Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 18

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  18:1 Potom Pavel odeel z Athn a piel do Korintu.

  18:2 A [tam] nalezl jednoho ida jmnem Akvilu, rodem z Pontu, kter nedvno piel se svou manelkou Priscillou z Itlie (protoe Klaudius nadil, aby vichni id odeli z ma), a pidal se k nim.

  18:3 A protoe byl stejnho emesla, bydlel a pracoval u nich, nebo jejich emeslem bylo dlat stany.

  18:4 Kadou sobotu vak promlouval v synagoze a pesvdoval idy i eky.

  18:5 A kdy Sla a Timoteus pili z Makedonie, Pavel byl puzen v duchu a dosvdoval idm, e Je je Kristus.

  18:6 Kdy [mu] vak odporovali a rouhali se, vytsl [svj] pl᚝ a ekl jim: "Vae krev na vai hlavu, j [jsem od n] ist! Od tto chvle pjdu k pohanm."

  18:7 A kdy odtud odeel, vstoupil do domu jistho [mue] jmnem Justus, Boho ctitele, jeho dm sousedil se synagogou.

  18:8 Tak Kristus, pedstaven synagogy, uvil Pnu s celm svm domem a mnoz z Korintskch, kte naslouchali, uvili a dali se poktt.

  18:9 Pn tedy ekl v noci Pavlovi skrze vidn: "Neboj se, ale mluv a neml;

  18:10 protoe j jsem s tebou a nikdo se t nedotkne, aby ti ublil; nebo mm mnoho lidu v tomto mst."

  18:11 A tak tu zstal pl druhho roku a vyuoval mezi nimi Bo slovo.

  18:12 Kdy vak byl Gallio mstodritelem Achje, povstali id jednomysln proti Pavlovi a pivedli ho ped soudnou stolici

  18:13 se slovy: "Tento [mu] navd lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zkonem!"

  18:14 A kdy ml Pavel otevt sta, ekl Gallio idm: "id, kdyby se stala njak nepravost nebo bdn zloin, ml bych dvod vs vyslechnout.

  18:15 Ale kdy jsou [to] otzky o slovech a jmnech a o vaem Zkon, postarejte se [o to] sami, protoe j tyto vci soudit nechci!"

  18:16 A odehnal je od soudn stolice.

  18:17 Vichni ekov se tedy chopili Rostena, pedstavenho synagogy, a bili ho ped soudnou stolic, ale Gallio na to vbec nedbal.

  18:18 Pavel [tam] vak zstal jet mnoho dn. Kdy se potom rozlouil s bratry, odplul do Srie a s nm Priscilla i Akvila. V Kenchrejch si dal osthat hlavu, protoe sloil slib,

  18:19 a kdy dorazil do Efezu, nechal je tam; sm vak veel do synagogy a rozmlouval se idy.

  18:20 A kdy [ho] prosili, aby u nich zstal dle, nesvolil,

  18:21 ale rozlouil se s nimi a ekl: "J musm nutn strvit tento nadchzejc svtek v Jeruzalm, ale bude-li Bh chtt, znovu se k vm vrtm." Tehdy odplul z Efezu.

  18:22 A kdy dorazil do Cesareje, vystoupil, pozdravil crkev a odeel do Antiochie.

  18:23 A kdy [tam] pobyl njak as, odeel a postupn prochzel galatsk kraj i Frygii a posiloval vechny uednky.

  18:24 Do Efezu pak piel jeden id jmnem Apollo, vmluvn mu mocn v Psmech, rodem z Alexandrie.

  18:25 Ten byl vyuen Pnov cest, a jeliko byl vroucho ducha, mluvil a pesn vyuoval o Pnu, akoliv znal jenom Janv kest.

  18:26 Ten zaal smle mluvit v synagoze, a kdy ho uslyeli Priscilla s Akvilou, vzali ho k sob a vysvtlili mu Bo cestu [jet] pesnji.

  18:27 Kdy potom chtl jt do Achje, brati [ho] povzbudili a napsali uednkm, aby ho pijali. A kdy [tam] piel, velmi pomohl tm, kte skrze [Bo] milost uvili,

  18:28 protoe mocn pekonval idy, kdy veejn dokazoval z Psem, e Je je Kristus.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .