Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - JEREMIAH 49
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Jer 49:1
  לבני עמון כה אמר יהוה הבנים אין לישׂראל אם יורשׁ אין לו  מדוע  ירשׁ מלכם את גד ועמו בעריו ישׁב׃
  Jer 49:2
  לכן הנה ימים באים נאם יהוה והשׁמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שׁממה ובנתיה באשׁ תצתנה וירשׁ ישׂראל את ירשׁיו אמר יהוה׃
  Jer 49:3
  הילילי חשׁבון כי שׁדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שׂקים ספדנה והתשׁוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושׂריו יחדיו׃
  Jer 49:4
  מה תתהללי בעמקים זב עמקך הבת השׁובבה הבטחה באצרתיה מי יבוא אלי׃
  Jer 49:5
  הנני מביא עליך פחד נאם אדני יהוה צבאות מכל סביביך ונדחתם אישׁ לפניו ואין מקבץ לנדד׃
  Jer 49:6
  ואחרי כן אשׁיב את שׁבות בני עמון נאם יהוה׃
  Jer 49:7
  לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה  עצה מבנים נסרחה חכמתם׃
  Jer 49:8
  נסו הפנו העמיקו לשׁבת ישׁבי דדן כי איד עשׂו הבאתי עליו עת פקדתיו׃
  Jer 49:9
  אם בצרים באו לך  לא  ישׁארו עוללות אם גנבים בלילה השׁחיתו דים׃
  Jer 49:10
  כי אני חשׂפתי את עשׂו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שׁדד זרעו ואחיו ושׁכניו ואיננו׃
  Jer 49:11
  עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנתיך עלי תבטחו׃
  Jer 49:12
  כי כה אמר יהוה הנה אשׁר אין משׁפטם לשׁתות הכוס שׁתו ישׁתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שׁתה תשׁתה׃
  Jer 49:13
  כי בי  נשׁבעתי נאם יהוה כי לשׁמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם׃
  Jer 49:14
  שׁמועה שׁמעתי מאת יהוה וציר בגוים שׁלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה׃
  Jer 49:15
  כי הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם׃
  Jer 49:16
  תפלצתך השׁיא אתך זדון לבך שׁכני בחגוי הסלע תפשׂי מרום גבעה כי תגביה כנשׁר קנך משׁם אורידך נאם יהוה׃
  Jer 49:17
  והיתה אדום לשׁמה כל עבר עליה ישׁם וישׁרק על כל מכותה׃
  Jer 49:18
  כמהפכת סדם ועמרה ושׁכניה אמר יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה  בן  אדם׃
  Jer 49:19
  הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני׃
  Jer 49:20
  לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל אדום ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ישׁבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוהם׃
  Jer 49:21
  מקול נפלם רעשׁה הארץ צעקה בים סוף נשׁמע קולה׃
  Jer 49:22
  הנה כנשׁר יעלה וידאה ויפרשׂ כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשׁה מצרה׃
  Jer 49:23
  לדמשׂק בושׁה חמת וארפד כי שׁמעה רעה שׁמעו נמגו בים דאגה השׁקט לא יוכל׃
  Jer 49:24
  רפתה דמשׂק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה׃
  Jer 49:25
  איך לא עזבה עיר תהלה קרית משׂושׂי׃
  Jer 49:26
  לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם יהוה צבאות׃
  Jer 49:27
  והצתי אשׁ בחומת דמשׂק ואכלה ארמנות בן  הדד׃  
  Jer 49:28
  לקדר ולממלכות חצור אשׁר הכה נבוכדראצור מלך בבל כה אמר יהוה קומו עלו אל קדר ושׁדדו את בני קדם׃
  Jer 49:29
  אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם ישׂאו להם וקראו עליהם מגור מסביב׃
  Jer 49:30
  נסו נדו מאד העמיקו לשׁבת ישׁבי חצור נאם יהוה כי יעץ עליכם נבוכדראצר מלך בבל עצה וחשׁב עליהם מחשׁבה׃
  Jer 49:31
  קומו עלו אל גוי שׁליו יושׁב לבטח נאם יהוה לא דלתים ולא בריח לו  בדד  ישׁכנו׃
  Jer 49:32
  והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשׁלל וזרתים לכל רוח קצוצי פאה ומכל עבריו אביא את אידם נאם יהוה׃
  Jer 49:33
  והיתה חצור למעון תנים שׁממה עד עולם לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה  בן  אדם׃
  Jer 49:34
  אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל עילם בראשׁית מלכות צדקיה מלך יהודה לאמר׃
  Jer 49:35
  כה אמר יהוה צבאות הנני שׁבר את קשׁת עילם ראשׁית גבורתם׃
  Jer 49:36
  והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השׁמים וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשׁר לא יבוא שׁם נדחי עולם׃
  Jer 49:37
  והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשׁי נפשׁם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם יהוה ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם׃
  Jer 49:38
  ושׂמתי כסאי בעילם והאבדתי  משׁם מלך ושׂרים נאם יהוה׃
  Jer 49:39
  והיה באחרית הימים אשׁוב את שׁבית עילם נאם יהוה׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск