Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - 2 CHRONICLES 16
  - - FONTS - HELP
      


  2Ch 16:1
  בשׁנת שׁלשׁים ושׁשׁ למלכות אסא עלה בעשׁא מלך ישׂראל על יהודה ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה׃
  2Ch 16:2
  ויצא אסא כסף וזהב מאצרות בית יהוה ובית המלך וישׁלח אל בן הדד מלך ארם היושׁב בדרמשׂק לאמר׃
  2Ch 16:3
  ברית ביני ובינך ובין אבי ובין אביך הנה שׁלחתי לך כסף וזהב לך הפר בריתך את בעשׁא מלך ישׂראל ויעלה מעלי׃
  2Ch 16:4
  וישׁמע בן הדד אל המלך אסא וישׁלח את שׂרי החילים אשׁר לו אל ערי ישׂראל ויכו את עיון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי׃
  2Ch 16:5
  ויהי כשׁמע בעשׁא ויחדל מבנות את הרמה וישׁבת את מלאכתו׃
  2Ch 16:6
  ואסא המלך לקח את כל יהודה וישׂאו את אבני הרמה ואת עציה אשׁר בנה בעשׁא ויבן בהם את גבע ואת המצפה׃
  2Ch 16:7
  ובעת ההיא בא חנני הראה אל אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשׁענך על מלך ארם ולא נשׁענת על יהוה אלהיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידך׃
  2Ch 16:8
  הלא הכושׁים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשׁים להרבה מאד ובהשׁענך על יהוה נתנם בידך׃
  2Ch 16:9
  כי יהוה עיניו משׁטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שׁלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה ישׁ עמך מלחמות׃
  2Ch 16:10
  ויכעס אסא אל הראה ויתנהו בית המהפכת כי בזעף עמו על זאת וירצץ אסא מן העם בעת ההיא׃
  2Ch 16:11
  והנה דברי אסא הראשׁונים והאחרונים הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישׂראל׃
  2Ch 16:12
  ויחלא אסא בשׁנת שׁלושׁים ותשׁע למלכותו ברגליו עד למעלה חליו וגם בחליו לא דרשׁ את יהוה כי ברפאים׃
  2Ch 16:13
  וישׁכב אסא עם אבתיו וימת בשׁנת ארבעים ואחת למלכו׃
  2Ch 16:14
  ויקברהו בקברתיו אשׁר כרה לו בעיר דויד וישׁכיבהו במשׁכב אשׁר מלא בשׂמים וזנים מרקחים במרקחת מעשׂה וישׂרפו לו שׂרפה גדולה עד למאד׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .