Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 I svolal Moj vecken lid Izraelsk, a ekl jim: Sly, Izraeli, ustanoven a soudy, kter j dnes mluvm v ui vae; naute se jim, a v skutku jich osthejte.

  5:2 Hospodin Bh n uinil s nmi smlouvu na Orb.

  5:3 Ne s otci naimi uinil Hospodin tu smlouvu, ale s nmi, kte zde jsme nyn my vickni iv.

  5:4 Tv v tv mluvil Hospodin s vmi na t hoe z prostedku ohn,

  5:5 (J jsem pak stl mezi Hospodinem a mezi vmi toho asu, abych oznmil vm e Hospodinovu; nebo jste se bli ohn, a nevstoupili jste na horu), ka:

  5:6 J jsem Hospodin Bh tvj, kter jsem t vyvedl z zem Egyptsk z domu sluby.

  5:7 Nebude mti boh jinch pede mnou.

  5:8 Neuin sob rytiny , ani jakho podobenstv tch vc, kter jsou na nebi svrchu, ani tch, kter na zemi dole, ani tch, kter jsou u vodch pod zem.

  5:9 Nebude se jim klanti, ani jich ctti. Nebo j jsem Hospodin Bh tvj, Bh siln, horliv, navtvujc nepravost otc na synech do tetho i tvrtho pokolen tch, kte nenvid mne,

  5:10 A inc milosrdenstv nad tisci tch, kte mne miluj, a osthaj pikzan mch.

  5:11 Nevezme jmna Hospodina Boha svho nadarmo, nebo nenech bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jmno jeho nadarmo.

  5:12 Osthej dne sobotnho, abys jej svtil, jako pikzal tob Hospodin Bh tvj.

  5:13 est dn pracovati bude, a dlati velik dlo sv;

  5:14 Ale dne sedmho odpoinut jest Hospodina Boha tvho. Nebude dlati dnho dla, ty i syn tvj i dcera tv, i sluebnk tvj i dvka tv, vl i osel tvj i velik hovado tv, i pchoz tvj, kter jest v branch tvch, aby odpoinul sluebnk tvj a dvka tv jako i ty.

  5:15 A pamatuj, e jsi byl sluebnkem v zemi Egyptsk, a vyvedl t Hospodin Bh tvj odtud v ruce siln, a v rameni vztaenm. Proto pikzal tob Hospodin Bh tvj, abys svtil den svten.

  5:16 Cti otce svho i matku svou, jako pikzal tob Hospodin Bh tvj, aby se prodleli dnov tvoji, a aby tob dobe bylo na zemi, kterou Hospodin Bh tvj d tob.

  5:17 Nezabije.

  5:18 Nesesmiln.

  5:19 Nepokrade.

  5:20 Nepromluv proti blinmu svmu kivho svdectv.

  5:21 Nepod manelky blinho svho, ani pod domu blinho svho, pole jeho, neb sluebnka jeho, aneb dvky jeho, vola jeho neb osla jeho, aneb ehokoli z tch vc, kter jsou blinho tvho.

  5:22 Ta slova mluvil Hospodin ke vemu shromdn vaemu na hoe z prostedku ohn, oblaku a mrkoty, hlasem velikm, a nepidal nic vce, a napsal je na dvou dskch kamennch, kter mn dal.

  5:23 Vy pak kdy jste uslyeli hlas z prostedku tmy, (nebo hora ohnm hoela), pistoupili jste ke mn vickni vdcov pokolen vaich a star vai,

  5:24 A ekli jste: Ej, ukzal nm Hospodin Bh n slvu svou a velikost svou, a slyeli jsme hlas jeho z prostedku ohn; dnenho dne vidli jsme, e Bh mluvil s lovkem, a on iv zstal.

  5:25 Proto nyn pro mme zemti? Nebo seral by ns ohe velik tento; jestli vce slyeti budeme hlas Hospodina Boha naeho, zememe.

  5:26 Nebo co jest velik tlo, aby slye hlas Boha ivho mluvcho z prostedku ohn, jako my, mlo ivo bti?

  5:27 Pistup ty a sly vecky vci, kter mluviti bude Hospodin Bh n; potom ty mluviti bude nm, co by koli ekl tob Hospodin Bh n, a my slyeti i initi budeme.

  5:28 Uslyev pak Hospodin hlas e vaich, kdy jste mluvili ke mn, ekl mi Hospodin: Slyel jsem hlas ei lidu tohoto, kterou mluvili tob. Cokoli mluvili, dobe jsou mluvili.

  5:29 kdyby bylo jejich srdce takov, aby se bli mne a osthali pikzan mch po velik as, aby jim dobe bylo i synm jejich na vky!

  5:30 Jdi, rci jim: Navrate se k stanm vaim.

  5:31 Ty pak stj tuto pi mn, a oznmm tob vecka pikzan, ustanoven i soudy, kterm je uiti bude, aby je inili v zemi, kterou j dvm jim, aby j ddin vldli.

  5:32 Hlete tedy, abyste inili, jak pikzal vm Hospodin Bh v; neuchylujte se na pravo ani na levo.

  5:33 Po v t cest, kterou vm pikzal Hospodin Bh v, choditi budete, abyste ivi byli, a dobe bylo vm, a abyste prodlili dn na zemi, kterou ddin obdrte.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .