Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - NEHEMIAH 11
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Neh 11:1
  וישׁבו שׂרי העם בירושׁלם ושׁאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשׂרה לשׁבת בירושׁלם עיר הקדשׁ ותשׁע הידות בערים׃
  Neh 11:2
  ויברכו העם לכל האנשׁים המתנדבים לשׁבת בירושׁלם׃
  Neh 11:3
  ואלה ראשׁי המדינה אשׁר ישׁבו בירושׁלם ובערי יהודה ישׁבו אישׁ באחזתו בעריהם ישׂראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שׁלמה׃
  Neh 11:4
  ובירושׁלם ישׁבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שׁפטיה בן מהללאל מבני פרץ׃
  Neh 11:5
  ומעשׂיה בן ברוך בן כל  חזה  בן  חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השׁלני׃
  Neh 11:6
  כל בני פרץ הישׁבים בירושׁלם ארבע מאות שׁשׁים ושׁמנה אנשׁי חיל׃
  Neh 11:7
  ואלה בני בנימן סלא בן משׁלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשׂיה בן איתיאל בן ישׁעיה׃
  Neh 11:8
  ואחריו גבי סלי תשׁע מאות עשׂרים ושׁמנה׃
  Neh 11:9
  ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משׁנה׃
  Neh 11:10
  מן הכהנים ידעיה בן יויריב יכין׃
  Neh 11:11
  שׂריה בן חלקיה בן משׁלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגד בית האלהים׃
  Neh 11:12
  ואחיהם עשׂי המלאכה לבית שׁמנה מאות עשׂרים ושׁנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשׁחור בן מלכיה׃
  Neh 11:13
  ואחיו ראשׁים לאבות  מאתים ארבעים ושׁנים ועמשׁסי בן עזראל בן אחזי בן משׁלמות בן אמר׃
  Neh 11:14
  ואחיהם גבורי חיל מאה עשׂרים ושׁמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים׃
  Neh 11:15
  ומן הלוים שׁמעיה בן חשׁוב בן עזריקם בן חשׁביה בן בוני׃
  Neh 11:16
  ושׁבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשׁי הלוים׃
  Neh 11:17
  ומתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף ראשׁ התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משׁנה מאחיו ועבדא בן שׁמוע בן גלל בן ידיתון׃
  Neh 11:18
  כל הלוים בעיר הקדשׁ מאתים שׁמנים וארבעה׃
  Neh 11:19
  והשׁוערים עקוב טלמון ואחיהם השׁמרים בשׁערים מאה שׁבעים ושׁנים׃
  Neh 11:20
  ושׁאר ישׂראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה אישׁ בנחלתו׃
  Neh 11:21
  והנתינים ישׁבים בעפל וציחא וגשׁפא על הנתינים׃
  Neh 11:22
  ופקיד הלוים בירושׁלם עזי בן בני בן חשׁביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשׁררים לנגד מלאכת בית האלהים׃
  Neh 11:23
  כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשׁררים דבר יום ביומו׃
  Neh 11:24
  ופתחיה בן משׁיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם׃
  Neh 11:25
  ואל החצרים בשׂדתם מבני יהודה ישׁבו בקרית  הארבע  ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃
  Neh 11:26
  ובישׁוע ובמולדה ובבית  פלט׃  
  Neh 11:27
  ובחצר  שׁועל  ובבאר  שׁבע ובנתיה׃
  Neh 11:28
  ובצקלג ובמכנה ובבנתיה׃
  Neh 11:29
  ובעין  רמון  ובצרעה ובירמות׃
  Neh 11:30
  זנח עדלם וחצריהם לכישׁ ושׂדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר  שׁבע  עד  גיא הנם׃
  Neh 11:31
  ובני בנימן מגבע מכמשׂ ועיה ובית  אל  ובנתיה׃
  Neh 11:32
  ענתות נב ענניה׃
  Neh 11:33
  חצור רמה גתים׃
  Neh 11:34
  חדיד צבעים נבלט׃
  Neh 11:35
  לד ואונו גי החרשׁים׃
  Neh 11:36
  ומן הלוים מחלקות יהודה לבנימין׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск