Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Pe cknd vorbeau Petru wi Ioan norodului, au venit la ei pe neawteptate preoyii, cqpitanul Templului wi Saducheii,

  4:2 foarte necqjiyi cq knvqyau pe norod, wi vesteau kn Isus knvierea din moryi.

  4:3 Au pus mknile pe ei, wi i-au aruncat kn temniyq pknq a doua zi; cqci se knserase.

  4:4 Knsq mulyi din ceice auziserq cuvkntarea, au crezut; wi numqrul bqrbayilor credinciowi s`a ridicat aproape la cinci mii.

  4:5 A doua zi, mai marii norodului, bqtrknii wi cqrturarii s`au adunat kmpreunq la Ierusalim,

  4:6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, wi toyi cei ce se trqgeau din neamul marilor preoyi.

  4:7 Au pus pe Petru wi pe Ioan kn mijlocul lor, wi i-au kntrebat: ,,Cu ce putere, sau kn numele cui ayi fqcut voi lucrul acesta?``

  4:8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfknt, le -a zis: ,,Mai mari ai norodului wi bqtrkni ai lui Israel!

  4:9 Fiindcq skntem trawi astqzi la rqspundere pentru o facere de bine, fqcutq unui om bolnav, wi skntem kntrebayi cum a fost vindecat,

  4:10 s`o wtiyi toyi, wi s`o wtie tot norodul lui Israel! Omul acesta se knfqyiweazq knaintea voastrq pe deplin sqnqtos, kn Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ayi rqstignit, dar pe care Dumnezeu L -a knviat din moryi.

  4:11 El este ,piatra lepqdatq de voi, zidarii, care a ajuns sq fie pusq kn capul unghiului.`

  4:12 Kn nimeni altul nu este mkntuire: cqci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, kn care trebuie sq fim mkntuiyi.``

  4:13 Cknd au vqzut ei kndrqzneala lui Petru wi a lui Ioan, s`au mirat, kntruckt wtiau cq erau oameni necqrturari wi de rknd; wi au priceput cq fuseserq cu Isus.

  4:14 Dar fiindcq vedeau lkngq ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic kmpotrivq.

  4:15 Le-au poruncit doar sq iasq afarq din Sobor, s`au sfqtuit kntre ei,

  4:16 wi au zis: ,,Ce vom face oamenilor acestora? Cqci este wtiut de toyi locuitorii Ierusalimului cq prin ei s`a fqcut o minune vqditq, pe care n`o putem tqgqdui.

  4:17 Dar, ca sq nu se lqyeascq vestea aceasta mai departe kn norod, sq -i ameninyqm, wi sq le poruncim ca de acum kncolo sq nu mai vorbeascq nimqnui kn Numele acesta.``

  4:18 Wi dupqce i-au chemat, le-au poruncit sq nu mai vorbeascq cu nici un chip, nici sq mai knveye pe oameni kn Numele lui Isus.

  4:19 Drept rqspuns, Petru wi Ioan le-au zis: ,,Judecayi voi singuri dacq este drept knaintea lui Dumnezeu sq ascultqm mai mult de voi deckt de Dumnezeu;

  4:20 cqci noi nu putem sq nu vorbim despre ce am vqzut wi am auzit.``

  4:21 I-au ameninyat din nou, wi i-au lqsat sq plece, cqci nu wtiau cum sq -i pedepseascq, din pricina norodului; fiindcq toyi slqveau pe Dumnezeu pentru cele kntkmplate.

  4:22 Cqci omul cu care se fqcuse aceastq minune de vindecare, avea mai bine de patruzeci de ani.

  4:23 Dupq ce li s`a dat drumul, ei s`au dus la ai lor, wi le-au istorisit tot ce le spuseserq preoyii cei mai de seamq wi bqtrknii.

  4:24 Cknd au auzit ei aceste lucruri, wi-au ridicat glasul toyi kmpreunq cqtre Dumnezeu, wi au zis: ,,Stqpkne, Doamne, care ai fqcut cerul, pqmkntul, marea wi tot ce este kn ele!

  4:25 Tu ai zis prin Duhul Sfknt, prin gura pqrintelui nostru David, robul Tqu: ,Pentruce se kntqrktq neamurile, wi pentruce cugetq noroadele lucruri dewerte?

  4:26 Kmpqrayii pqmkntului s`au rqsculat, wi domnitorii s`au unit kmpotriva Domnului wi kmpotriva Unsului Squ.`

  4:27 Kn adevqr, kmpotriva Robului Tqu celui sfknt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s`au knsoyit kn cetatea aceasta Irod wi Pilat din Pont cu Neamurile wi cu noroadele lui Israel,

  4:28 ca sq facq tot ce hotqrkse mai dinainte mkna Ta wi sfatul Tqu.

  4:29 Wi acum, Doamne, uitq-Te la ameninyqrile lor, dq putere robilor Tqi sq vesteascq Cuvkntul Tqu cu toatq kndrqzneala,

  4:30 wi kntinde-Yi mkna, ca sq se facq tqmqduiri, minuni wi semne prin Numele Robului Tqu celui Sfknt, Isus.``

  4:31 Dupq ce s`au rugat ei, s`a cutremurat locul unde erau adunayi; toyi s`au umplut de Duhul Sfknt, wi vesteau Cuvkntul lui Dumnezeu cu kndrqznealq.

  4:32 Mulyimea celor ce crezuserq, era o inimq wi un suflet. Niciunul nu zicea cq averile lui sknt ale lui, ci aveau toate de obwte.

  4:33 Apostolii mqrturiseau cu multq putere despre knvierea Domnului Isus. Wi un mare har era peste toyi.

  4:34 Cqci nu era niciunul printre ei, care sq ducq lipsq: toyi cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preyul lucrurilor vkndute,

  4:35 wi -l puneau la picioarele apostolilor; apoi se kmpqryea fiecqruia dupq cum avea nevoie.

  4:36 Iosif, numit de apostoli wi Barnaba, adicq, kn tklmqcire, fiul mkngkierii, un Levit, de neam din Cipru,

  4:37 a vkndut un ogor, pe care -l avea, a adus banii, wi i -a pus la picioarele apostolilor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск