King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 SAMUEL 25
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      1Sa 25:1
  וימת שׁמואל ויקבצו כל ישׂראל ויספדו לו  ויקברהו  בביתו  ברמה  ויקם  דוד  וירד  אל  מדבר  פארן׃  
  1Sa 25:2
  ואישׁ במעון ומעשׂהו בכרמל והאישׁ גדול מאד ולו  צאן  שׁלשׁת אלפים ואלף עזים ויהי בגזז את צאנו בכרמל׃
  1Sa 25:3
  ושׁם האישׁ נבל ושׁם אשׁתו אבגיל  והאשׁה טובת שׂכל ויפת תאר והאישׁ קשׁה ורע מעללים והוא כלבו׃
  1Sa 25:4
  וישׁמע דוד במדבר כי גזז נבל את צאנו׃
  1Sa 25:5
  וישׁלח דוד עשׂרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושׁאלתם לו  בשׁמי  לשׁלום׃
  1Sa 25:6
  ואמרתם כה לחי ואתה שׁלום וביתך שׁלום וכל אשׁר לך  שׁלום׃  
  1Sa 25:7
  ועתה שׁמעתי כי גזזים לך  עתה  הרעים  אשׁר  לך  היו  עמנו  לא  הכלמנום ולא נפקד להם  מאומה  כל  ימי  היותם  בכרמל׃
  1Sa 25:8
  שׁאל את נעריך ויגידו לך  וימצאו  הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשׁר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃
  1Sa 25:9
  ויבאו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשׁם דוד וינוחו׃
  1Sa 25:10
  ויען נבל את עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן ישׁי היום רבו עבדים המתפרצים אישׁ מפני אדניו׃
  1Sa 25:11
  ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשׁר טבחתי לגזזי ונתתי לאנשׁים אשׁר לא ידעתי אי מזה המה׃
  1Sa 25:12
  ויהפכו נערי דוד לדרכם וישׁבו ויבאו ויגדו לו  ככל  הדברים האלה׃
  1Sa 25:13
  ויאמר דוד לאנשׁיו חגרו אישׁ את חרבו ויחגרו אישׁ את חרבו ויחגר גם דוד את חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות אישׁ ומאתים ישׁבו על הכלים׃
  1Sa 25:14
  ולאביגיל  אשׁת  נבל  הגיד  נער  אחד  מהנערים לאמר הנה שׁלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדנינו ויעט׃
  1Sa 25:15
  והאנשׁים טבים לנו  מאד  ולא  הכלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשׂדה׃
  1Sa 25:16
  חומה היו עלינו גם לילה גם יומם כל ימי היותנו עמם רעים הצאן׃
  1Sa 25:17
  ועתה דעי וראי מה תעשׂי כי כלתה הרעה אל אדנינו ועל כל ביתו והוא בן בליעל מדבר אליו׃
  1Sa 25:18
  ותמהר אבוגיל  ותקח  מאתים  לחם  ושׁנים נבלי יין וחמשׁ צאן עשׂוות וחמשׁ סאים קלי ומאה צמקים ומאתים דבלים ותשׂם על החמרים׃
  1Sa 25:19
  ותאמר לנעריה עברו לפני הנני אחריכם באה ולאישׁה נבל לא הגידה׃
  1Sa 25:20
  והיה היא רכבת על החמור וירדת בסתר ההר והנה דוד ואנשׁיו ירדים לקראתה ותפגשׁ אתם׃
  1Sa 25:21
  ודוד אמר אך לשׁקר שׁמרתי את כל אשׁר לזה במדבר ולא נפקד מכל אשׁר לו  מאומה  וישׁב  לי  רעה  תחת  טובה׃  
  1Sa 25:22
  כה יעשׂה אלהים לאיבי דוד וכה יסיף אם אשׁאיר מכל אשׁר לו  עד  הבקר  משׁתין בקיר׃
  1Sa 25:23
  ותרא אביגיל  את  דוד  ותמהר  ותרד  מעל  החמור  ותפל  לאפי  דוד  על  פניה  ותשׁתחו ארץ׃
  1Sa 25:24
  ותפל על רגליו ותאמר בי  אני  אדני  העון  ותדבר  נא  אמתך  באזניך ושׁמע את דברי אמתך׃
  1Sa 25:25
  אל נא ישׂים אדני את לבו אל אישׁ הבליעל הזה על נבל כי כשׁמו כן הוא נבל שׁמו ונבלה עמו ואני אמתך לא ראיתי את נערי אדני אשׁר שׁלחת׃
  1Sa 25:26
  ועתה אדני חי יהוה וחי נפשׁך אשׁר מנעך יהוה מבוא בדמים והושׁע ידך לך  ועתה  יהיו  כנבל  איביך  והמבקשׁים אל אדני רעה׃
  1Sa 25:27
  ועתה הברכה הזאת אשׁר הביא שׁפחתך לאדני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדני׃
  1Sa 25:28
  שׂא נא לפשׁע אמתך כי עשׂה יעשׂה יהוה לאדני בית נאמן כי מלחמות יהוה אדני נלחם ורעה לא תמצא בך  מימיך׃  
  1Sa 25:29
  ויקם אדם לרדפך ולבקשׁ את נפשׁך והיתה נפשׁ אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפשׁ איביך יקלענה בתוך כף הקלע׃
  1Sa 25:30
  והיה כי יעשׂה יהוה לאדני ככל אשׁר דבר את הטובה עליך וצוך לנגיד על ישׂראל׃
  1Sa 25:31
  ולא תהיה זאת לך  לפוקה  ולמכשׁול לב לאדני ולשׁפך דם חנם ולהושׁיע אדני לו  והיטב  יהוה  לאדני  וזכרת  את  אמתך׃  
  1Sa 25:32
  ויאמר דוד לאביגל  ברוך  יהוה  אלהי  ישׂראל אשׁר שׁלחך היום הזה לקראתי׃
  1Sa 25:33
  וברוך טעמך וברוכה את אשׁר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשׁע ידי׃
  1Sa 25:34
  ואולם חי יהוה אלהי ישׂראל אשׁר מנעני מהרע אתך כי לולי מהרת ותבאתי לקראתי כי אם נותר לנבל עד אור הבקר משׁתין בקיר׃
  1Sa 25:35
  ויקח דוד מידה את אשׁר הביאה לו  ולה  אמר  עלי  לשׁלום לביתך ראי שׁמעתי בקולך ואשׂא פניך׃
  1Sa 25:36
  ותבא אביגיל  אל  נבל  והנה  לו  משׁתה בביתו כמשׁתה המלך ולב נבל טוב עליו והוא שׁכר עד מאד ולא הגידה לו  דבר  קטן  וגדול  עד  אור  הבקר׃  
  1Sa 25:37
  ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד לו  אשׁתו  את  הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן׃  
  1Sa 25:38
  ויהי כעשׂרת הימים ויגף יהוה את נבל וימת׃
  1Sa 25:39
  וישׁמע דוד כי מת נבל ויאמר ברוך יהוה אשׁר רב את ריב חרפתי מיד נבל ואת עבדו חשׂך מרעה ואת רעת נבל השׁיב יהוה בראשׁו וישׁלח דוד וידבר באביגיל  לקחתה  לו  לאשׁה׃
  1Sa 25:40
  ויבאו עבדי דוד אל אביגיל  הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שׁלחנו אליך לקחתך לו  לאשׁה׃  
  1Sa 25:41
  ותקם ותשׁתחו אפים ארצה ותאמר הנה אמתך לשׁפחה לרחץ רגלי עבדי אדני׃
  1Sa 25:42
  ותמהר ותקם אביגיל  ותרכב  על  החמור  וחמשׁ  נערתיה ההלכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו  לאשׁה׃  
  1Sa 25:43
  ואת אחינעם לקח דוד מיזרעאל ותהיין גם שׁתיהן לו  לנשׁים׃  
  1Sa 25:44 (25:43)
  ושׁאול נתן את מיכל בתו אשׁת דוד לפלטי בן לישׁ אשׁר מגלים׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.