King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 13
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Ki 13:1
  והנה אישׁ אלהים בא מיהודה בדבר יהוה אל בית  אל  וירבעם עמד על המזבח להקטיר׃
  1Ki 13:2
  ויקרא על המזבח בדבר יהוה ויאמר מזבח מזבח כה אמר יהוה הנה בן נולד לבית דוד יאשׁיהו שׁמו וזבח עליך את כהני הבמות המקטרים עליך ועצמות אדם ישׂרפו עליך׃
  1Ki 13:3
  ונתן ביום ההוא מופת לאמר זה המופת אשׁר דבר יהוה הנה המזבח נקרע ונשׁפך הדשׁן אשׁר עליו׃
  1Ki 13:4
  ויהי כשׁמע המלך את דבר אישׁ האלהים אשׁר קרא על המזבח בבית  אל  וישׁלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשׂהו ותיבשׁ ידו אשׁר שׁלח עליו ולא יכל להשׁיבה אליו׃
  1Ki 13:5
  והמזבח נקרע וישׁפך הדשׁן מן המזבח כמופת אשׁר נתן אישׁ האלהים בדבר יהוה׃
  1Ki 13:6
  ויען המלך ויאמר אל אישׁ האלהים חל נא את פני יהוה אלהיך והתפלל בעדי ותשׁב ידי אלי ויחל אישׁ האלהים את פני יהוה ותשׁב יד המלך אליו ותהי כבראשׁנה׃
  1Ki 13:7
  וידבר המלך אל אישׁ האלהים באה אתי הביתה וסעדה ואתנה לך  מתת׃  
  1Ki 13:8
  ויאמר אישׁ האלהים אל המלך אם תתן לי  את  חצי  ביתך  לא  אבא  עמך  ולא  אכל  לחם  ולא  אשׁתה  מים  במקום  הזה׃  
  1Ki 13:9
  כי כן צוה אתי בדבר יהוה לאמר לא תאכל לחם ולא תשׁתה מים ולא תשׁוב בדרך אשׁר הלכת׃
  1Ki 13:10
  וילך בדרך אחר ולא שׁב בדרך אשׁר בא בה  אל  בית  אל׃
  1Ki 13:11
  ונביא אחד זקן ישׁב בבית  אל  ויבוא  בנו  ויספר  לו  את  כל  המעשׂה אשׁר עשׂה אישׁ האלהים היום בבית  אל  את  הדברים אשׁר דבר אל המלך ויספרום לאביהם׃  
  1Ki 13:12
  וידבר אלהם אביהם  אי  זה  הדרך  הלך  ויראו  בניו  את  הדרך  אשׁר  הלך  אישׁ  האלהים אשׁר בא מיהודה׃
  1Ki 13:13
  ויאמר אל בניו חבשׁו לי  החמור  ויחבשׁו לו  החמור  וירכב  עליו׃  
  1Ki 13:14
  וילך אחרי אישׁ האלהים וימצאהו ישׁב תחת האלה ויאמר אליו האתה אישׁ האלהים אשׁר באת מיהודה ויאמר אני׃
  1Ki 13:15
  ויאמר אליו לך אתי הביתה ואכל לחם׃
  1Ki 13:16
  ויאמר לא אוכל לשׁוב אתך ולבוא אתך ולא אכל לחם ולא אשׁתה אתך מים במקום הזה׃
  1Ki 13:17
  כי דבר אלי בדבר יהוה לא תאכל לחם ולא תשׁתה שׁם מים לא תשׁוב ללכת בדרך אשׁר הלכת׃
  1Ki 13:18
  ויאמר לו  גם  אני  נביא  כמוך  ומלאך  דבר  אלי  בדבר  יהוה  לאמר  השׁבהו אתך אל ביתך ויאכל לחם וישׁת מים כחשׁ׃
  1Ki 13:19
  וישׁב אתו ויאכל לחם בביתו וישׁת מים׃
  1Ki 13:20
  ויהי הם ישׁבים אל השׁלחן ויהי דבר יהוה אל הנביא אשׁר השׁיבו׃
  1Ki 13:21
  ויקרא אל אישׁ האלהים אשׁר בא מיהודה לאמר כה אמר יהוה יען כי מרית פי יהוה ולא שׁמרת את המצוה אשׁר צוך יהוה אלהיך׃
  1Ki 13:22
  ותשׁב ותאכל לחם ותשׁת מים במקום אשׁר דבר אליך אל תאכל לחם ואל תשׁת מים לא תבוא נבלתך אל קבר אבתיך׃  
  1Ki 13:23
  ויהי אחרי אכלו לחם ואחרי שׁתותו ויחבשׁ לו  החמור  לנביא  אשׁר  השׁיבו׃
  1Ki 13:24
  וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו משׁלכת בדרך והחמור עמד אצלה והאריה עמד אצל הנבלה׃
  1Ki 13:25
  והנה אנשׁים עברים ויראו את הנבלה משׁלכת בדרך ואת האריה עמד אצל הנבלה ויבאו וידברו בעיר אשׁר הנביא הזקן ישׁב׃
  1Ki 13:26
  וישׁמע הנביא אשׁר השׁיבו מן הדרך ויאמר אישׁ האלהים הוא אשׁר מרה את פי יהוה ויתנהו יהוה לאריה וישׁברהו וימתהו כדבר יהוה אשׁר דבר׃
  1Ki 13:27
  וידבר אל בניו לאמר חבשׁו לי  את  החמור  ויחבשׁו׃
  1Ki 13:28
  וילך וימצא את נבלתו משׁלכת בדרך וחמור והאריה עמדים אצל הנבלה לא אכל האריה את הנבלה ולא שׁבר את החמור׃
  1Ki 13:29
  וישׂא הנביא את נבלת אישׁ האלהים וינחהו אל החמור וישׁיבהו ויבא אל עיר הנביא הזקן לספד ולקברו׃
  1Ki 13:30
  וינח את נבלתו בקברו ויספדו עליו הוי אחי׃
  1Ki 13:31
  ויהי אחרי קברו אתו ויאמר אל בניו לאמר במותי וקברתם אתי בקבר אשׁר אישׁ האלהים קבור בו  אצל  עצמתיו הניחו את עצמתי׃
  1Ki 13:32
  כי היה יהיה הדבר אשׁר קרא בדבר יהוה על המזבח אשׁר בבית  אל  ועל  כל  בתי  הבמות  אשׁר  בערי  שׁמרון׃
  1Ki 13:33
  אחר הדבר הזה לא שׁב ירבעם מדרכו הרעה וישׁב ויעשׂ מקצות העם כהני במות החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות׃
  1Ki 13:34
  ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשׁמיד מעל פני האדמה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.