Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - DEUTERONOMY 5
  - - FONTS - HELP
      


  Deu 5:1
  ויקרא משׁה אל כל ישׂראל ויאמר אלהם שׁמע ישׂראל את החקים ואת המשׁפטים אשׁר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושׁמרתם לעשׂתם׃
  Deu 5:2
  יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב׃
  Deu 5:3
  לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים׃
  Deu 5:4
  פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האשׁ׃
  Deu 5:5
  אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האשׁ ולא עליתם בהר לאמר׃
  Deu 5:6
  אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
  Deu 5:7
  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃
  Deu 5:8
  לא תעשׂה לך פסל כל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃
  Deu 5:9
  לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃
  Deu 5:10
  ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותו׃
  Deu 5:11
  לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃
  Deu 5:12
  שׁמור את יום השׁבת לקדשׁו כאשׁר צוך יהוה אלהיך׃
  Deu 5:13
  שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃
  Deu 5:14
  ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושׁורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך׃
  Deu 5:15
  וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משׁם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשׂות את יום השׁבת׃
  Deu 5:16
  כבד את אביך ואת אמך כאשׁר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃
  Deu 5:17
  לא תרצח׃
  Deu 5:18
  ולא תנאף׃
  Deu 5:19
  ולא תגנב׃
  Deu 5:20
  ולא תענה ברעך עד שׁוא׃
  Deu 5:21
  ולא תחמד אשׁת רעך ולא תתאוה בית רעך שׂדהו ועבדו ואמתו שׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃
  Deu 5:22
  את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האשׁ הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שׁני לחת אבנים ויתנם אלי׃
  Deu 5:23
  ויהי כשׁמעכם את הקול מתוך החשׁך וההר בער באשׁ ותקרבון אלי כל ראשׁי שׁבטיכם וזקניכם׃
  Deu 5:24
  ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שׁמענו מתוך האשׁ היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי׃
  Deu 5:25
  ועתה למה נמות כי תאכלנו האשׁ הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשׁמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו׃
  Deu 5:26
  כי מי כל בשׂר אשׁר שׁמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האשׁ כמנו ויחי׃
  Deu 5:27
  קרב אתה ושׁמע את כל אשׁר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשׁר ידבר יהוה אלהינו אליך ושׁמענו ועשׂינו׃
  Deu 5:28
  וישׁמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שׁמעתי את קול דברי העם הזה אשׁר דברו אליך היטיבו כל אשׁר דברו׃
  Deu 5:29
  מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשׁמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם׃
  Deu 5:30
  לך אמר להם שׁובו לכם לאהליכם׃
  Deu 5:31
  ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשׁפטים אשׁר תלמדם ועשׂו בארץ אשׁר אנכי נתן להם לרשׁתה׃
  Deu 5:32
  ושׁמרתם לעשׂות כאשׁר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושׂמאל׃
  Deu 5:33
  בכל הדרך אשׁר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשׁר תירשׁון׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .