Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Dacq, kn yara pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul tqu, se gqsewte kntins kn mijlocul unui ckmp un om ucis, fqrq sq se wtie cine l -a lovit,

  21:2 bqtrknii wi judecqtorii tqi sq se ducq sq mqsoare depqrtarea dela trupul mort pknq kn cetqyile de primprejur.

  21:3 Cknd se va hotqrk cetatea cea mai apropiatq de trupul mort, bqtrknii din cetatea aceea sq ia o viyea care sq nu fi fost pusq la muncq wi care sq nu fi tras la jug.

  21:4 Sq ducq viyeaua aceea kntr`o vale cu apq care nu seacq niciodatq wi unde nu se arq nici nu se seamqnq; wi acolo, sq taie capul viyelei kn vale.

  21:5 Atunci sq se apropie preoyii, fiii lui Levi; cqci pe ei i -a ales Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq -I slujeascq wi sq binecuvinteze kn Numele Domnului, wi ei trebuie sq hotqrascq kn orice ceartq wi kn orice rqnire.

  21:6 Toyi bqtrknii din cetatea aceea cea mai apropiatq de trupul mort sq-wi spele mknile pe viyeaua cqreia i-au tqiat capul kn vale.

  21:7 Wi, luknd cuvkntul, sq zicq: ,,Mknile noastre n`au vqrsat skngele acesta, wi ochii nowtri nu l-au vqzut vqrskndu-se.

  21:8 Iartq, Doamne, pe poporul Tqu Israel, pe care l-ai rqscumpqrat; nu pune skngele nevinovat kn socoteala poporului Tqu Israel.`` Wi skngele acela nu -i va fi pus kn socotealq.

  21:9 Astfel trebuie sq curqyi din mijlocul tqu skngele nevinovat, fqcknd ce este plqcut knaintea Domnului.

  21:10 Cknd vei merge la rqzboi kmpotriva vrqjmawilor tqi, dacq Domnul ki dq kn mknile tale, wi vei lua prinwi din ei,

  21:11 poate cq printre cei prinwi vei vedea o femeie frumoasq, wi vei dori s`o iei de nevastq.

  21:12 Atunci s`o aduci knlquntrul casei tale. Ea sq-wi radq capul wi sq-wi taie unghiile,

  21:13 sq-wi lepede hainele pe cari le purta cknd a fost prinsq, sq locuiascq kn casa ta, wi sq plkngq pe tatql wi pe mama ei o lunq de zile. Dupq aceea, sq te duci la ea, sq -i fii bqrbat, wi ea sq-yi fie nevastq.

  21:14 Dacq nu-yi va mai place, s`o lawi sq plece unde va voi, dar nu vei putea s`o vinzi pe argint, nici sq te poryi cu ea ca cu o roabq, pentrucq ai knjosit -o.

  21:15 Dacq un om, care are douq neveste, iubewte pe una wi nu iubewte pe cealaltq, wi dacq are copii cu ele, din cari kntkiul nqscut este dela nevasta pe care n`o iubewte,

  21:16 cknd kwi va kmpqryi averile kntre fiii lui, nu va putea face kntki nqscut pe fiul aceleia pe care o iubewte, kn locul fiului aceleia pe care n`o iubewte, wi care este kntkiul nqscut.

  21:17 Ci sq recunoascq de kntki nqscut pe fiul aceleia pe care n`o iubewte, wi sq -i dea o parte kndoitq din averea lui; cqci fiul acesta este cel dintki rod al puterii lui, wi lui i se cuvine dreptul de kntki nqscut.

  21:18 Dacq un om are un fiu neascultqtor wi kndqrqtnic, care n`ascultq nici de glasul tatqlui squ, nici de glasul mamei lui, wi nu -i ascultq nici chiar dupq ce l-au pedepsit,

  21:19 tatql wi mama sq -l ia, wi sq -l ducq la bqtrknii cetqyii lui wi la poarta locului kn care locuiewte.

  21:20 Sq spunq bqtrknilor cetqyii lui: ,,Iatq, fiul nostru este neascultqtor wi kndqrqtnic, n`ascultq de glasul nostru, wi este lacom wi beyiv.``

  21:21 Wi toyi oamenii din cetatea lui sq -l ucidq cu pietre, wi sq moarq. Astfel sq curqyi rqul din mijlocul tqu, pentruca tot Israelul s`audq wi sq se teamq.

  21:22 Dacq se va omork un om care a sqvkrwit o nelegiuire vrednicq de pedeapsa cu moartea, wi l-ai spknzurat de un lemn,

  21:23 trupul lui mort sq nu stea noaptea pe lemn; ci sq -l kngropi kn aceeaw zi, cqci cel spknzurat este blestemat knaintea lui Dumnezeu, wi sq nu spurci yara pe care yi -o dq de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск