Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - ISAIAH 37
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Isa 37:1
  ויהי כשׁמע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו ויתכס בשׂק ויבא בית יהוה׃
  Isa 37:2
  וישׁלח את אליקים אשׁר על הבית ואת שׁבנא הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשׂקים אל ישׁעיהו בן אמוץ הנביא׃
  Isa 37:3
  ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משׁבר וכח אין ללדה׃
  Isa 37:4
  אולי ישׁמע יהוה אלהיך את דברי רב  שׁקה  אשׁר שׁלחו מלך אשׁור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשׁר שׁמע יהוה אלהיך ונשׂאת תפלה בעד השׁארית הנמצאה׃
  Isa 37:5
  ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל ישׁעיהו׃
  Isa 37:6
  ויאמר אליהם ישׁעיהו כה תאמרון אל אדניכם כה אמר יהוה אל תירא מפני הדברים אשׁר שׁמעת אשׁר גדפו נערי מלך אשׁור אותי׃
  Isa 37:7
  הנני נותן בו  רוח  ושׁמע שׁמועה ושׁב אל ארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
  Isa 37:8
  וישׁב רב  שׁקה  וימצא את מלך אשׁור נלחם על לבנה כי שׁמע כי נסע מלכישׁ׃
  Isa 37:9
  וישׁמע על תרהקה מלך כושׁ לאמר יצא להלחם אתך וישׁמע וישׁלח מלאכים אל חזקיהו לאמר׃
  Isa 37:10
  כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישׁאך אלהיך אשׁר אתה בוטח בו  לאמר  לא  תנתן ירושׁלם ביד מלך אשׁור׃
  Isa 37:11
  הנה אתה שׁמעת אשׁר עשׂו מלכי אשׁור לכל הארצות להחרימם ואתה תנצל׃
  Isa 37:12
  ההצילו אותם אלהי הגוים אשׁר השׁחיתו אבותי  את  גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשׁר בתלשׂר׃
  Isa 37:13
  איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה׃
  Isa 37:14
  ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית יהוה ויפרשׂהו חזקיהו לפני יהוה׃
  Isa 37:15
  ויתפלל חזקיהו אל יהוה לאמר׃
  Isa 37:16
  יהוה צבאות אלהי ישׂראל ישׁב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ׃
  Isa 37:17
  הטה יהוה אזנך ושׁמע פקח יהוה עינך וראה ושׁמע את כל דברי סנחריב אשׁר שׁלח לחרף אלהים חי׃
  Isa 37:18
  אמנם יהוה החריבו מלכי אשׁור את כל הארצות ואת ארצם׃
  Isa 37:19
  ונתן את אלהיהם באשׁ כי לא אלהים המה כי אם מעשׂה ידי אדם עץ ואבן  ויאבדום׃  
  Isa 37:20
  ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
  Isa 37:21
  וישׁלח ישׁעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר התפללת אלי אל סנחריב מלך אשׁור׃
  Isa 37:22
  זה הדבר אשׁר דבר יהוה עליו בזה לך  לעגה  לך  בתולת בת ציון אחריך ראשׁ הניעה בת ירושׁלם׃
  Isa 37:23
  את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשׂא מרום עיניך אל קדושׁ ישׂראל׃
  Isa 37:24
  ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשׁיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
  Isa 37:25
  אני קרתי ושׁתיתי מים ואחרב בכף פעמי כל יארי מצור׃
  Isa 37:26
  הלוא שׁמעת למרחוק אותה עשׂיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשׁאות גלים נצים ערים בצרות׃
  Isa 37:27
  וישׁביהן קצרי יד חתו ובשׁו היו עשׂב שׂדה וירק דשׁא חציר גגות ושׁדמה לפני קמה׃
  Isa 37:28
  ושׁבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
  Isa 37:29
  יען התרגזך אלי ושׁאננך עלה באזני ושׂמתי חחי באפך ומתגי בשׂפתיך והשׁיבתיך בדרך אשׁר באת׃
  Isa 37:30
  וזה לך  האות  אכול השׁנה ספיח ובשׁנה השׁנית שׁחיס ובשׁנה השׁלישׁית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכול פרים׃
  Isa 37:31
  ויספה פליטת בית יהודה הנשׁארה שׁרשׁ למטה ועשׂה פרי למעלה׃
  Isa 37:32
  כי מירושׁלם תצא שׁארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה צבאות תעשׂה זאת׃
  Isa 37:33
  לכן כה אמר יהוה אל מלך אשׁור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שׁם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישׁפך עליה סללה׃
  Isa 37:34
  בדרך אשׁר בא בה  ישׁוב  ואל העיר הזאת לא יבוא נאם יהוה׃
  Isa 37:35
  וגנותי על העיר הזאת להושׁיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
  Isa 37:36
  ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשׁור מאה ושׁמנים וחמשׁה אלף וישׁכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
  Isa 37:37
  ויסע וילך וישׁב סנחריב מלך אשׁור וישׁב בנינוה׃
  Isa 37:38
  ויהי הוא משׁתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושׂראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר  חדן  בנו תחתיו׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск