Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Marele preot a zis: ,,Awa stau lucrurile?``

  7:2 Wtefan a rqspuns: ,,Frayilor wi pqrinyilor, ascultayi! Dumnezeul slavei S`a arqtat pqrintelui nostru Avraam, cknd era kn Mesopotamia, knainte ca sq se aweze kn Haran.

  7:3 Wi i -a zis: ,Iewi din yara ta wi din familia ta, wi du-te kn yara, pe care yi -o voi arqta.``

  7:4 El a iewit atunci din yara Haldeilor, wi s`a awezat kn Haran. De acolo, dupq moartea tatqlui squ, Dumnezeu l -a strqmutat kn yara aceasta, kn care locuiyi voi acum.

  7:5 Din yara aceea nu i -a dat nimic kn stqpknire, nici mqcar o palmq de loc, ci i -a fqgqduit cq i -o va da kn stqpknire lui, wi seminyei lui dupq el, mqcar cq n`avea niciun copil.

  7:6 Dumnezeu i -a spus cq sqmknya lui va locui kntr -o yarq strqinq, va fi robitq, wi va fi chinuitq patru sute de ani.

  7:7 ,Dar neamul, cqruia ki vor fi robi, kl voi judeca Eu`, a zis Dumnezeu. ,Dupq aceea, vor iewi, wi-Mi vor sluji kn locul acesta.`

  7:8 Apoi i -a dat legqmkntul tqierii kmprejur; wi astfel Avraam, cknd a nqscut pe Isaac, l -a tqiat kmprejur kn ziua a opta; Isaac a nqscut wi a tqiat kmprejur pe Iacov, wi Iacov pe cei doisprezece patriarhi.

  7:9 Iar patriarhii, cari pizmuiau pe Iosif, l-au vkndut, ca sq fie dus kn Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el,

  7:10 wi l -a izbqvit din toate necazurile lui; i -a dat knyelepciune wi trecere knaintea lui Faraon, kmpqratul Egiptului, care l -a pus dregqtor peste Egipt wi peste toatq casa lui.

  7:11 A venit o foamete kn tot Egiptul wi Canaanul. Nevoia era mare, wi pqrinyii nowtri nu gqseau merinde.

  7:12 Iacov a auzit cq kn Egipt era grku, wi a trimes pe pqrinyii nowtri kntkiaw datq acolo.

  7:13 Wi cknd au venit a doua oarq, Iosif a fost cunoscut de frayii sqi, wi Faraon a aflat din ce neam era Iosif.

  7:14 Apoi Iosif a trimes sq cheme pe tatql squ Iacov wi pe toatq familia lui, waptezeci wi cinci de suflete.

  7:15 Iacov s`a pogorkt kn Egipt, unde a murit el wi pqrinyii nowtri.

  7:16 Wi au fost strqmutayi la Sihem, wi puwi kn mormkntul, pe care kl cumpqrase Avraam cu o sumq de bani dela fiii lui Emor, kn Sihem.

  7:17 Se apropia vremea cknd trebuia sq se kmplineascq fqgqduinya, pe care o fqcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut wi s`a knmulyit kn Egipt,

  7:18 pknq cknd s`a ridicat un alt kmpqrat, care nu cunowtea pe Iosif.

  7:19 Kmpqratul acesta a uneltit kmpotriva neamului nostru, wi a chinuit pe pqrinyii nowtri, pknq acolo ca sq-wi lepede pruncii, ca sq nu trqiascq.

  7:20 Pe vremea aceasta s`a nqscut Moise, care era frumos knaintea lui Dumnezeu. El a fost hrqnit trei luni kn casa tatqlui squ.

  7:21 Wi cknd a fost lepqdat, l -a luat fiica lui Faraon, wi l -a crescut ca pe copilul ei.

  7:22 Moise a knvqyat toatq knyelepciunea Egiptenilor, wi era puternic kn cuvinte wi kn fapte.

  7:23 El avea patruzeci de ani, cknd i -a venit kn inimq dorinya sq cerceteze pe frayii sqi, pe fiii lui Israel.

  7:24 A vqzut pe unul din ei suferind nedreptate; i -a luat apqrarea, a rqzbunat pe cel asuprit, wi a omorkt pe Egiptean.

  7:25 Credea cq frayii lui vor pricepe cq Dumnezeu prin mkna lui le va da izbqvirea; dar n`au priceput.

  7:26 A doua zi, cknd se bqteau ei, Moise a venit kn mijlocul lor, wi i -a kndemnat la pace. ,Oamenilor`, a zis el, ,voi sknteyi frayi; de ce vq nedreptqyiyi unul pe altul?`

  7:27 Dar cel ce nedreptqyea pe aproapele squ, l -a kmbrkncit, wi i -a zis: ,Cine te -a pus pe tine stqpknitor wi judecqtor peste noi?

  7:28 Vrei sq mq omori wi pe mine cum ai omorkt ieri pe Egiptean?`

  7:29 La auzul acestor vorbe, Moise a fugit, wi s`a dus de a locuit ca strqin kn pqmkntul Madian, unde a nqscut doi fii.

  7:30 Peste patruzeci de ani, i s`a arqtat un knger kn pustia muntelui Sinai, kn para focului unui rug.

  7:31 Moise, cknd l -a vqzut, s`a mirat de arqtarea aceasta; wi, pe cknd se apropia sq vadq ce este, a auzit glasul Domnului,

  7:32 care i -a zis: ,Eu sknt Dumnezeul pqrinyilor tqi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, wi Dumnezeul lui Iacov.` Wi Moise, tremurknd, n`a kndrqznit sq se uite.

  7:33 Domnul i -a zis: ,Scoate-yi kncqlyqmintea din picioare, cqci locul pe care stai, este un pqmknt sfknt.

  7:34 Am vqzut suferinya poporului Meu, care este kn Egipt, le-am auzit gemetele, wi M`am pogorkt sq -i izbqvesc. Acum, du-te, te voi trimete kn Egipt.`

  7:35 Pe acest Moise, de care se lepqdaserq ei, cknd au zis: ,Cine te -a pus pe tine stqpknitor wi judecqtor?` Dumnezeu l -a trimes ca stqpknitor wi izbqvitor, cu ajutorul kngerului, care i se arqtase kn rug.

  7:36 El i -a scos din Egipt, wi a fqcut minuni wi semne kn Egipt, la Marea Rowie, wi kn pustie, patruzeci de ani.

  7:37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel: ,Domnul, Dumnezeul vostru, vq va ridica dintre frayii vowtri un prooroc ca mine: de el sq ascultayi.``

  7:38 El este acela care, kn adunarea Israeliyilor din pustie, cu kngerul, care i -a vorbit pe muntele Sinai, wi cu pqrinyii nowtri, a primit cuvinte vii, ca sq ni le dea nouq.

  7:39 Pqrinyii nowtri n`au vrut sq -l asculte, ci l-au nesocotit: wi, kn inimile lor, s`au kntors spre Egipt,

  7:40 wi au zis lui Aaron: ,Fq-ne niwte dumnezei, cari sq meargq knaintea noastrq; cqci acest Moise, care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s`a fqcut.`

  7:41 Wi kn zilele acelea, au fqcut un viyel, au adus jertfq idolului, wi s`au bucurat de lucrul mknilor lor.

  7:42 Atunci Dumnezeu S`a kntors dela ei, wi i -a dat sq se knchine owtirii cerului, dupq cum este scris kn cartea proorocilor: ,Mi-ayi adus voi vite junghiate wi jertfe timp de patruzeci de ani kn pustie, casq a lui Israel?..

  7:43 Ayi purtat cortul lui Moloh wi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe cari le-ayi fqcut ca sq vq knchinayi lor! De aceea vq voi strqmuta dincolo de Babilon.`

  7:44 Pqrinyii nowtri aveau kn pustie cortul kntklnirii, awa cum kl rknduise Celce a spus lui Moise sq -l facq dupq chipul, pe care -l vqzuse.

  7:45 Wi pqrinyii nowtri l-au adus, la rkndul lor, supt povqyuirea lui Iosua, cknd au intrat kn yara stqpknitq de Neamurile, pe cari Dumnezeu le -a izgonit dinaintea pqrinyilor nowtri; wi a rqmas acolo pknq kn zilele lui David.

  7:46 David a cqpqtat milq knaintea lui Dumnezeu, wi a cerut sq ridice o locuinyq pentru Dumnezeul lui Iacov.

  7:47 Wi Solomon a fost acela care I -a zidit o casq.

  7:48 Dar Cel Prea Knalt nu locuiewte kn lqcawuri fqcute de mkni omenewti, cum zice proorocul:

  7:49 ,Cerul este scaunul Meu de domnie, wi pqmkntul este awternutul picioarelor Mele. Ce fel de casq Kmi veyi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnq?

  7:50 N`a fqcut mkna Mea toate aceste lucruri?...``

  7:51 ...,,Oameni tari la cerbice, netqiayi kmprejur cu inima wi cu urechile! Voi totdeauna vq kmpotriviyi Duhului Sfknt. Cum au fqcut pqrinyii vowtri, awa faceyi wi voi.

  7:52 Pe cari din prooroci nu i-au prigonit pqrinyii vowtri? Au omorkt pe ceice vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihqnit, pe care L-ayi vkndut acum, wi L-ayi omorkt.

  7:53 voi, cari ayi primit Legea datq prin kngeri, wi n`ayi pqzit -o!...``

  7:54 Cknd au auzit ei aceste vorbe, ki tqia pe inimq, wi scrkwneau din dinyi kmpotriva lui.

  7:55 Dar Wtefan, plin de Duhul Sfknt, wi -a pironit ochii spre cer, a vqzut slava lui Dumnezeu, wi pe Isus stknd kn picioare la dreapta lui Dumnezeu;

  7:56 wi a zis: ,,Iatq, vqd cerurile deschise, wi pe Fiul omului stknd kn picioare la dreapta lui Dumnezeu.``

  7:57 Ei au knceput atunci sq rqcneascq, wi-au astupat urechile, wi s`au nqpustit toyi kntr`un gknd asupra lui.

  7:58 L-au tkrkt afarq din cetate, wi l-au ucis cu pietre. Marturii wi-au pus hainele la picioarele unui tknqr, numit Saul.

  7:59 Wi aruncau cu pietre kn Wtefan, care se ruga wi zicea: ,,Doamne Isuse, primewte duhul meu!``

  7:60 Apoi a kngenuncheat, wi a strigat cu glas tare: ,,Doamne, nu le yinea kn seamq pqcatul acesta!`` Wi dupq aceste vorbe, a adormit.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск