Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 10

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  10:1 I mluvil Hospodin k Mojovi, ka:

  10:2 Udlej sob dv trouby stbrn. Dlem taenm udl je, kterch uvati bude k svoln veho mnostv, a kdy by se mlo hnouti vojsko.

  10:3 Proto kdykoli zatroub na n, shromd se k tob vecko mnostv ke dvem stnku mluvy.

  10:4 Jestlie v jednu toliko zatroub, tedy shromd se k tob knata, pedn lidu Izraelskho.

  10:5 Pakli by s njakm petrubovnm troubili, hnou se s msta, kte leeli k vchodn stran.

  10:6 Kdy by pak troubili s petrubovnm po druh, tedy hnou se ti, kte leeli ku poledni. S petrubovnm troubiti budou k taen svmu.

  10:7 Ale kdy byste mli svolati vecko mnostv, prost bez petrubovn troubiti budete.

  10:8 Synov Aronovi kn trubami tmi budou troubiti, a bude vm to ustanoven vn v pronrodech vaich.

  10:9 Kdy vyjdete na vojnu v zemi va proti nepteli ssuujcmu vs, s petrubovnm troubiti budete v trouby ty, a budete v pamti ped Hospodinem Bohem svm, a zachovni budete od neptel svch.

  10:10 V den tak vesel vaeho, a pi slavnostech svch, a pi zatcch msc vaich troubiti budete v trouby ty k obtem svm zpalnm a pokojnm, i budou vm na pamtku ped Bohem vam: J Hospodin Bh v.

  10:11 I stalo se lta druhho, dvadct den msce druhho, e se vyzdvihl oblak z pbytku svdectv.

  10:12 I thli synov Izraelt po svch taench z pout Sinai; a zastavil se oblak na pouti Fran.

  10:13 Takto nejprv brali se z rozkazu Hospodinova skrze Moje:

  10:14 la naped korouhev vojska syn Juda po houfch svch, a nad nimi byl Nzon, syn Aminadabv.

  10:15 Nad vojskem pak pokolen syn Izachar byl Natanael, syn Suar.

  10:16 A nad vojskem pokolen syn Zabulon Eliab, syn Helonv.

  10:17 Sloen jest tak i pbytek, a li synov Gersonovi a synov Merari nesouce pbytek.

  10:18 Potom la korouhev vojska Rubenova po houfch svch, a nad nimi byl Elisur, syn Sedeurv.

  10:19 Nad vojskem pak pokolen syn Simeon Salamiel, syn Surisaddai.

  10:20 A nad vojskem pokolen syn Gd Eliazaf, syn Duelv.

  10:21 li tak i Kahatt, nesouce svatyni; onino pak vyzdvihovali pbytek, a i tito pili.

  10:22 Potom la korouhev vojska syn Efraim po houfch svch, a nad nimi byl Elisama, syn Amiudv.

  10:23 Nad vojskem pak pokolen syn Manasse Gamaliel, syn Fadasurv.

  10:24 A nad vojskem pokolen syn Beniamin Abidan, syn Gedeonv.

  10:25 la potom i korouhev vojska syn Dan, obsahujc ostatek vojska po houfch svch, a nad vojskem jeho Ahiezer, syn Amisaddai.

  10:26 Nad vojskem pak pokolen syn Asser Fegiel, syn Ochranv.

  10:27 A nad vojskem pokolen syn Neftalm Ahira, syn Enanv.

  10:28 Ta jsou taen syn Izraelskch po houfch jejich, a tm podkem thli.

  10:29 ekl pak Moj Chobabovi, synu Raguelovu Madianskmu, tchnu svmu: My se beme k mstu, o kterm ekl Hospodin: Dm je vm. Proto po s nmi, a dobe uinme tob; nebo Hospodin mnoho dobrho zaslbil Izraelovi.

  10:30 Kter odpovdl jemu: Nepjdu, ale k zemi sv a k pbuznosti sv se navrtm.

  10:31 I ekl Moj: Neopoutj medle ns; nebo ty jsi svdom na pouti, kde bychom se mli klsti, a bude nm za vdce.

  10:32 Kdy pak pjde s nmi, a pijde to dobr, jm dobe uin nm Hospodin, tedy i tob dobe uinme.

  10:33 A tak brali se od hory Hospodinovy cestou t dn, (a truhla smlouvy Hospodinovy pedchzela je,) cestou t dn, pro vyhldn sob msta k odpoinut.

  10:34 A oblak Hospodinv byl nad nimi ve dne, kdy se hbali z leen.

  10:35 Kdy pak ponali jti s truhlou, kval Moj: Povstani Hospodine, a rozptleni bute neptel tvoji, a a utkaj ped tv tvou, kte t v nenvisti maj.

  10:36 Kdy pak stavna byla, kval: Navrati se, Hospodine, k desti tiscm tisc Izraelskch.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .