Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOB 31

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  31:1 Fqcusem un legqmknt cu ochii mei, wi nu mi-aw fi oprit privirile asupra unei fecioare.

  31:2 Dar ce soartq mi -a pqstrat Dumnezeu de sus? Ce mowtenire mi -a trimes Cel Atotputernic din ceruri?

  31:3 Peirea nu -i oare pentru cel rqu, wi nenorocirea pentru cei ce fac fqrqdelege?

  31:4 N`a cunoscut Dumnezeu cqile mele? Nu mi -a numqrat El toyi pawii mei?

  31:5 Dacq am umblat cu minciuna, de mi -a alergat piciorul dupq knwelqciune:

  31:6 sq mq ckntqreascq Dumnezeu kn cumpqna celor fqrq prihanq, wi-mi va vedea neprihqnirea!

  31:7 De mi s`a abqtut pasul depe calea cea dreaptq, de mi -a urmat inima ochii, de s`a lipit vreo kntinqciune de mknile mele,

  31:8 atunci eu sq samqn wi altul sq secere, wi odraslele mele sq fie desrqdqcinate!

  31:9 Dacq mi -a fost amqgitq inima de vreo femeie, dacq am pkndit la uwa aproapelui meu,

  31:10 atunci nevastq-mea sq macine pentru altul, wi s`o necinsteascq alyii!

  31:11 Cqci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fqrqdelege vrednicq sq fie pedepsitq de judecqtori,

  31:12 un foc care mistuie pknq la nimicire, wi care mi-ar fi prqpqdit toatq bogqyia.

  31:13 De aw fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele, cknd se certau cu mine,

  31:14 ce aw putea sq fac, cknd se ridicq Dumnezeu? Ce aw putea rqspunde cknd pedepsewte El?

  31:15 Cel ce m`a fqcut pe mine kn pkntecele mamei mele, nu l -a fqcut wi pe el? Oare nu ne -a kntocmit acelaw Dumnezeu kn pkntecele mamei?

  31:16 Dacq n`am dat sqracilor ce-mi cereau, dacq am fqcut sq se topeascq de plkns ochii vqduvei,

  31:17 dacq mi-am mkncat singur pknea, fqrq ca orfanul sq-wi fi avut wi el partea lui din ea,

  31:18 eu, care din tinereyq l-am crescut ca un tatq, eu, care dela nawtere am sprijinit pe vqduvq;

  31:19 dacq am vqzut pe cel nenorocit ducknd lipsq de haine, pe cel lipsit neavknd knvqlitoare,

  31:20 fqrq ca inima lui sq mq fi binecuvkntat, fqrq sq fi fost kncqlzit de lkna mieilor mei;

  31:21 dacq am ridicat mkna kmpotriva orfanului, pentrucq mq simyeam sprijinit de judecqtori;

  31:22 atunci, sq mi se deslipeascq umqrul dela kncheieturq, sq-mi cadq brayul wi sq se sfqrkme!

  31:23 Cqci mq temeam de pedeapsa lui Dumnezeu, wi nu puteam lucra astfel din pricina mqreyiei Lui.

  31:24 Dacq mi-am pus kncrederea kn aur, dacq am zis aurului: ,Tu ewti nqdejdea mea`;

  31:25 dacq m`am kngkmfat de mqrimea averilor mele, de mulyimea bogqyiilor pe cari le dobkndisem;

  31:26 dacq am privit soarele cknd strqlucea, luna cknd knainta mqreayq,

  31:27 wi dacq mi s`a lqsat amqgitq inima kn tainq, dacq le-am aruncat sqrutqri, duckndu-mi mkna la gurq:

  31:28 wi aceasta este tot o fqrqdelege care trebuie pedepsitq de judecqtori, cqci m`aw fi lepqdat de Dumnezeul cel de sus!

  31:29 Dacq m`am bucurat de nenorocirea vrqjmawului meu, dacq am sqrit de bucurie cknd l -a atins nenorocirea,

  31:30 eu, care n`am dat voie limbii mele sq pqcqtuiascq, sq -i cearq moartea cu blestem;

  31:31 dacq nu ziceau oamenii din cortul meu: ,Unde este cel ce nu s`a sqturat din carnea lui?`

  31:32 Dacq petrecea strqinul noaptea afarq, dacq nu mi-aw fi deschis uwa sq intre cqlqtorul;

  31:33 dacq mi-am ascuns fqrqdelegile, ca oamenii, wi mi-am knchis nelegiuirile kn skn,

  31:34 pentrucq mq temeam de mulyime, pentrucq mq temeam de dispreyul familiilor, yinkndu-mq deoparte wi necutezknd sq-mi trec pragul...

  31:35 Oh! de aw gqsi pe cineva sq m`asculte! Iatq apqrarea mea, iscqlitq de mine: sq-mi rqspundq Cel Atotputernic! Cine-mi va da plkngerea iscqlitq de protivnicul meu?

  31:36 Ca sq -i port scrisoarea pe umqr, s`o leg de fruntea mea ca o cununq;

  31:37 sq -i dau socotealq de toyi pawii mei, sq mq apropii de el ca un domn.

  31:38 Dacq pqmkntul meu strigq kmpotriva mea, wi dacq brazdele lui varsq lacrqmi;

  31:39 dacq i-am mkncat roada fqrq s`o fi plqtit, wi dacq am kntristat sufletul vechilor lui stqpkni:

  31:40 atunci sq creascq spini din el kn loc de grku, wi neghinq kn loc de orz!`` Sfkrwitul cuvintelor lui Iov.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск