Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 15

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  15:1 ¶ Akupniu Kuítrin-juu tura yajauch shuarsha Jesusan anturkatai tusar Tarú wearmiayi.

  15:2 Tuma asamtai Pariséusha, Israer-shuara jintinniurisha Jesusan áujmatainiak "Jusha Tunáa shuaran itiaawai tura niijiai Yurumáiniawai" tiarmiayi.

  15:3 Nuna tuiniakui Jesus ju métek-taku chichaman jintintiawarmiayi:

  15:4 "Shuar sian (100) murikiun takuschampiash. Nu Siánnumia chikichik menkakamtai nuwintia Nuíwinkia ni matsatmariin ikiuak, menkaka nuna ti eakchattawak. Wáintsuk iniaisashtatui.

  15:5 Tura Wáiniak yakainium awankek waras jeen Wáketui.

  15:6 Tura jeen Jeá ni amikrin, írutramurincha ikiaanak "Wijiai warastarum. Murikiur menkaka nuna Wáinkiajai" tawai.

  15:7 Wats, nuwintia nuiwi pénker shuar akui nayaimpiniam warastin awai. Tura antsu Chikichík yajauch shuar ni Enentáin Yapajiámtainkia, Nú nankaamas warastin átatui, Tájarme' Tímiayi.

  15:8 `Nuyá Chíkich Enentáimsatai. Nuwa tias Kuítian takakna nuna chikichik menkakamtai, Wáinkiataj tusa jinia ekeemak, jean japimiak émamkes eakchattawak.

  15:9 Tura Wáiniak ni amikrin, írutramurincha ikiaanak, "Wijiai warastarum. Kuit menkakamia nuna Wáinkiajai" tawai.

  15:10 Núnisan yajauch shuar ni Enentáin Yapajiámtai, Yusa suntari matsatmanum ti warastin awai" Tímiayi.

  15:11 ¶ Nuyá Jesus juna unuiniamiayi: "Aishman Jimiará uchin takakuyi.

  15:12 Tura Pátatka uchi ni Aparín timiai "Apawá, surustiniaitmena nu Yamái surusta." '`Tutai ni Aparí ni Kuítrin Jímiapetek nakak mai uchin susamai.

  15:13 Ishichik tsawant nankaamasai Pátatka uchi ni waririn irur Jukí jeachat Chíkich Núnkanam wémai. Nuisha Nánkamas yajauchin Túrak Kuítrin Ashí ajapamai.

  15:14 Ni kuitri Ashí amuuka ain nu nunkanam ti tsuka ámai. Niisha Núnisan tsukariin Wáitsamai.

  15:15 Túmak takatan eaktajtsa nu nunkanmaya apachiin werimiai. Nu aishmansha kuchirin Wáitrukta tusa akupkamai.

  15:16 Uchi ti tsukamak kuchi ukatramun niisha Yuátajtsa ti wakerimiai. Túrasha penké Súcharmai.

  15:17 Tumáa pujus nuinkia Enentáimpramai. "Winia Aparuí takau shuar pénkeran ti Yurumáiniawai. Tura wikia jui tsukarui Wáitiajai.

  15:18 Wats, Aparuí waketkitjai. Tura aparun chicharkun "Apawá Yúsjaisha ámijiaisha tunaan Túrajai, titiajai.

  15:19 Ame uchiram áchamniaitjai yamaikia. Ame takarniurmea aantsanak átaj tusan wakerajai" titiajai" tu Enentáimsamai.

  15:20 Tura wajaki ni apariin waketkimiai' Tímiayi. `Tura ni Aparísha jeachat winian Wáiniak waitnentramai. Aparí tsékenki inkiun miniakak Mukunámai.

  15:21 Nuinkia Uchirísha timiai "Apawá, Yúsjaisha ámijiaisha Tunáan Túrajai. Ame uchiram áchamniaitjai." '

  15:22 `Túrasha ni Aparínkia ni takarniurin chicharuk "Ti penker Pushí itiarum aentsratarum, timiai. Tura uwejnum aweetaisha aweemtikiatarum. Tura sapatcha aweemtikiatarum.

  15:23 Túrarum waaka nueram ana nu maatarum. Námper Nájankur shiir Enentáimsar Yurumámi.

  15:24 Warí, ju winia uchir jakaapitia tu Enentáimsamjai. Túrasha iwiaakui. Menkakama nuna Wáinkiajai." Nuinkia ti warasarmai' Tímiayi.

  15:25 `Tumai Iwiái úchikia takatnum pujumai. Tura Wáketuk, Jeá nuntumas Jantsemáiniak Túntuiyamun antukmai.

  15:26 Nuinkia yaintri matsatun chikichkiniak untsuk "¿Warimpait?" timiai.'

  15:27 `Tura nii chichaak "Ame Yátsum tayi. Túramtai ame apa waaka nueram maatai tawai, ame yatsum pénker tau asamtai" timiai.'

  15:28 `Tura iwiai uchi kajek wayatniun nakitramai.' `Tuma asamtai ni Aparí jiintiuki "wayata" timiai.'

  15:29 `Tura uchisha Aparín chicharuk "Wisha ámin umirkun Untsurí uwitin ame takatrumin Túraitjai. Nu nékame. Túrasha winia amikrujai Námper najanatin chiipiuksha penké surichuitme.

  15:30 Tura ju ame uchiram nuwajai yajauchin Túrak ame Kuítrumin wasurkania nu Támatai, waaka nueram Máachumek" timiai.'

  15:31 `Takui Aparí chicharuk "Uchirú, ámeka wijiai tuke pujame. Tura wi takakjana nusha Ashí áminuiti.

  15:32 Tura ame yatsum Jákaiti tu Enentáimsamiaj nu iwiaakuiti. Menkaka nu yamaikia Wáinkiaji. Tuma asamtai Námper najanar waraschatniukaitiaj~i" timiai" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar