Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Kn vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grku, kntr`o zi de Sabat. Ucenicii Lui, cari erau flqmknzi, au knceput sq smulgq spice de grku wi sq le mqnknce.

  12:2 Fariseii, cknd au vqzut lucrul acesta, I-au zis: ,,Uite cq ucenicii Tqi fac ce nu este kngqduit sq facq kn ziua Sabatului.``

  12:3 Dar Isus le -a rqspuns: ,,Oare n`ayi citit ce a fqcut David, cknd a flqmknzit, el wi ceice erau kmpreunq cu el?

  12:4 Cum a intrat kn Casa lui Dumnezeu, wi a mkncat pknile pentru punerea knaintea Domnului, pe cari nu -i era kngqduit sq le mqnknce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoyilor?

  12:5 Sau n`ayi citit kn Lege cq, kn zilele de Sabat, preoyii calcq Sabatul kn Templu, wi totuw sknt nevinovayi?

  12:6 Dar Eu vq spun cq aici este Unul mai mare deckt Templul.

  12:7 Dacq ayi fi wtiut ce knsemneazq: ,Milq voiesc, iar nu jertfe,` n`ayi fi oskndit pe niwte nevinovayi.

  12:8 Cqci Fiul omului este Domn wi al Sabatului.``

  12:9 Isus a plecat de acolo, wi a intrat kn sinagogq.

  12:10 Wi iatq cq kn sinagogq era un om care avea o mknq uscatq. Ei, ca sq poatq knvinui pe Isus, L-au kntrebat: ,,Este kngqduit a vindeca kn zilele de Sabat?``

  12:11 El le -a rqspuns: ,,Cine este omul acela dintre voi care, dacq are o oaie, wi -i cade kntr`o groapq, kn ziua Sabatului, sq n`o apuce wi s`o scoatq afarq?

  12:12 Cu ckt mai de prey este deci un om deckt o oaie? De aceea este kngqduit a face bine kn zilele de Sabat.``

  12:13 Atunci a zis omului aceluia: ,,Kntinde-yi mkna!`` El a kntins -o, wi mkna s`a fqcut sqnqtoasq ca wi cealaltq.

  12:14 Fariseii au iewit afarq, wi s`au sfqtuit cum sq omoare pe Isus.

  12:15 Dar Isus, ca unul care wtia lucrul acesta, a plecat de acolo. Dupq El au mers multe noroade. El a tqmqduit pe toyi bolnavii,

  12:16 wi le -a poruncit cu totdinadinsul sq nu -L facq cunoscut;

  12:17 ca sq se kmplineascq ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:

  12:18 ,,Iatq Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, kn care sufletul Meu kwi gqsewte plqcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, wi va vesti Neamurilor judecata.

  12:19 El nu Se va lua la ceartq, nici nu va striga. Wi nimeni nu -I va auzi glasul pe uliye.

  12:20 Nu va frknge o trestie ruptq, wi nici nu va stinge un fitil care fumegq, pknq va face sq biruie judecata.

  12:21 Wi Neamurile vor nqdqjdui kn Numele Lui.``

  12:22 Atunci I-au adus un kndrqcit orb wi mut; wi Isus l -a tqmqduit, awa cq mutul vorbea wi vedea.

  12:23 Toate noroadele, mirate, ziceau: ,,Nu cumva este acesta Fiul lui David?``

  12:24 Cknd au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis: ,,Omul acesta nu scoate dracii deckt cu Beelzebul, domnul dracilor!``

  12:25 Isus, care le cunowtea gkndurile, le -a zis: ,,Orice kmpqrqyie desbinatq kmpotriva ei knsqw, este pustiitq; wi orice cetate sau casq, desbinatq kmpotriva ei knsqw, nu poate dqinui.

  12:26 Dacq Satana scoate afarq pe Satana, este desbinat; deci, cum poate dqinui kmpqrqyia lui?

  12:27 Wi dacq Eu scot afarq dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii vowtri cu cine -i scot? De aceea ei vor fi judecqtorii vowtri.

  12:28 Dar dacq Eu scot afarq dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Kmpqrqyia lui Dumnezeu a venit peste voi.

  12:29 Sau, cum poate cineva sq intre kn casa celui tare, wi sq -i jqfuiascq gospodqria, dacq n`a legat mai kntki pe cel tare? Numai atunci ki va jqfui casa.

  12:30 Cine nu este cu Mine, este kmpotriva Mea, wi cine nu strknge cu Mine, risipewte.

  12:31 De aceea vq spun: Orice pqcat wi orice hulq vor fi iertate oamenilor; dar hula kmpotriva Duhului Sfknt nu le va fi iertatq.

  12:32 Oricine va vorbi kmpotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi kmpotriva Duhului Sfknt, nu va fi iertat nici kn veacul acesta, nici kn cel viitor.

  12:33 Ori faceyi pomul bun wi rodul lui bun, ori faceyi pomul rqu wi rodul lui rqu: cqci pomul se cunoawte dupq rodul lui.

  12:34 Pui de nqpkrci, cum ayi putea voi sq spuneyi lucruri bune, cknd voi sknteyi rqi? Cqci din prisosul inimii vorbewte gura.

  12:35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bunq a inimii lui; dar omul rqu scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

  12:36 Vq spun cq, kn ziua judecqyii, oamenii vor da socotealq de orice cuvknt nefolositor, pe care -l vor fi rostit.

  12:37 Cqci din cuvintele tale vei fi scos fqrq vinq, wi din cuvintele tale vei fi oskndit.``

  12:38 Atunci unii din cqrturari wi din Farisei au luat cuvkntul, wi I-au zis: ,,Knvqyqtorule, am vrea sq vedem un semn dela Tine!``

  12:39 Drept rqspuns, El le -a zis: ,,Un neam viclean wi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, deckt semnul proorocului Iona.

  12:40 Cqci, dupq cum Iona a stat trei zile wi trei nopyi kn pkntecele chitului, tot awa wi Fiul omului va sta trei zile wi trei nopyi kn inima pqmkntului.

  12:41 Bqrbayii din Ninive se vor scula alqturi de neamul acesta, kn ziua judecqyii, wi -l vor oskndi, pentru cq ei s`au pocqit la propovqduirea lui Iona; wi iatq cq aici este Unul mai mare deckt Iona.

  12:42 Kmpqrqteasa dela Miazqzi se va scula alqturi de neamul acesta, kn ziua judecqyii, wi -l va oskndi, pentru cq ea a venit dela marginile pqmkntului, ca sq audq knyelepciunea lui Solomon; wi iatq cq aici este Unul mai mare deckt Solomon.

  12:43 Duhul necurat, cknd a iewit dintr`un om, umblq prin locuri fqrq apq, cqutknd odihnq, wi n`o gqsewte.

  12:44 Atunci zice: ,,Mq voi kntoarce kn casa mea, de unde am iewit. Wi, cknd vine kn ea, o gqsewte goalq, mqturatq wi kmpodobitq.

  12:45 Atunci se duce wi ia cu el alte wapte duhuri mai rele deckt el: intrq kn casq, locuiesc acolo, wi starea din urmq a omului acestuia ajunge mai rea deckt cea dintki. Tocmai awa se va kntkmpla wi cu acest neam viclean.``

  12:46 Pe cknd vorbea kncq Isus noroadelor, iatq cq mama wi frayii Lui stqteau afarq wi cqutau sq vorbeascq cu El.

  12:47 Atunci cineva I -a zis: ,,Iatq, mama Ta wi frayii Tqi stau afarq, wi cautq sq vorbeascq cu Tine.``

  12:48 Dar Isus a rqspuns celui ce -I adusese wtirea aceasta: ,,Cine este mama Mea, wi cari sknt frayii Mei?``

  12:49 Apoi Wi -a kntins mkna spre ucenicii Sqi wi a zis: ,,Iatq mama Mea wi frayii Mei!

  12:50 Cqci oricine face voia Tatqlui Meu care este kn ceruri, acela Kmi este frate, sorq wi mamq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск