Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕňôĺé 22

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  22:1 Ježíš k nim pak znovu mluvil v podobenstvích a řekl:

  22:2 "Nebeské království je podobné králi, který svému synu vystrojil svatbu.

  22:3 Poslal své služebníky, aby svolali na svatbu ty, kdo byli pozváni, ale oni nechtěli přijít.

  22:4 Poslal tedy znovu jiné služebníky a řekl jim: 'Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem [pro vás] svou hostinu. Moji býci a můj vykrmený dobytek jsou zabiti a všechno je připraveno; pojďte na svatbu!'

  22:5 Oni však na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem.

  22:6 Ostatní se pak chopili jeho služebníků, potupili [je] a zabili.

  22:7 Když to král uslyšel, rozhněval se, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil.

  22:8 Tehdy řekl svým služebníkům: 'Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni.

  22:9 Proto jděte na nároží, a kohokoli najdete, zvěte na svatbu.

  22:10 A ti služebníci vyšli na ulice a shromáždili všechny, které našli - zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hodovníky.

  22:11 Tehdy vešel král, aby se podíval na hosty, a uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha.

  22:12 Řekl mu: 'Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?' A on oněměl.

  22:13 Král tedy řekl služebníkům: 'Svažte mu nohy a ruce, vezměte ho a uvrhněte do té zevnější tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.'

  22:14 Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených."

  22:15 Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho mohli chytit za slovo.

  22:16 Pak k němu poslali své učedníky s herodiány a [ti] řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo.

  22:17 Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň nebo ne?"

  22:18 Ježíš ale znal jejich zlomyslnost a řekl jim: "Proč mě pokoušíte, pokrytci?

  22:19 Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár.

  22:20 Řekl jim: "Čí je tento obraz a nápis?"

  22:21 Odpověděli: "Císařův." Tehdy jim řekl: "Dejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu."

  22:22 A když [to] uslyšeli, podivili se. Potom ho opustili a odešli.

  22:23 V ten den k němu přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a zeptali se ho:

  22:24 "Mistře, Mojžíš řekl, že když někdo zemře bez dětí, aby si jeho bratr právem švagrovství vzal jeho ženu a zplodil svému bratru potomka.

  22:25 U nás bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel, a protože neměl potomky, zanechal svou ženu svému bratru.

  22:26 Totéž [se stalo] i s druhým a třetím [bratrem], až po sedmého.

  22:27 Poslední ze všech pak zemřela i ta žena.

  22:28 Kterému z těch sedmi tedy bude manželkou při vzkříšení? Měli ji přece všichni!"

  22:29 Ježíš jim však odpověděl: "Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc.

  22:30 Vždyť při vzkříšení se [lidé] nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.

  22:31 Ale ohledně zmrtvýchvstání - copak jste nečetli, co vám Bůh řekl slovy:

  22:32 'Já jsem Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba'? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých!"

  22:33 A když to uslyšely zástupy, žasly nad jeho učením.

  22:34 Když pak farizeové uslyšeli, že [Ježíš] umlčel saduceje, sešli se spolu.

  22:35 Potom se jeden z nich, učený v Zákoně, zeptal, aby ho vyzkoušel:

  22:36 "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?"

  22:37 Ježíš mu řekl: "'Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

  22:38 To je první a největší přikázání.

  22:39 Druhé je mu podobné: 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'

  22:40 Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

  22:41 A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal:

  22:42 "Co si myslíte o Kristu? Čí je to syn?" Řekli mu: "Davidův."

  22:43 On jim řekl: "Jak ho tedy může David v Duchu nazývat Pánem? Vždyť říká:

  22:44 'Pán řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.'

  22:45 Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?"

  22:46 A nikdo mu nemohl odpovědět [ani] slovo. Od toho dne se ho už nikdo neodvážil [na nic] zeptat.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę