Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Jesus Untsurí shuar Káunkarun Wáiniak Náinnium waka nui pujusmiayi. Tura ni unuiniamurisha taar pujusarmiayi.

  5:2 Nuyá Jesus Júnis unuiniamiayi.

  5:3 ¶ `Ame wakanim atsumamu nekamarum kakaram ajasrum warastarum. Tuma asarum Yus akupeamunam pachiinniuitrume.

  5:4 Kúntuts pujarum nu warastarum. Yus atsantamprattarme.

  5:5 Péejchach Enentáimtumarmena nu warastarum. Yus Ashí nunkan amastatrume.

  5:6 Eseer wekasataj tusa aya kitiamarum nu warastarum. Yus imiktamprattarme.

  5:7 Waitnenkratniutiram warastarum. Yus waitnentramprattarme.

  5:8 Pénker Enentáimniutiram warastarum. Yus Wáinkiáttarme.

  5:9 Chicham iwiarin árum nu warastarum. Yusa uchiri turamartatui.

  5:10 Pénker Túrakrumin yajauch awajtamainiakui warastarum. Yus akupeamunam pachiiniuitrume.

  5:11 Wíi shuar asakrumin katsekramainiakuisha, itit awajtamainiakuisha, tura Ashí tsanumprutmainiakuisha warastarum.

  5:12 Núnisan yaunchu Yúsnan etserin armia nunasha Túrawarmiayi. Túramtai shiir Enentáimkiuram warastarum. Nayaimpiniam ti pénker akinkiattarme' Tímiayi.

  5:13 ¶ `átumka ju nunkanam wee ana aintsanketrume. Tura wéeaitiat jeakchaitkiunka Míchuiti. żNusha itiur Yuámniak ati? Antsu ántraiti. Tuma asamtai aa najatai tepet tusar ajapashtinkiait' Tímiayi.

  5:14 `átumka ju nunkanam shiripkia aintsanketrume. Náinniumka pepru úumkachminiaiti.

  5:15 Núnisan shiripik ekeemakam kajunnum enkeatsme. Antsu Yakí Sukúatsmek Ashí jeanam ana nu paant Atí tusam.

  5:16 Núnisan atumsha Yusjai pénker Túramu paant Atí. Tura Ashí aents nuna iisar niisha Yus Apan shiir awajsartatui' Tímiayi.

  5:17 ¶ `Muisais akupkamuncha tura yaunchu Yúsnan etserin etserkarmia nuna ántar awajsattawai" turutiirap. Antsu nuna Wikia umiktaj tusan Táwitjai.

  5:18 Nekasan Tájarme. Ashí Túrunatniua nu Amúatsain nu akupkamu ishichkisha Yapajniáshtatui. Nayaimpisha tura nunkasha tuke Amúatsain nu akupkamusha amuukashtatui.

  5:19 Nu asamtai shuar chikichik akupkamun, Yúpichuch ana nunaksha, umirchakka tura Chíkich shuaran umirkashtinian unuiniakka Yus nekas akupin paant ajastatna nui Nú shuar uunt áchattawai. Antsu Ashí shuar akupkamun Umíana nu tura Chíkich shuaran umirkatniun unuiniana nusha Yus nekas akupin paant ajastatna nui, nu shuarka uunt átatui.

  5:20 Tuma asamtai Yus akupeamunam pachiinkiataj Tákumka Pariséujai nankaamas tura akupkamu jintinniujai nankaamas eseera wekasatniuitrume' Tímiayi.

  5:21 ¶ `Yaunchu tiniu armia nu ántichukaitrum: "Mankartuawairap. Mankartana nuka Asutniátniuiti" tiniu ármiayi.

  5:22 Tura Wisha Tájarme: Shuar ni yachin aya kajerakka nusha Asutniátniuiti. Ni yachin Kátsekea nuka akupniunam junaktiniaiti. Tura ni yachin "netsé" Tákunka jinium akupnakminiaiti.'

  5:23 `Tuma asamtai Yus susataj tusam wakerakum tura ame yatsum ámin itit Enentáimturman Enentáimpramka,

  5:24 suamu nui ikiuakum emka ame yatsum werim niijiai iwiarata. Turam waketkim Yus suam nu susata.'

  5:25 `Shuar uuntnum Júramkuinkia jintian wesam niijiai iwiarata uuntnum ejetamtsain. Túrachakminkia uuntnum surutmaktatui tura niisha suntarnum surutmaktatui tura sepunam enketmattawai.

  5:26 Tura nekas tajai, nui enkemamka Ashí rearchisha akikmachkumka Jíinkishtatme' Tímiayi.

  5:27 ¶ `Yaunchu tiniu armia nu ántichukaitrum: "Tsanirmawaip."

  5:28 Tura Wisha Tájarme: Shuar nuwan tsanirmataj tu iiska nuikia ni Enentáin tsanirmayi.'

  5:29 `Tuma asamtai ame jiimi tunaanum yajauch awajtamkuinkia ukuinkiam Yajá ajapata. Ashí ame ayashim jinium esaatsain aya chikichik ayashmi muchitmari emesratin pénkeraiti.

  5:30 Ame ewejmesha untsuurmetiat tunaanum ajunmakuinkia tsupikiam Yajá ajapata. Ashí ame ayashim jinium esaatsain aya chikichik ayashmi muchitmari emesratin pénkeraiti.'

  5:31 `Núnisan yaunchu tiniu ármiayi: "Shuar ni nuarin ajapatniun wakera nuka Papí najana susati."

  5:32 Tura Wisha Tájarme: Shuar ni nuarin tsanirmachun ájapeakka nuwan tsanirmamtikiaiti. Tura ajapamujai nuatnaiyakka nuka tsanirmaiti.'

  5:33 ¶ `Núnisan yaunchu tiniu ármiayi: "Yusa naari pachisan turattajai" Tákumka nekas takamtsuk umiktiniaitme."

  5:34

  5:35

  5:36

  5:37 Tura Wisha Tájarme: Ayatik "Ee" Tákumka tura "Atsá" Tákumka Wáitrutsuk nuke Titiá. Támena nu nekas umiktaj takum ame Nú arant pachistiniaitkiumka nuka yajauchiiti, iwianchnumiaiti. Ti nekas tajai tusam nayaim pachischatniuitme. Nuka Uunt Yus pujutainti. Nunkasha pachischatniuiti Yusa tarimtairi asamtai. Jerusaren péprusha pachischatniuiti Uunt Akupin pujutai nui asamtai. Múukmesha pachischatniuitme. Chikichik intiashkesha Pújusha mukusasha awajsachminiaitme. Ayatik nekasa nu Páchitsuk Titiá.'

  5:38 ¶ `Yaunchu tiniu armia nu ántichukaitrum: "Shuar Máanikiar jii apujtukka niisha apujtuktiniaiti. Tura nai akarkasha ni naisha akarkatniuiti."

  5:39 Tura Wisha Tájarme: Yajauch shuar taritrairap. Antsu ame yapimin ijiutmamtai Aatú yapimsha tsankatkata.

  5:40 Tura pushirmin jurutramkitiaj Tákuisha sakurmesha susata.

  5:41 Tura Káarkancha chikichik kirumitruk jurutkitia Túramkui ámeka Jimiará kirumitru ejeeta.

  5:42 Seatmana nu susata. Ikiatmakuisha Páchitsuk ikiasta.'

  5:43 ¶ `Núnisan tiniu armia nu ántichukaitrum: "Ame shuarum aneeta tura nemasrumka kajerkata."

  5:44 Tura Wisha Tájarme: Nemasrum aneetarum. Yajauch chichartamna nusha shiir awajsata. Nakitramana nusha nawamkata. Tura katsekramainiana nu tura yajauch awajtamainiana nusha Yus áujtusarta.

  5:45 Atumsha nu Túrakrum Atumí Apari nayaimpiniam pujana nu Túrana aitkiasrumek Túrarme. Iista, Yus yajauch shuarnumsha pénker shuarnumsha Tsáapin awajmatkiatsuk. Núnisan yumincha yajauch shuar pujuiniamunmasha pénker shuar pujuiniamunmasha Yútumtiktsuk.

  5:46 Aya atumin anenmainia nuke aneakmesha żyaki akirmakat? Yajauch shuarsha nuna Túrin ainiawai.

  5:47 Aya ame yatsumek shiir chichaakmeka żWarí pénkerak Túram? Yus-shuarchasha nuna Túrin ainiawai.

  5:48 Nu asamtai Atumí Aparí Yus nayaimpiniam pujana nujai métek ti pénker átiniaitrume.'

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar