamur tuke atarum.

  15:10 Winia Aparu akupkamurin umiakun tuke ni aneamurintjai. Núnisrumek winia akupkamur umiakrumka tuke winia aneamur átatrume' Tímiayi.

  15:11 `Wi waraajna aintsarmek warastarum tusan nuna Tájarme. Tura ti shiir warastatrume.

  15:12 Wi akupkamu Júiti: "Wi aneajrumna Nútiksarmek Ashí anenaitiarum."

  15:13 Shuar ni amikrin Yáintaj tusa jakanka ti anenkartichukait.

  15:14 Wi akupeamu takaakrumka atumsha winia amikruitrume.

  15:15 Takarniuka ni uuntri takaana nuna nékatsui. Tuma asamtai "winia takarniuruitrume" Tátsujrume. Antsu Ashí winia Apar Táman ujaku asan "winia amikruitrume" Tájarme.

  15:16 Aya Atumí Enentáimsamurijiain Wíi shuar ajaschamarme. Antsu akatramur ajastarum tusan atumniaka achikjarme Wi. Winia takatur takastiniaitrume. Túrarum pénker Túratniuitrume nerektinia aintsarmek. Tura nu nere amuutsuk tuke átiniaiti. Tuma asamtai winia Apar searmena nuna amastatui.

  15:17 Júnaka akupeajrume: Nuamtak mai anenai ajatarum' Tímiayi.

  15:18 ¶ `Ju nunkanmaya shuar Winia emka nakitrurar atumniasha nakitramarme.

  15:19 Atumsha ju nunkanmaya shuaraitkiurminkia niiniua Nútiksan anenmaintrume. Antsu Wíi shuar ajastarum tusan ju nunkanmaya achikmajrume. Túramtai nekas ju nunkanmayanchuitrume yamaikia. Nu asamtai nu shuar nakitramainiawai.

  15:20 "Takarniuka ni uuntri nankaamaschaiti" Tíchamkajrum. Shuar Winia yajauch awajtusaru ásar atumniasha yajauch awajtamsartatui. Chikichcha umirtukaru ásar atumniasha umirtamkartatui.

  15:21 Winia Akuptukun nékachu ásar Winia Enentáimturkurmin yajauch awajtamsartatui' Tímiayi.

  15:22 `Wi tana Yus-Chichaman niin ujakchamtainkia tunaanum sumamacharaayi. Antsu ujakma ásar "Nékachkun Túraitjai" Tíchamin ainiawai.

  15:23 Winia nakitruinia nuka winia Aparnasha nakitiainiawai.

  15:24 Aents penké Túrachman Túrachuitkiuinkia tunaanum sumamacharainti. Antsu wi Túramun Wáinkiaru ainiayat Winiasha tura winia Aparnasha nakitiainiawai.

  15:25 Yaunchu Yus akupkamunam aarmaiti: "Penké ántar nakitrurarmai." Nu chicham uminkiati tusa Túrunaiti' Tímiayi.

  15:26 ¶ `Tura atsantamprattsa Yáinmana nuna winia Aparuiya akuptuktatjarme. Niisha tuke nekas tiniu Wakaniiti. Niisha Yusaiya taa atumin nekamtikramprattarme.

  15:27 Atumsha yaunchu Wijiai pujusu asarum nekamtikiattarme' Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar