Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Isus, plin de Duhul Sfknt, S`a kntors dela Iordan, wi a fost dus de Duhul kn pustie,

  4:2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N`a mkncat nimic kn zilele acelea; wi, dupq ce au trecut acele zile, a flqmknzit.

  4:3 Diavolul I -a zis: ,,Dacq ewti Fiul lui Dumnezeu, poruncewte pietrei acesteia sq se facq pkne.``

  4:4 Isus i -a rqspuns: ,,Este scris: Omul nu va trqi numai cu pkne, ci cu orice cuvknt care iese din gura lui Dumnezeu.``

  4:5 Diavolul L -a suit pe un munte knalt, i -a arqtat kntr`o clipq, toate kmpqrqyiile pqmkntului,

  4:6 wi I -a zis: ,,Yie Kyi voi da toatq stqpknirea wi slava acestor kmpqrqyii; cqci mie kmi este datq, wi o dau oricui voiesc.

  4:7 Dacq dar, Te vei knchina knaintea mea, toatq va fi a Ta.``

  4:8 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Knapoia Mea, Satano! Este scris: Sq te knchini Domnului, Dumnezeului tqu, wi numai Lui sq -I slujewti.``

  4:9 Diavolul L -a dus apoi kn Ierusalim, L -a awezat pe strawina acoperiwului Templului, wi I -a zis: ,,Dacq ewti Fiul lui Dumnezeu, aruncq-Te jos de aici;``

  4:10 cqci este scris: ,,El va porunci kngerilor Lui sq Te pqzeascq;``

  4:11 wi: ,,Ei Te vor lua pe mkni, ca nu cumva sq Te lovewti cu piciorul de vreo piatrq.``

  4:12 Isus i -a rqspuns: ,,S`a spus: Sq nu ispitewti pe Domnul, Dumnezeul tqu.``

  4:13 Dupq ce L -a ispitit kn toate felurile, diavolul a plecat dela El, pknq la o vreme.

  4:14 Isus, plin de puterea Duhului, S`a kntors kn Galilea, wi I s`a dus vestea kn tot yinutul deprimprejur.

  4:15 El knvqya pe oameni kn sinagogile lor, wi era slqvit de toyi.

  4:16 A venit kn Nazaret, unde fusese crescut; wi, dupq obiceiul Squ, kn ziua Sabatului, a intrat kn sinagogq. S`a sculat sq citeascq,

  4:17 wi I s`a dat cartea proorocului Isaia. Cknd a deschis -o, a dat peste locul unde era scris:

  4:18 ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentrucq M`a uns sq vestesc sqracilor Evanghelia; M`a trimes sq tqmqduiesc pe cei cu inima zdrobitq, sq propovqduiesc robilor de rqzboi slobozirea, wi orbilor cqpqtarea vederii; sq dau drumul celor apqsayi,

  4:19 wi sq vestesc anul de kndurare al Domnului.``

  4:20 Kn urmq, a knchis cartea, a dat -o knapoi kngrijitorului, wi a wezut jos. Toyi ceice se aflau kn sinagogq, aveau privirile pironite spre El.

  4:21 Atunci a knceput sq le spunq: ,,Astqzi s`au kmplinit cuvintele acestea din Scripturq, pe cari le-ayi auzit.``

  4:22 Wi toyi Kl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, cari iewiau din gura Lui, wi ziceau: ,,Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?``

  4:23 Isus le -a zis: ,,Fqrq kndoialq, Kmi veyi spune zicala aceea: ,Doftore, vindecq-te pe tine knsuyi`; wi Kmi veyi zice: ,Fq wi aici, kn patria Ta, tot ce am auzit cq ai fqcut kn Capernaum.``

  4:24 ,,Dar``, a adqugat El ,,adevqrat vq spun cq, niciun prooroc nu este primit bine kn patria lui.

  4:25 Ba kncq, adevqrat vq spun cq, pe vremea lui Ilie, cknd a fost kncuiat cerul sq nu dea ploaie trei ani wi wase luni, wi cknd a venit o foamete mare peste toatq yara, erau multe vqduve kn Israel;

  4:26 wi totuw Ilie n`a fost trimes la niciuna din ele, afarq de o vqduvq din Sarepta Sidonului.

  4:27 Wi mulyi leprowi erau kn Israel, pe vremea proorocului Elisei; wi totuw niciunul din ei n`a fost curqyit, afarq de Naaman, Sirianul.``

  4:28 Toyi cei din sinagogq, cknd au auzit aceste lucruri, s`au umplut de mknie.

  4:29 Wi s`au sculat, L-au scos afarq din cetate, wi L-au dus pknq kn sprknceana muntelui, pe care era ziditq cetatea lor, ca sq -L arunce jos kn prqpastie.

  4:30 Dar Isus a trecut prin mijlocul lor, wi a plecat de acolo.

  4:31 S`a pogorkt kn Capernaum, cetate din Galilea, wi acolo knvqya pe oameni kn ziua Sabatului.

  4:32 Ei erau uimiyi de knvqyqtura Lui, pentrucq vorbea cu putere.

  4:33 Kn sinagogq se afla un om, care avea un duh de drac necurat, wi care a strigat cu glas tare:

  4:34 ,,Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit sq ne prqpqdewti? Te wtiu cine ewti: Sfkntul lui Dumnezeu.``

  4:35 Isus l -a certat, wi i -a zis: ,,Taci, wi iewi afarq din omul acesta!`` Wi dracul, dupqce l -a trkntit jos, kn mijlocul adunqrii, a iewit afarq din el, fqrq sq -i facq vreun rqu.

  4:36 Toyi au fost cuprinwi de spaimq, wi ziceau unii cqtre alyii: Ce knseamnq lucrul acesta? El poruncewte cu stqpknire wi cu putere duhurilor necurate, wi ele ies afarq!``

  4:37 Wi I s`a dus vestea kn toate kmprejurimile.

  4:38 Dupqce a iewit din sinagogq, a intrat kn casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsq de friguri mari, wi L-au rugat pentru ea.

  4:39 El S`a plecat spre ea, a certat frigurile, wi au lqsat -o frigurile. Ea s`a sculat kndatq, wi a knceput sq le slujeascq.

  4:40 La asfinyitul soarelui, toyi cei ce aveau bolnavi atinwi de felurite boale, ki aduceau la El. El Kwi punea mknile peste fiecare din ei, wi -i vindeca.

  4:41 Din mulyi ieweau wi draci, cari strigau wi ziceau: ,,Tu ewti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.`` Dar El ki mustra, wi nu -i lqsa sq vorbeascq, pentrucq wtiau cq El este Hristosul.

  4:42 Cknd s`a crqpat de ziuq, Isus a iewit wi S`a dus kntr`un loc pustiu. Noroadele au knceput sq -L caute kn toate pqryile, wi au ajuns pknq la El: voiau sq -L opreascq sq nu plece dela ei.

  4:43 Dar El le -a zis: ,,Trebuie sq vestesc Evanghelia Kmpqrqyiei lui Dumnezeu wi kn alte cetqyi; fiindcq pentru aceasta am fost trimes.``

  4:44 Wi propovqduia kn sinagogile Galileii.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск