Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ěŕňôĺé 9

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  9:1 Vstoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města.

  9:2 A hle, přinesli mu ochrnutého [člověka] ležícího na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny."

  9:3 A hle, někteří ze zákoníků si řekli: "Ten [člověk] se rouhá!"

  9:4 A když Ježíš viděl jejich myšlení, řekl: "Proč si v srdcích myslíte zlé věci?

  9:5 Vždyť co je snadnější? Říci: Jsou ti odpuštěny hříchy, anebo říci: Vstaň a choď?

  9:6 Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."

  9:7 A on vstal a odešel domů.

  9:8 Když [to] tedy uviděly zástupy, užasly a vzdaly slávu Bohu, který dal takovou moc lidem.

  9:9 Když potom šel Ježíš odtud, uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí na celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním.

  9:10 Když pak Ježíš seděl za stolem v [jeho] domě, hle, stalo se, že přišlo mnoho celníků a hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky.

  9:11 Když to uviděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš mistr jí s celníky a hříšníky?"

  9:12 Ježíš to však uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.

  9:13 Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž volat spravedlivé, ale hříšné k pokání."

  9:14 Potom k němu přišli učedníci Jana [Křtitele a] ptali se: "Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?"

  9:15 Ježíš jim řekl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou dny, kdy od nich bude ženich vzat, a tehdy se budou postit.

  9:16 Nikdo přece nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť, neboť ta záplata odtrhne [i kus] roucha a díra je [ještě] horší.

  9:17 Také se nelije nové víno do starých nádob. Jinak se nádoby roztrhnou, víno se vylije a nádoby se zničí. Nové víno se přece lije do nových nádob a [tak] se obojí zachová."

  9:18 Zatímco k nim mluvil tyto věci, náhle k němu přistoupil představený [synagogy a] klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Ale pojď, vlož na ni ruku a bude žít!"

  9:19 Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci [také].

  9:20 A náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha.

  9:21 (Řekla si totiž: "Jestli se jenom dotknu jeho roucha, budu uzdravena.")

  9:22 Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě uzdravila." A od té chvíle byla uzdravena.

  9:23 Když pak Ježíš přišel do domu představeného [synagogy], uviděl hudebníky a hlučný zástup kvílících

  9:24 a řekl jim: "Odejděte, protože ta dívka neumřela, ale spí." A oni se mu vysmívali.

  9:25 Když byl ale zástup vyveden, [Ježíš] vstoupil dovnitř a vzal ji za ruku a ta dívka vstala.

  9:26 A zpráva o tom se roznesla po celé té zemi.

  9:27 Když odtud Ježíš odcházel, šli za ním dva slepci, kteří volali a říkali: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!"

  9:28 Když pak přišel domů, ti slepci k němu přistoupili a Ježíš jim řekl: "Věříte, že jsem schopen to udělat?" Oni řekli: "Ano, Pane."

  9:29 Tehdy se dotkl jejich očí a řekl: "Staň se vám podle vaší víry."

  9:30 A jejich oči se otevřely. Ježíš je pak přísně napomenul a řekl jim: "Dejte pozor, ať se to nikdo nedozví."

  9:31 Ale oni vyšli a roznesli zprávu o něm po celé té zemi.

  9:32 A když odcházeli, náhle k němu přivedli němého člověka posedlého démonem.

  9:33 Když pak byl ten démon vyhnán, němý začal mluvit. [Lidé] v zástupu tedy užasli a říkali: "[Nic] takového nebylo nikdy vídáno v Izraeli!"

  9:34 Farizeové však říkali: "Vymítá démony skrze knížete démonů."

  9:35 Ježíš tedy obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi.

  9:36 A když viděl zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli zesláblí a rozptýlení jako ovce nemající pastýře.

  9:37 Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň [je] jistě veliká, ale dělníků málo.

  9:38 Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň."

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę