Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Kn vremea aceea a iewit o poruncq de la Cezar August sq se knscrie toatq lumea.

  2:2 Knscrierea aceasta s`a fqcut kntkia datq pe cknd era dregqtor kn Siria Quirinius.

  2:3 Toyi se duceau sq se knscrie, fiecare kn cetatea lui.

  2:4 Iosif s`a suit wi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca sq se ducq kn Iudea, kn cetatea lui David, numitq Betleem, -pentrucq era din casa wi din seminyia lui David, -

  2:5 sq se knscrie kmpreunq cu Maria, logodnica lui, care era knsqrcinatq.

  2:6 Pe cknd erau ei acolo, s`a kmplinit vremea cknd trebuia sq nascq Maria.

  2:7 Wi a nqscut pe Fiul ei cel kntki nqscut, L -a knfqwat kn scutece wi L -a culcat kntr`o iesle, pentrucq kn casa de poposire nu era loc pentru ei.

  2:8 Kn yinutul acela erau niwte pqstori, cari stqteau afarq kn ckmp, wi fqceau de strajq noaptea kmprejurul turmei lor.

  2:9 Wi iatq cq un knger al Domnului s`a knfqyiwat knaintea lor, wi slava Domnului a strqlucit kmprejurul lor. Ei s`au knfricowat foarte tare.

  2:10 Dar kngerul le -a zis: ,,Nu vq temeyi: cqci vq aduc o veste bunq, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:

  2:11 astqzi kn cetatea lui David, vi s`a nqscut un Mkntuitor, care este Hristos, Domnul.

  2:12 Iatq semnul, dupq care -L veyi cunoawte: veyi gqsi un prunc knfqwat kn scutece wi culcat kntr`o iesle.``

  2:13 Wi deodatq, kmpreunq cu kngerul s`a unit o mulyime de oaste cereascq, lqudknd pe Dumnezeu, wi zicknd:

  2:14 ,,Slavq lui Dumnezeu kn locurile prea knalte, wi pace pe pqmknt kntre oamenii plqcuyi Lui.``

  2:15 Dupq ce au plecat kngerii de la ei, ca sq se kntoarcq kn cer, pqstorii au zis unii cqtre alyii: ,,Haidem sq mergem pknq la Betleem, wi sq vedem ce ni s`a spus wi ce ne -a fqcut cunoscut Domnul.``

  2:16 S`au dus kn grabq, wi au gqsit pe Maria, pe Iosif, wi pruncul culcat kn iesle.

  2:17 Dupq ce L-au vqzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.

  2:18 Toyi ceice i-au auzit, s`au mirat de cele ce le spuneau pqstorii.

  2:19 Maria pqstra toate cuvintele acelea, wi se gkndea la ele kn inima ei.

  2:20 Wi pqstorii s`au kntors, slqvind wi lqudknd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziserq wi vqzuserq, wi cari erau kntocmai cum li se spusese.

  2:21 Cknd a venit ziua a opta, kn care trebuia tqiat kmprejur pruncul, I-au pus numele ISUS, nume, care fusese spus de knger knainte ca sq fi fost El zqmislit kn pkntece.

  2:22 Wi, cknd s`au kmplinit zilele pentru curqyirea lor, dupq Legea lui Moise, Iosif wi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca sq -L knfqyiweze knaintea Domnului, -

  2:23 dupq cum este scris kn Legea Domnului: ,,Orice kntki nqscut de partea bqrbqteascq va fi knchinat Domnului``,

  2:24 wi ca sq aducq jertfq: o pqreche de turturele sau doi pui de porumbei, dupq cum este poruncit kn Legea Domnului.

  2:25 Wi iatq cq kn Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viayq sfkntq, wi era cu frica lui Dumnezeu. El awtepta mkngkierea lui Israel, wi Duhul Sfknt era peste el.

  2:26 Duhul Sfknt kl knwtiinyase cq nu va muri knainte ca sq vadq pe Hristosul Domnului.

  2:27 El a venit kn Templu, mknat de Duhul. Wi, cknd au adus pqrinyii knlquntru pe Pruncul Isus, ca sq kmplineascq cu privire la El ce poruncea Legea,

  2:28 Simeon L -a luat kn braye, a binecuvkntat pe Dumnezeu, wi a zis:

  2:29 ,,Acum, slobozewte kn pace pe robul Tqu, Stqpkne, dupq cuvkntul Tqu.

  2:30 Cqci au vqzutochii mei mkntuirea Ta,

  2:31 pe care ai pregqtit -o sq fie, knaintea tuturor popoarelor,

  2:32 lumina care sq lumineze neamurile, wi slava poporului Tqu Israel.``

  2:33 Tatql wi mama Lui se mirau de lucrurile cari se spuneau despre El.

  2:34 Simeon i -a binecuvkntat, wi a zis Mariei, mama Lui: ,,Iatq, Copilul acesta este rknduit spre prqbuwirea wi ridicarea multora kn Israel, wi sq fie un semn, care va stkrni kmpotrivire.

  2:35 Chiar sufletul tqu va fi strqpuns de o sabie, ca sq se descopere gkndurile multor inimi.``

  2:36 Mai era acolo wi o proorociyq, Ana, fata lui Fanuel, din seminyia lui Awer. Ea era foarte knaintatq kn vkrstq, wi trqise cu bqrbatul ei wapte ani dupq fecioria ei.

  2:37 Rqmasq vqduvq, wi fiind kn vkrstq de optzeci wi patru ani, Ana nu se depqrta de Templu, wi zi wi noapte slujea lui Dumnezeu cu post wi cu rugqciuni.

  2:38 A venit wi ea kn acelaw ceas, wi a knceput sq laude pe Dumnezeu, wi sq vorbeascq despre Isus tuturor celor ce awteptau mkntuirea Ierusalimului.

  2:39 Dupq ce au kmplinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif wi Maria s`au kntors kn Galilea, kn cetatea lor Nazaret.

  2:40 Iar Pruncul crewtea wi se kntqrea; era plin de knyelepciune, wi harul lui Dumnezeu era peste El.

  2:41 Pqrinyii lui Isus se duceau la Ierusalim kn fiecare an, la praznicul Pawtelor.

  2:42 Cknd a fost El de doisprezece ani, s`au suit la Ierusalim, dupq obiceiul praznicului.

  2:43 Apoi, dupqce au trecut zilele praznicului, pe cknd se kntorceau acasq, bqiatul Isus a rqmas kn Ierusalim. Pqrinyii Lui n`au bqgat de seamq lucrul acesta.

  2:44 Au crezut cq este cu tovarqwii lor de cqlqtorie, wi au mers cale de o zi, wi L-au cqutat printre rudele wi cunoscuyii lor.

  2:45 Dar nu L-au gqsit, wi s`au kntors la Ierusalim sq -L caute.

  2:46 Dupq trei zile, L-au gqsit kn Templu, wezknd kn mijlocul knvqyqtorilor, ascultkndu -i wi punkndu-le kntrebqri.

  2:47 Toyi cari -L auzeau, rqmkneau uimiyi de priceperea wi rqspunsurile Lui.

  2:48 Cknd L-au vqzut pqrinyii Lui, au rqmas knmqrmuriyi; wi mama Lui I -a zis: ,,Fiule, pentru ce Te-ai purtat awa cu noi? Iatq cq tatql Tqu wi eu Te-am cqutat cu kngrijorare.``

  2:49 El le -a zis: ,,Dece M`ayi cqutat? Oare nu wtiayi cq trebuie sq fiu kn casa Tatqlui Meu?``

  2:50 Dar ei n`au knyeles spusele Lui.

  2:51 Apoi S`a pogorkt kmpreunq cu ei, a venit la Nazaret, wi le era supus. Mamq-Sa pqstra toate cuvintele acestea kn inima ei.

  2:52 Wi Isus crewtea kn knyelepciune, kn staturq, wi era tot mai plqcut knaintea lui Dumnezeu wi knaintea oamenilor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск