Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 7

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  7:1 ¶ Jesus aentsun unuiniasua amik Kapernáum péprunam wémiayi.

  7:2 Nui Rúmanmaya suntara Kapitiántri pujumiayi. Nu Kapitiáni takarniuri, ti aneamuri, jakamnia jaamiayi.

  7:3 Tura Jesusan pachis áujmatainian antuk, ame shuarum Jesusan itiartiti tura winia takarniun Tsuárturti tusa Israer-shuara uuntrin akupkamiayi.

  7:4 Niisha Jesusan weriar, umirtukat tusa ti seainiak tiarmiayi "Ju Kapitián nekas Yáintin pénkeraiti.

  7:5 Niisha yajaya apachitiat iin shiir Enentáimturmaji. Tura iruntai jean jeamtinniasha ninki chicharkaiti, tura yayawai."

  7:6 Nuyá Jesus niijiai wémiayi. Tura ni jeen jeastatuk jatemsamtai Kapitiáncha ni amikrin akatar ju titiarum tusa Jesusan akuptukarmiayi. Niisha Jesusan chicharuk juna tiarmiayi "Uuntá, ántram wayataj tu Enentáimsaip. Ame ti nankaamaku asam winia jearui wayachminiaitme.

  7:7 Tuma asakmin imia wiki Amiin jeatniun arantukjame. Ayatik "pénker Ajastí" Tákumin winia takarniusha pénker ajatrustatui.

  7:8 Wi nékajai. Winia uuntur winia akuptuiniawai. Tura wisha suntaran akupenajai. Nunasha wi "Wetá" takui wéawai. Tura chikichnasha "Winitiá" tutai winiawai. Tura winia takartinian "ju Túratá" tutai Umíawai." Tu Tímiayi.

  7:9 Jesus nuna antuk ti Enentáimias ni nemarainian Tímiayi "Nekas Tájarme Israer-shuar Yúsan Tímiatrus Enentáimtinian Wáinchaitjai."

  7:10 Tura kapitiani akatramuri Jeá waketkiar, takarniuri pénker ajasun Wáinkiarmiayi.

  7:11 ¶ Nuyá ukunam Chíkich pepru Naín tutainium ni unuiniamurijiai tura Chíkich Untsurí aentsjai Jesus wémiayi.

  7:12 Tura péprunam nuntumas jakaan iwiarsatai tusar Juínian Wáinkiamiayi. Jakáa nukuri Wájeyayi, tura uchiri jakamia Núchikiiyayi. Tura ti Untsurí nu peprunmaya niin nemarsarmiayi.

  7:13 Jesus nu wajen Wáiniak tura waitnentar "úutip" Tímiayi.

  7:14 Nuinkia Jesus jakaa enkerman tarunt antinmiayi; nuna Juíniasha wajasarmiayi. Nuinkia Jesus jakaan chicharuk "Umpa nantaktia, Tájame" Tímiayi.

  7:15 Tutai niisha nantaki pujus chichaamiayi. Tura Jesus ni nukurin "Jujú uchiram" Tímiayi.

  7:16 Tura matsamiarmia nu, nuna Wáinkiar ashamkarmiayi. Tura Yusa Náarin shiir awajsarmiayi. Tura chichainiak, "Yúsnan etserniuchukait Niisha. Ataksha Yúsnan etserin uunt ana nu tarutramji" tiarmiayi. Tura "Israer-shuarti Niiniu ájinia nuna Yáinmaktai tusa Yus tarutramji" tiarmiayi.

  7:17 Tura Ashí Jutía nunkanmayasha tura ni írutkamu nunka ármia nuyasha Jesus Túramia nuna nekaawarmiayi.

  7:18 Juan ni írutkamuri ujakam Jesus Túramun nekaamiayi. Nekáa ni írutkamurín Jímiaran untsukmiayi.

  7:19 ¶ Tura Jesusai akupkarmiayi. "Atumsha Jesus aniastarum. ¿Amesha nekas Kristu Yus akupkamu Tátinia Núkaitiam. Kame chikichak Nákastataj~i? titiarum. Nu Nekáa ikiuutarum' Tímiayi.

  7:20 Tutai niisha Jesusan Werí jeariar tiarmiayi "Incha imiakratin Juan akatar akuptamkaji. ¿Amesha nekas Tátinia Núkaitiam. Chikichak Nákastataj~i? Nu nekaatai tusar wakeraji" tiarmiayi.

  7:21 Wats, nii jeawarmia nui Jesus Untsurí jaan Tsuártasa pujurmiayi. Iwianchrukuncha iwianchrin jiirki akupkatasa pujurmiayi. Tura kusuruncha iimtikmiayi.

  7:22 Tuma asa Jesus akatramun juna Tímiayi: "Waketkirum Ashí átum antukurmena nusha, Wáinkiarumna nusha ujaktarum. Kusurusha Wáinmainiawai; shutuap ainia nu pénker wekainiawai; tunamarusha Tsuámainiawai; empekusha ántuiniawai; jakaasha atak iwiaaku ajainiawai; tura Kuítrinchanumsha uwempratin chicham ujakmaiti. Juan nu ujaktarum.

  7:23 Yawetsuk Winia tuke shiir Enentáimturna Nú shuar shiir átatui" Tímiayi Jesus.

  7:24 Waketkiarmatai Jesus Juánkan pachis áujmatman antuk shuar matsamarmia nui juna Tímiayi: "Shuar atsamunmasha ¿Warí werimiarum. Pintiu nase Umpúam Atúu we Juní we ajana nu iistai tusarmek wémarum? Juan Núnischaiti.

  7:25 Nuikia ¿Warí werimiarum. Shuar pénker iwiarmampra iistai tusarmek wémarum? Warí, pénker iwiarmampraka uunt akupniu jeen pujuiniatsuk.

  7:26 Nuinkia ¿Warí werimiarum. Yúsnan etserniuk werimiarum? Maa, Nú nankaamas Wáinkiarme.

  7:27 Yaunchu Yus-Chichamnum ju aarmaiti: "Winia akatramurun amiini emka akupeajai ame jintimin iwiarat tusan." Juan nu akatramuiti.

  7:28 Nekasan Tájarme, Yúsnan etserin imiakratin Juanjai nankaamas uunt atsuwiti. Túmaitiat Yus akupeamunam Páchinia nu shuarka nekas imianchaitiat, Juanjai nankaamas átatui" Tímiayi.

  7:29 Penké shuarsha, Kuítian-juusha, Juan imiaimiujai imianiarmia nu, Jesus timian antukar Yusa Náarin shiir awajsarmiayi.

  7:30 Túrasha Pariséusha Israer-shuara jintinniurisha Yus Yáintaj Támaitiat Juan imiaamujai imiancha ásar nakitrarmiayi.

  7:31 Nuinkia Uunt Jesus Tímiayi "Yamaiya aentstiram, warijiain métek árum nuna paant Títiatjarme.

  7:32 Uchijiai métek árume. Ni aijiai iruntrar nakurustaj Tukamá Tuíniawai "Námpera ainis nakurustaitsar peem umpuarji, Túrasha Jantsemáchurme. Nuyá iwiarsatniua ainis nakurustaitsar íwiareakur kantamtai Kantamáaji, Túrasha átum uutcharme." Tu Tuíniawai.

  7:33 Atumsha Núnisaitrume. Kame Juan Núkap yurumtsuk úmutsuk wekaimiayi. Túmakui átumka "iwianchrukuiti" Tímiarme.

  7:34 Nuyá Wisha Aents Ajasan Támajai. Tura Yurumá úmakuisha "ti yurumin tura ti nampenaiti; kame Ashí yajauch shuaran tura Kuítian-juu amikrinti" Túrutrume.

  7:35 Wats, nekas neka ainia nu, Yusa nekatairin iniakmainiawai." Tu Tímiayi.

  7:36 ¶ "Winí Yurumáitia" tusa Pariséu Jesusan ipiaamiayi. Tutai Jesus ni jeen Werí misanam pujusmiayi.

  7:37 Nuinkia nu péprunmaya yajauch nuwa, Jesus Pariséu jeen Yurumáttsa weyi Táman antuk, Kayá mutinium kunkuin asuiti aimkiamun Takukí jearmiayi.

  7:38 Tura uutki Jesusa nawen pujuras neajkijiai nijiarmiayi. Tura intiashijiai japirmiayi; Nuyá nawenam mukuta kunkuinian ni nawen ukatramiayi.

  7:39 Pariséu Jesusan ipiaamia nu, nuna Wáiniak juna Enentáimsamiayi: "Ju nekas Yúsnan etserniuitkiunka, ju yajauch nuwa ántiana nuna nekaawainti. Warí, niisha netse nuwachukait" tu Enentáimsamiayi.

  7:40 Nuinkia Jesus Pariséun chicharuk Tímiayi "Semunká, ámin titiaj tusan wakerajai." Tutai Pariséu chichaak "Turuttiá, Uuntá" Tímiayi.

  7:41 Tutai Jesus Tímiayi "Kuítian ikiamniun Jimiará aishman tumashmakarmiayi. Chíkich kiniantus (500) tura Chíkichka aya senkuentak tumashmakmiayi.

  7:42 Akiktin tsawant jeamtai Mái-metek takakcha ármiayi. Tuma asamtai Kuítian ikiamin ni tumashrin Mái-metek Asakátrarmiayi. Wats, Turuttiá ¿Tú aishmanka ikiamniun nekas aneamia?" Tímiayi.

  7:43 Tutai Semun Tímiayi "Enta, Núkap tumashrin tsankuramia nu."

  7:44 Tutai Jesus Tímiayi "Nekas tame." Nuinkia nu nuwan iis Semunkan Tímiayi "Ju nuwa Wáintsumek. Ame jeemiin wayamtai winia nawer nijiartin entsa suruschamame; antsu ju nuwaka nawerun neajkijiai nijiarturai, tura intiashijiai japirturai.

  7:45 Mukutam áujtuschamame; antsu ninkia nawerun tuke mukutui.

  7:46 Winia muukaruisha asuiti ikiurtuschamame; antsu ninkia nawerui kunkuin asuitin ukatrurai.

  7:47 Nu tuma asamtai Tájame, niisha Winia ti anentu asamtai ni tunaari Untsurí ana nu tsankuramuiti. Tura tunaar ishichik awai tau tsankuramu ana nuka ishichik anenkratniuiti." Tu Tímiayi Jesus.

  7:48 Nuinkia nuwan Tímiayi "Ame tunaarum tsankuramuitme."

  7:49 Tura Chíkich ipiaamu Jesusjai misanam pujuarmiania nu "¿Jusha ya asan tunaancha tsankurea?" nuamtak tunainiarmiayi.

  7:50 Tura Jesus nuwan chicharuk"Uwemtikiartiniaiti" tu Enentáimturu asam uwempraitme. Shiir Wetá" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar