Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Cknd a vqzut Isus noroadele, S`a suit pe munte; wi dupqce a wezut jos, ucenicii Lui s`au apropiat de El.

  5:2 Apoi a knceput sq vorbeascq wi sq -i knveye astfel:

  5:3 Ferice de cei sqraci kn duh, cqci a lor este Kmpqrqyia cerurilor!

  5:4 Ferice de ceice plkng, cqci ei vor fi mkngkiayi!

  5:5 Ferice de cei blknzi, cqci ei vor mowteni pqmkntul!

  5:6 Ferice de cei flqmknzi wi knsetayi dupq neprihqnire, cqci ei vor fi sqturayi!

  5:7 Ferice de cei milostivi, cqci ei vor avea parte de milq!

  5:8 Ferice de cei cu inima curatq, cqci ei vor vedea pe Dumnezeu!

  5:9 Ferice de cei kmpqciuitori, cqci ei vor fi chemayi fii ai lui Dumnezeu!

  5:10 Ferice de cei prigoniyi din pricina neprihqnirii, cqci a lor este Kmpqrqyia cerurilor!

  5:11 Ferice va fi de voi cknd, din pricina Mea, oamenii vq vor ocqrk, vq vor prigoni, wi vor spune tot felul de lucruri rele wi neadevqrate kmpotriva voastrq!

  5:12 Bucurayi-vq wi veseliyi-vq, pentrucq rqsplata voastrq este mare kn ceruri; cqci tot awa au prigonit pe proorocii, cari au fost knainte de voi.

  5:13 Voi sknteyi sarea pqmkntului. Dar dacq sarea kwi pierde gustul, prin ce kwi va cqpqta iarqw puterea de a sqra? Atunci nu mai este bunq la nimic deckt sq fie lepqdatq afarq, wi cqlcatq kn picioare de oameni.

  5:14 Voi sknteyi lumina lumii. O cetate awezatq pe un munte, nu poate sq rqmknq ascunsq.

  5:15 Wi oamenii n`aprind lumina ca s`o punq supt obroc, ci o pun kn sfewnic, wi lumineazq tuturor celor din casq.

  5:16 Tot awa sq lumineze wi lumina voastrq knaintea oamenilor, ca ei sq vadq faptele voastre bune, wi sq slqveascq pe Tatql vostru, care este kn ceruri.

  5:17 Sq nu credeyi cq am venit sq stric Legea sau Proorocii; am venit nu sq stric, ci sq kmplinesc.

  5:18 Cqci adevqrat vq spun, cktq vreme nu va trece cerul wi pqmkntul, nu va trece o iotq sau o frknturq de slovq din Lege, knainte ca sq se fi kntkmplat toate lucrurile.

  5:19 Awa cq, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, wi va knvqya pe oameni awa, va fi chemat cel mai mic kn Kmpqrqyia cerurilor; dar oricine le va pqzi, wi va knvqya pe alyii sq le pqzeascq, va fi chemat mare kn Kmpqrqyia cerurilor.

  5:20 Cqci vq spun cq, dacq neprihqnirea voastrq nu va kntrece neprihqnirea cqrturarilor wi a Fariseilor, cu niciun chip nu veyi intra kn Kmpqrqyia cerurilor.

  5:21 Ayi auzit cq s`a zis celor din vechime: ,Sq nu ucizi; oricine va ucide, va cqdea supt pedeapsa judecqyii.`

  5:22 Dar Eu vq spun cq ori wi cine se mknie pe fratele squ, va cqdea supt pedeapsa judecqyii; wi oricine va zice fratelui squ: ,Prostule!` va cqdea supt pedeapsa Soborului; iar oricine -i va zice: ,Nebunule`, va cqdea supt pedeapsa focului gheenei.

  5:23 Awa cq, dacq kyi aduci darul la altar, wi acolo kyi aduci aminte cq fratele tqu are ceva kmpotriva ta,

  5:24 lasq-yi darul acolo knaintea altarului, wi du-te kntki de kmpacq-te cu fratele tqu; apoi vino de adu-yi darul.

  5:25 Cautq de te kmpacq de grab cu pkrkwul tqu, cktq vreme ewti cu el pe drum; ca nu cumva pkrkwul sq te dea pe mkna judecqtorului, judecqtorul sq te dea pe mkna temnicerului, wi sq fii aruncat kn temniyq.

  5:26 Adevqrat kyi spun cq nu vei iewi deacolo pknq nu vei plqti cel din urmq bqnuy.``

  5:27 Ayi auzit cq s`a zis celor din vechime: ,,Sq nu preacurvewti.``

  5:28 Dar Eu vq spun cq ori wi cine se uitq la o femeie, ca s`o pofteascq, a wi preacurvit cu ea kn inima lui.

  5:29 Dacq deci ochiul tqu cel drept te face sq cazi kn pqcat, scoate -l wi leapqdq -l dela tine; cqci este spre folosul tqu sq piarq unul din mqdularele tale, wi sq nu-yi fie aruncat tot trupul kn gheenq.

  5:30 Dacq mkna ta cea dreaptq te face sq cazi kn pqcat, taie -o wi leapqdq -o dela tine; cqci este spre folosul tqu sq piarq unul din mqdularele tale, wi sq nu-yi fie aruncat tot trupul kn gheenq.

  5:31 S`a zis iarqw: ,,Oricine kwi va lqsa nevasta, sq -i dea o carte de despqryire.``

  5:32 Dar Eu vq spun cq ori wi cine kwi va lqsa nevasta, afarq numai de pricinq de curvie, ki dq prilej sq preacurveascq; wi cine va lua de nevastq pe cea lqsatq de bqrbat, preacurvewte.

  5:33 Ayi mai auzit iarqw cq s`a zis celor din vechime: ,,Sq nu juri strkmb; ci sq kmplinewti fayq de Domnul jurqmintele tale.``

  5:34 Dar Eu vq spun: Sq nu jurayi nicidecum; nici pe cer, pentru cq este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;

  5:35 nici pe pqmknt, pentru cq este awternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentrucq este cetatea marelui Kmpqrat.

  5:36 Sq nu juri nici pe capul tqu, cqci nu poyi face un singur pqr alb sau negru.

  5:37 Felul vostru de vorbire sq fie: ,,Da, da; nu, nu``; ce trece peste aceste cuvinte, vine dela cel rqu.

  5:38 Ayi auzit cq s`a zis: ,,Ochi pentru ochi, wi dinte pentru dinte.``

  5:39 Dar Eu vq spun: Sq nu vq kmpotriviyi celui ce vq face rqu. Ci, oricui te lovewte peste obrazul drept, kntoarce -i wi pe celalt.

  5:40 Oriwicui vrea sq se judece cu tine, wi sq-yi ia haina, lasq -i wi cqmawa.

  5:41 Dacq te silewte cineva sq mergi cu el o milq de loc, mergi cu el douq.

  5:42 Celui ce-yi cere, dq -i; wi nu kntoarce spatele celui ce vrea sq se kmprumute dela tine.

  5:43 Ayi auzit cq s`a zis: ,,Sq iubewti pe aproapele tqu, wi sq urqwti pe vrqjmawul tqu.``

  5:44 Dar Eu vq spun: Iubiyi pe vrqjmawii vowtri, binecuvkntayi pe cei ce vq blastqmq, faceyi bine celorce vq urqsc, wi rugayi-vq pentru ceice vq asupresc wi vq prigonesc,

  5:45 ca sq fiyi fii ai Tatqlui vostru care este kn ceruri; cqci El face sq rqsarq soarele Squ peste cei rqi wi peste cei buni, wi dq ploaie peste cei drepyi wi peste cei nedrepyi.

  5:46 Dacq iubiyi numai pe cei ce vq iubesc, ce rqsplatq mai awteptayi? Nu fac awa wi vamewii?

  5:47 Wi dacq kmbrqyiwayi cu dragoste numai pe frayii vowtri, ce lucru neobicinuit faceyi? Oare pqgknii nu fac la fel?

  5:48 Voi fiyi dar desqvkrwiyi, dupq cum wi Tatql vostru cel ceresc este desqvkrwit.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск