Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 19

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  19:1 Potom vešel do Jericha a procházel [jím].

  19:2 A hle, [byl tam] muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý

  19:3 a toužil uvidět, kdo je Ježíš, ale nemohl kvůli zástupu, protože byl malé postavy.

  19:4 A [tak] běžel napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet.

  19:5 Když pak Ježíš přišel k tomu místu, vzhlédl, spatřil ho a řekl mu: "Zachee, pospěš si a pojď dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě."

  19:6 A [tak] rychle slezl a radostně ho přijal.

  19:7 A všichni, kdo [to] viděli, reptali a říkali: "Vešel jako host k hříšníkovi!"

  19:8 Zacheus se pak postavil a řekl Pánu: "Pohleď, polovinu svého majetku dávám chudým, Pane, a jestliže jsem někoho v něčem podvedl, vracím [to] čtyřnásobně."

  19:9 Tehdy mu Ježíš řekl: "Dnes do tohoto domu přišlo spasení, protože i on je syn Abrahamův.

  19:10 Syn člověka přece přišel, aby hledal a spasil to, co zahynulo."

  19:11 A když to poslouchali, řekl [jim] další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má zjevit hned.

  19:12 Řekl tedy: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se ujal království a [zase] se vrátil.

  19:13 [Předtím] ale zavolal svých deset služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: 'Podnikejte, dokud nepřijdu.'

  19:14 Jeho poddaní ho ale nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: 'Nechceme, aby tento nad námi kraloval!'

  19:15 Když se pak ujal království, vrátil se; a stalo se, [že] si nechal zavolat ty služebníky, kterým dal peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal.

  19:16 Přišel tedy první a řekl: 'Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.'

  19:17 On mu odpověděl: 'Výborně, [můj] dobrý služebníku. Protože jsi byl věrný v nejmenším, měj moc nad deseti městy.'

  19:18 Potom přišel druhý a řekl: 'Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.'

  19:19 A tomu řekl: 'Také ty buď nad pěti městy.'

  19:20 Potom přišel jiný a řekl: 'Pohleď, Pane, tvá hřivna, kteroujsem měl uloženou v šátku.

  19:21 Bál jsem se tě totiž, neboť jsi přísný člověk. Vybíráš, co jsi neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.'

  19:22 A tomu řekl: 'Soudím tě z tvých [vlastních] úst, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, [že] vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel.

  19:23 Proč jsi tedy nedal mé peníze na stůl [směnárníkům], abych si je, až přijdu, vybral [i] s úroky?'

  19:24 Tehdy řekl těm, kdo tam stáli: 'Vezměte mu tu hřivnu a dejte [ji] tomu, který má deset hřiven.'

  19:25 A oni mu řekli: 'Pane, má deset hřiven.'

  19:26 'Říkám vám totiž, že každému, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.

  19:27 Ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, pak přiveďte sem a pobijte přede mnou.'"

  19:28 A když to pověděl, šel napřed cestou vzhůru k Jeruzalému.

  19:29 Když se pak přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, stalo se, [že] poslal dva ze svých učedníků

  19:30 se slovy: "Jděte do té vesnice naproti [vám]. Až do ní budete vcházet, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo z lidí neseděl. Odvažte ho a přiveďte.

  19:31 A kdyby se vás někdo ptal, proč [ho] odvazujete, odpovíte mu takto: 'Pán ho potřebuje.'"

  19:32 Když tedy ti, kteří byli posláni, odešli, našli [vše] tak, jak jim řekl.

  19:33 Když pak to oslátko odvazovali, řekli jim jeho páni: "Proč odvazujete to oslátko?"

  19:34 Oni tedy řekli: "Pán ho potřebuje"

  19:35 A přivedli ho k Ježíši. Přehodili přes oslátko své pláště a Ježíše posadili na [ně].

  19:36 A jak jel, prostírali své pláště na cestu.

  19:37 Když se pak už blížil k tomu místu, kde se schází z Olivetské hory, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky, které spatřili.

  19:38 Říkali: "Požehnaný král, který přichází v Pánově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!"

  19:39 Někteří z farizeů ze zástupu mu tedy řekli: "Mistře, napomeň své učedníky!"

  19:40 On jim však odpověděl: "Říkám vám, kdyby tito měli mlčet, křičelo by kamení!"

  19:41 Když se pak přiblížil a spatřil město, rozplakal se nad ním.

  19:42 Řekl: "["] kdybys i ty poznalo aspoň v tento svůj den, co [by] ti [přineslo] pokoj! Teď je [to ale] před tvýma očima skryto.

  19:43 Přijdou na tebe dny, [kdy] tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran

  19:44 a srovnají tě se zemí, i tvé syny v tobě; a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení."

  19:45 Když potom vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v něm prodávali a kupovali

  19:46 a říkal jim: "Je napsáno: 'Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali 'doupě lupičů'!"

  19:47 A každý den učil v chrámu. Velekněží, zákoníci a přední [muži] z lidu pak hledali, jak ho zahubit,

  19:48 ale nenacházeli [nic], co by mohli udělat. Všechen lid mu totiž visel [na rtech a] naslouchal.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę