Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - 2 CHRONICLES 11
  - - FONTS - HELP
      


  2Ch 11:1
  ויבא רחבעם ירושׁלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושׁמונים אלף בחור עשׂה מלחמה להלחם עם ישׂראל להשׁיב את הממלכה לרחבעם׃
  2Ch 11:2
  ויהי דבר יהוה אל שׁמעיהו אישׁ האלהים לאמר׃
  2Ch 11:3
  אמר אל רחבעם בן שׁלמה מלך יהודה ואל כל ישׂראל ביהודה ובנימן לאמר׃
  2Ch 11:4
  כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שׁובו אישׁ לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישׁמעו את דברי יהוה וישׁבו מלכת אל ירבעם׃
  2Ch 11:5
  וישׁב רחבעם בירושׁלם ויבן ערים למצור ביהודה׃
  2Ch 11:6
  ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע׃
  2Ch 11:7
  ואת בית צור ואת שׂוכו ואת עדלם׃
  2Ch 11:8
  ואת גת ואת מרשׁה ואת זיף׃
  2Ch 11:9
  ואת אדורים ואת לכישׁ ואת עזקה׃
  2Ch 11:10
  ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשׁר ביהודה ובבנימן ערי מצרות׃
  2Ch 11:11
  ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושׁמן ויין׃
  2Ch 11:12
  ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן׃
  2Ch 11:13
  והכהנים והלוים אשׁר בכל ישׂראל התיצבו עליו מכל גבולם׃
  2Ch 11:14
  כי עזבו הלוים את מגרשׁיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושׁלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃
  2Ch 11:15
  ויעמד לו כהנים לבמות ולשׂעירים ולעגלים אשׁר עשׂה׃
  2Ch 11:16
  ואחריהם מכל שׁבטי ישׂראל הנתנים את לבבם לבקשׁ את יהוה אלהי ישׂראל באו ירושׁלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם׃
  2Ch 11:17
  ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שׁלמה לשׁנים שׁלושׁ כי הלכו בדרך דויד ושׁלמה לשׁנים שׁלושׁ׃
  2Ch 11:18
  ויקח לו רחבעם אשׁה את מחלת בן ירימות בן דויד אביהיל בת אליאב בן ישׁי׃
  2Ch 11:19
  ותלד לו בנים את יעושׁ ואת שׁמריה ואת זהם׃
  2Ch 11:20
  ואחריה לקח את מעכה בת אבשׁלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שׁלמית׃
  2Ch 11:21
  ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשׁלום מכל נשׁיו ופילגשׁיו כי נשׁים שׁמונה עשׂרה נשׂא ופילגשׁים שׁשׁים ויולד עשׂרים ושׁמונה בנים ושׁשׁים בנות׃
  2Ch 11:22
  ויעמד לראשׁ רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו׃
  2Ch 11:23
  ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישׁאל המון נשׁים׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .