Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 7

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  7:1 Když pak dokončil všechna tato slova k naslouchajícímu lidu, vešel do Kafarnaum.

  7:2 A jeden setník měl na smrt nemocného služebníka, kterého si [velmi] cenil.

  7:3 Když tedy uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho služebníka.

  7:4 Přišli tedy k Ježíši a snažně ho prosili slovy: "Je hoden, abys to pro něj udělal.

  7:5 Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil."

  7:6 Ježíš tedy šel s nimi. A když už byl nedaleko od domu, poslal k němu ten setník přátele, aby mu řekli: "Pane, neobtěžuj se, neboť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu.

  7:7 Proto jsem se ani nepokládal za hodného, abych k tobě přišel. Ale řekni slovo a můj služebník bude uzdraven.

  7:8 Vždyť i já jsem člověk postavený pod moc a mám pod sebou vojáky. Tomuto řeknu 'Jdi' a [on] jde a jinému 'Přijď' a [on] přijde; svému otroku [řeknu] 'Udělej tohle' a udělá [to]."

  7:9 Když to Ježíš uslyšel, podivil se nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který šel za ním: "Říkám vám, [že] ani v Izraeli jsem tak velikou víru nenašel."

  7:10 A když se ti, kdo byli posláni, vrátili domů, našli toho služebníka, který byl nemocný, zdravého.

  7:11 Potom se stalo, že šel do města jménem Naim; a šlo s ním mnoho jeho učedníků a veliký zástup [lidí].

  7:12 A když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky, a ta byla vdova. A byl s ní veliký zástup [lidí] z města.

  7:13 Když ji Pán spatřil, byl pohnut soucitem k ní a řekl jí: "Neplač."

  7:14 Přistoupil a dotkl se már a ti, kdo [je] nesli, se zastavili. Tehdy řekl: "Mladíku, říkám ti, vstaň!"

  7:15 A ten mrtvý se posadil a začal mluvit. [Ježíš] ho tedy předal jeho matce

  7:16 a všech se zmocnila bázeň a oslavovali Boha se slovy: "Povstal mezi námi veliký prorok" a "Bůh navštívil svůj lid."

  7:17 A tato zpráva o něm vyšla do celého Judska a do celého okolí.

  7:18 Tehdy Janovi oznámili jeho učedníci o všech těchto věcech. Jan tedy zavolal kterési dva ze svých učedníků

  7:19 a poslal je k Ježíši se slovy: "Jsi ty Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"

  7:20 Když tedy k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal se slovy: Jsi ty Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"

  7:21 (A právě v tu chvíli uzdravil mnoho [lidí] od neduhů a trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak.)

  7:22 Ježíš jim tedy odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou kříšeni a chudým se káže evangelium.

  7:23 A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje."

  7:24 Když pak Janovi poslové odešli, začal zástupům říkat o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu klátící se větrem?

  7:25 Na co jste se tedy vyšli podívat? Na člověka oblečeného hebkým rouchem? Pohleďte, ti, kteří jsou v slavném rouchu a žijí v rozkoši, jsou v královských domech.

  7:26 Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, a více než proroka.

  7:27 Toto je ten, o kterém je napsáno: 'Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, který připraví tvou cestu před tebou.'

  7:28 Říkám vám totiž, že mezi těmi, kdo se narodili z žen, není větší prorok než Jan Křtitel, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on."

  7:29 A všechen lid, který to slyšel, i celníci, uznali Boží spravedlnost, když se nechali pokřtít Janovým křtem.

  7:30 Ale farizeové a zákoníci odmítli Boží vůli pro sebe, když se od něj pokřtít nenechali.

  7:31 A Pán řekl: "Ke komu tedy přirovnám lidi tohoto pokolení a čemu se podobají?

  7:32 Jsou podobní dětem, které sedí na tržišti a volají jedny na druhé: 'Pískali jsme vám a netančili jste; [žalostně] jsme naříkali a neplakali jste!'

  7:33 Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a [vy] říkáte: 'Má démona!'

  7:34 Přišel Syn člověka, jí a pije a [vy] říkáte: 'Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!'

  7:35 Ale moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi."

  7:36 Jeden z farizeů ho pak prosil, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval [s ním].

  7:37 A hle, když se [jedna] žena, hříšnice z toho města, dozvěděla, že [Ježíš] stoluje v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobku [s] mastí.

  7:38 A stojíc s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlasy své hlavy [je] utírala a líbala mu nohy a mazala [je] mastí.

  7:39 Když [to] ale spatřil ten farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby tohle byl prorok, věděl by, co [je to] za ženu, která se ho dotýká, a jaká [je], protože je hříšnice."

  7:40 Ježíš mu odpověděl: "Šimone, musím ti něco povědět." A on řekl: "Pověz, mistře."

  7:41 "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát.

  7:42 A když neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz tedy, který z nich ho bude více milovat?"

  7:43 Šimon odpověděl: "Mám za to, že ten, kterému více odpustil." On mu řekl: "Správně jsi usoudil."

  7:44 Obrátil se k té ženě a řekl Šimonovi: "Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu; ty jsi mi nepodal vodu na nohy, ale ona skrápěla mé nohy slzami a vlasy své hlavy je utřela.

  7:45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od [chvíle], kdy jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy.

  7:46 Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona pomazala mastí mé nohy.

  7:47 Proto ti říkám: Je jí odpuštěno hodně hříchů, neboť hodně milovala. Komu se ale odpouští málo, [ten] miluje málo."

  7:48 A řekl jí: "Tvé hříchy jsou odpuštěny."

  7:49 Tehdy si ti, kdo s [ním] stolovali, začali mezi sebou říkat: "Kdo to je, že i hříchy odpouští?"

  7:50 On však té ženě řekl: "Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę