Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 22

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  22:1 ¶ Jesus ataksha áujmatuk juna Tímiayi:

  22:2 "Yus akupeamunam pachiinkiartin Júnis Enentáimpramniaiti. Uunt akupin ni Uchirí Nuáteakui nampermamai.

  22:3 Túrak ni takarniurin ipiaamautarum tusa akupkarmai. Tura ipiaamusha nakitrarmai.

  22:4 Ataksha Chíkich takarniuncha ipiaamakrum ju titiarum tusa akupkarmai. "Mash yurumkan iwiarajai, tawai, titiarum, timiai. "Waakasha Máatarum tusan akupkarjai, tawai. Ajaermancha Máatarum tusan akupkajai, tawai. Ashí nuatnaiyamunam winiarti," tawai" titiarum" timiai.

  22:5 Támaitiat Nú ipiaamusha nakitrarmai. Chikichik ni nunken wemai. Chikichcha Kuítian suruktinian wemai.

  22:6 Chikichcha ipiaakratniun achikiar yajauch awajsarmai, tura chikichnaka Máawarmai.

  22:7 Túramtai uunt akupin ti kajek, ni suntari mash Máatarum Túrarum ni jee mash Ekeemáktárum tusa akupkarmai.

  22:8 Nuyá ataksha ni takarniurin akupkamai. "Nuatnaikiatin Jísat mash iwiaramuiti, timiai. Tura nu ipiaamu winichmin armai.

  22:9 Tuma asamtai pepru Jintí werum Ashí shuar Nánkamas Wáintrum nu ipiaatarum" timiai.

  22:10 Takui takarniuri Jíinkiar pepru jintin wajainian, yajauch shuarnasha pénker shuarnasha, Ashí ipiaawarmai. Túramtai jea Piákmai.'

  22:11 `Nuyá uunt akupin ipiaamun iisartaj tusa wayamai. Nui shuaran pénker iwiarmamprachun Wáinkiamai.

  22:12 Tura timiai "Umpá, żurukamtai nuatnaiyamunam entsatai Pushí entsatsuk wayam?" Tutai nu aishman Tákamtak pujusmiayi.

  22:13 Nuyá uunt akupin yurumka ajaaman timiai "Achikrum nawenmasha uwejnumsha jinkiarum aa Jíikrum kiritniunam ajapatarum. Nuisha ti uutin ti Wáitsatin átatui" timiai.

  22:14 Kame Untsurí ipiaamu ainiawai antsu ishichik achikma ainiawai."

  22:15 ¶ Nuyá Pariséu chichaman najatawar uyumtikiatai tusar tiarmiayi.

  22:16 Túrawar ni shuarincha tura akupin Erutisa nemarniurisha Jesusan akuptukarmiayi. Kame akupin Erutis uunt akupin Sésara kuitri Wáinin asamtai nu apachniasha akupkarmiayi. Niisha jeariar Jesusan tiarmiayi "Uuntá, amesha nekas chicham chichaame. Nu nékaji. Chíkich shuar tuinia nu ántutsuk nekasam Yus-Chicham Jintíame. Shuar shiir Enentáimturarat tusam Jintíatsme, tiarmiayi.

  22:17 Tuma asamtai ju nekaatai tusar wakeraji. żUunt akupin Sésar akikminkiait?" tiarmiayi.

  22:18 Jesus ni yajauch Enentáijiai Aníam Nekáa tiarmiayi "Aya shiir chichamtiniaitrume. żUrukamtai uyumatkiarkatin wakerutarum? Tímiayi.

  22:19 Wats, Sésar akiktinia Nú kuit itiartitiarum." Takui chikichik Kuítian itiariarmiayi.

  22:20 Nuna iis Jesus aniasarmiayi "żJui yana yapimpiait tura yana naari aarmait?"

  22:21 Tutai "Uunt Sésarna" tiarmiayi. Tuiniakui Jesus chicharuk tiarmiayi "Nuikia uunt Sésarna nu, Sésar susatarum. Tura Yusna nusha Yus susatarum" Tímiayi.

  22:22 Tura nuna antukar ti Enentáimprarmiayi. Tura ikiuiniak wearmiayi.

  22:23 ¶ Nu tsawantaik Satuséusha Jesusan tariarmiayi. Satuséuka jakamunmaya nantakchatniuiti Tuíniawai. Nuna tiniu ásar juna Jesusjai áujmatsarmiayi.

  22:24 "Uuntá, Muisais juna aartampramiaji, "áishman uchin yajutmatsuk jakamtainkia ni yachi nu nuwan nuatak ni yachin Yajútmátrati," tu aarmiayi, tiarmiayi.

  22:25 Ayu, íi shuarnum siati (7) Yáchintin ármiayi. Iwiairi nuatak uchin yajutmatsuk jakamiayi. Tura wajen ni yachin ikiurkimiayi.

  22:26 Tura niisha nuatak uchin yajutmatsuk jakamiayi. Tura chikichcha Núnisan jakamiayi. Tura chikichcha siati armia nu Ashí nuatkar Jákarmiayi.

  22:27 Nuyá nuwasha jakamiayi.

  22:28 Jakamunmaya nantakiar żyaki nekas ni aishri ati? Ashí niin nuatkacharmakia" tiarmiayi.

  22:29 Tuíniakui Jesus Tímiayi "Yus-Chichamsha nékachkuram tura Yusa kakarmarisha nékachkuram nantaktin atsawai Tákuram ti awajiarme.

  22:30 Nekaatarum. Jakamunmaya nantakiaruka nuatkachartatui. Antsu Yusa suntari nayaimpiniam pujuinia Núnisar nuartichu pujusartatui.

  22:31 Túrasha jakamunmaya nantakiartatna nu nekaatajtsa wakerakrumka ju Enentáimsatarum. Muisais aarma nu áujsachukaitrum. Júnisan aarmiayi:

  22:32 "Wiitjai Apraáma Yúsrintjai, Isaka Yúsrintjai, Jakupu Yúsrintjai." Tu aarmiayi. Watsek, Yuska Jaká Yúsrinchuiti. Antsu iwiaaku ana nuna Yúsrinti, Tímiayi. Iis, nu shuar Imiá yaunchu Jákaruitiat Yusjai iwiaaku pujuiniak nantakmin ainiawai" Tímiayi.

  22:33 Ashí aents nuna antukar nu jintintiam ti Enentáimprarmiayi.

  22:34 ¶ Satuséu Jesusan aiktinian tujinkiarmatai Pariséu nuna antukar iruntrarmiayi.

  22:35 Tura chikichik Pariséu jintintin asa Jesusan uyumtikiataj tusa aniasmiayi

  22:36 "Uuntá, żTúa Yus akupkamu Imiá nankaamas Enentáimtustiniait?"

  22:37 Tutai Jesus Tímiayi "Júiti: "Ame Yúsrum Ashí Enentáimjai aneeta. Ashí ame wakanmijiaisha tura tuke Enentáimtusam aneeta." Tu aarmaiti, Tímiayi.

  22:38 Núiti emka Ashí akupkamu nankaamas Enentáimtustinia nu.

  22:39 Chikichcha jujai métek-taku awai. Nusha tawai: "Ame írutramuram ame ayashim aneamna Nútiksamek aneata."

  22:40 Nu Jímiar akupkamu umirkam Ashí Muisais akupkamia nusha tura Ashí Yúsnan etserin unuiniararmia nusha umirkattame" Tímiayi.

  22:41 ¶ Tura Pariséu tuke irunar pujuiniakui

  22:42 Jesussha aniasarmiayi "Kristu tutai żya Weeá átiniait. Warí Enentáimtarum atumsha?" Takui "Tawit Weeá átiniaiti" tiarmiayi.

  22:43 Tuíniakui Jesus tiarmiayi "Nuikia żurukamtai Tawit, Yusa Wakaní "titia" tutai, Krístun "winia uuntur" Tímia? Iis, Tawit juna Tímiayi:

  22:44 "Uunt Yus winia uuntrun juna Tímiayi: "Akupin pujutainium, winia untsuuruini, pujusam Nákarsata. Ashí ame nemasrumin nupetkan Amin umirtamkarti tusan amastatjai" Tímiayi Yus." Tu Tímiayi Tawit.

  22:45 Watsek, Tawit Krístun "winia uuntur" taisha żitiurak ni pampanmari áti?" Tímiayi Jesus.

  22:46 Nuna takui penkesha aikcharmiayi. Túrawar atakka uyumamtikiatai tusar aniascharmiayi Jesusan.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar