Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 31

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  31:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  31:2 ,,Rqsbunq pe copiii lui Israel kmpotriva Madianiyilor, apoi vei fi adqugat la poporul tqu.``

  31:3 Moise a vorbit poporului wi a zis: ,,Knarmayi dintre voi niwte bqrbayi pentru owtire, wi sq meargq kmpotriva Madianului, ca sq aducq la kndeplinire rqzbunarea Domnului kmpotriva Madianului.

  31:4 Sq trimeteyi la oaste ckte o mie de oameni de seminyie, din toate seminyiile lui Israel.``

  31:5 Au luat dintre miile lui Israel ckte o mie de oameni de seminyie, adicq douqsprezece mii de oameni knarmayi pentru oaste.

  31:6 Moise a trimes la oaste pe acewti o mie de oameni de seminyie, wi a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte wi trkmbiyele rqsunqtoare.

  31:7 Au knaintat kmpotriva Madianului, dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul; wi au omorkt pe toyi bqrbayii.

  31:8 Kmpreunq cu toyi ceilalyi, au omorkt wi pe kmpqrayii Madianului: Evi, Rechem, Yur, Hur wi Reba, cei cinci kmpqrayi ai Madianului; au ucis cu sabia wi pe Balaam, fiul lui Beor.

  31:9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiyilor cu pruncii lor, wi le-au jqfuit toate vitele, toate turmele wi toate bogqyiile.

  31:10 Le-au ars toate cetqyile pe cari le locuiau wi toate ocoalele lor.

  31:11 Au luat toatq prada wi toate jafurile de oameni wi dobitoace;

  31:12 wi pe cei prinwi, prada wi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, wi adunqrii copiilor lui Israel, cari erau tqbqrkyi kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.

  31:13 Moise, preotul Eleazar, wi toyi mai marii adunqrii, le-au iewit knainte, afarq din tabqrq.

  31:14 Wi Moise s`a mkniat pe cqpeteniile owtirii, pe cqpeteniile peste o mie wi pe cqpeteniile peste o sutq, cari se kntorceau dela rqzboi.

  31:15 El le -a zis: ,,Cum? Ayi lqsat cu viayq pe toate femeile?

  31:16 Iatq, ele sknt acelea cari, dupq cuvkntul lui Balaam, au tkrkt pe copiii lui Israel sq pqcqtuiascq kmpotriva Domnului, kn fapta lui Peor; wi atunci a izbucnit urgia kn adunarea Domnului.

  31:17 Acum, dar, omorkyi pe orice prunc de parte bqrbqteascq, wi omorkyi pe orice femeie care a cunoscut pe un bqrbat culckndu-se cu el;

  31:18 dar lqsayi cu viayq pentru voi toyi pruncii de parte femeiascq wi pe toate fetele cari n`au cunoscut kmpreunarea cu un bqrbat.

  31:19 Iar voi, tqbqrkyi wapte zile afarq din tabqrq; toyi aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, wi toyi cei ce s`au atins de vre un mort, sq se cureye a treia wi a waptea zi, ei wi cei prinwi de voi.

  31:20 Sq curqyiyi deasemenea orice hainq, orice lucru de piele, orice lucru de pqr de caprq wi orice unealtq de lemn.``

  31:21 Preotul Eleazar a zis ostawilor, cari se duseserq la rqzboi: ,,Iatq ce este poruncit prin legea pe care a dat -o lui Moise Domnul.

  31:22 Aurul, argintul, arama, ferul, cositorul wi plumbul,

  31:23 orice lucru care poate suferi focul, sq -l treceyi prin foc ca sq se curqyeascq. Dar tot ce nu poate suferi focul, sq fie curqyit cu apa de curqyire; sq -l treceyi prin apq.

  31:24 Sq vq spqlayi hainele kn ziua a waptea wi veyi fi curayi; apoi, veyi putea intra kn tabqrq.``

  31:25 Domnul a zis lui Moise:

  31:26 ,,Fq, kmpreunq cu preotul Eleazar wi cu cqpeteniile caselor adunqrii, socoteala prqzii luate, fie oameni fie dobitoace.

  31:27 Kmparte prada kntre luptqtorii cari s`au dus la oaste wi kntre toatq adunarea.

  31:28 Sq iei kntki din partea ostawilor cari s`au dus la oaste o dare pentru Domnul, wi anume: unul din cinci sute, atkt din oameni ckt wi din boi, mqgari wi oi.

  31:29 Sq le luayi din jumqtatea cuvenitq lor, wi sq le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.

  31:30 Wi din jumqtatea care se cuvine copiiilor lui Israel sq iei unul din cincizeci, atkt din oameni ckt wi din boi, mqgari wi oi, din orice dobitoc; wi sq le dai Leviyilor, cari pqzesc cortul Domnului.``

  31:31 Moise wi preotul Eleazar au fqcut ce poruncise lui Moise Domnul.

  31:32 Prada de rqzboi, rqmasq din jaful celor ce fqcuserq parte din oaste, era de wase sute waptezeci wi cinci de mii de oi,

  31:33 waptezeci wi douq de mii de boi,

  31:34 wasezeci wi una de mii de mqgari,

  31:35 wi treizeci wi douq de mii de suflete, adicq femei cari nu cunoscuserq kmpreunarea cu un bqrbat.

  31:36 Jumqtatea care alcqtuia partea celor ce se duseserq la oaste, a fost de trei sute treizeci wi wapte de mii cinci sute de oi,

  31:37 din cari wase sute waptezeci wi cinci au fost luayi ca dare Domnului;

  31:38 treizeci wi wase de mii de boi, din cari waptezeci wi doi luayi ca dare Domnului;

  31:39 treizeci de mii cinci sute de mqgari, din cari wasezeci wi unu luayi ca dare Domnului;

  31:40 wi wasesprezece mii de inwi, din cari treizeci wi doi luayi ca dare Domnului.

  31:41 Moise a dat preotului Eleazar darea luatq ca dar ridicat pentru Domnul, dupq cum ki poruncise Domnul.

  31:42 Jumqtatea cuvenitq copiilor lui Israel, pe care a despqryit -o Moise de a bqrbayilor cari merseserq la oaste,

  31:43 wi care era partea adunqrii, a fost de trei sute treizeci wi wapte de mii cinci sute de oi,

  31:44 treizeci wi wase de mii de boi,

  31:45 treizeci de mii cinci sute de mqgari,

  31:46 wi wasesprezece mii de suflete.

  31:47 Din aceastq jumqtate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atkt din oameni ckt wi din dobitoace; wi le -a dat Leviyilor, cari pqzesc cortul Domnului, dupq cum ki poruncise Domnul.

  31:48 Cqpeteniile owtirii, cqpeteniile peste o mie wi cqpeteniile peste o sutq, s`au apropiat de Moise,

  31:49 wi i-au zis: ,,Robii tqi au fqcut socoteala ostawilor cari erau subt poruncile noastre, wi nu lipsewte niciun om dintre noi.

  31:50 Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a gqsit ca scule de aur, wi anume: lqnyiwoare, brqyqri, inele, cercei wi salbe, ca sq se facq ispqwire pentru sufletele noastre knaintea Domnului.``

  31:51 Moise wi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate kn aur.

  31:52 Tot aurul, pe care l-au adus Domnului cqpeteniile peste o mie wi cqpeteniile peste o sutq, ca dar ridicat, ckntqrea wasesprezece mii wapte sute cincizeci de sicli.

  31:53 Oamenii din oaste au pqstrat fiecare pentru sine prada pe care o fqcuse.

  31:54 Moise wi preotul Eleazar au luat aurul de la cqpeteniile peste o mie wi dela cqpeteniile peste o sutq, wi l-au adus kn cortul kntklnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel knaintea Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск