King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - NEHEMIAH 13
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Neh 13:1
  ביום ההוא נקרא בספר משׁה באזני העם ונמצא כתוב בו  אשׁר  לא  יבוא עמני ומאבי בקהל האלהים עד עולם׃
  Neh 13:2
  כי לא קדמו את בני ישׂראל בלחם ובמים וישׂכר עליו את בלעם לקללו ויהפך אלהינו הקללה לברכה׃
  Neh 13:3
  ויהי כשׁמעם את התורה ויבדילו כל ערב מישׂראל׃
  Neh 13:4
  ולפני מזה אלישׁיב הכהן נתון בלשׁכת בית אלהינו קרוב לטוביה׃
  Neh 13:5
  ויעשׂ לו  לשׁכה  גדולה ושׁם היו לפנים נתנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשׂר הדגן התירושׁ והיצהר מצות הלוים והמשׁררים והשׁערים ותרומת הכהנים׃
  Neh 13:6
  ובכל זה לא הייתי בירושׁלם כי בשׁנת שׁלשׁים ושׁתים לארתחשׁסתא מלך בבל באתי אל המלך ולקץ ימים נשׁאלתי מן המלך׃
  Neh 13:7
  ואבוא לירושׁלם ואבינה ברעה אשׁר עשׂה אלישׁיב לטוביה לעשׂות לו  נשׁכה  בחצרי בית האלהים׃
  Neh 13:8
  וירע לי  מאד  ואשׁליכה את כל כלי בית טוביה החוץ מן הלשׁכה׃
  Neh 13:9
  ואמרה ויטהרו הלשׁכות ואשׁיבה שׁם כלי בית האלהים את המנחה והלבונה׃
  Neh 13:10
  ואדעה כי מניות הלוים לא נתנה ויברחו אישׁ לשׂדהו הלוים והמשׁררים עשׂי המלאכה׃
  Neh 13:11
  ואריבה את הסגנים ואמרה מדוע נעזב בית האלהים ואקבצם ואעמדם על עמדם׃
  Neh 13:12
  וכל יהודה הביאו מעשׂר הדגן והתירושׁ והיצהר לאוצרות׃
  Neh 13:13
  ואוצרה על אוצרות שׁלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוים ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה כי נאמנים נחשׁבו ועליהם לחלק לאחיהם׃
  Neh 13:14
  זכרה לי  אלהי  על  זאת ואל תמח חסדי אשׁר עשׂיתי בבית אלהי ובמשׁמריו׃
  Neh 13:15
  בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכים גתות בשׁבת ומביאים הערמות ועמסים על החמרים ואף יין ענבים ותאנים וכל משׂא ומביאים ירושׁלם ביום השׁבת ואעיד ביום מכרם ציד׃
  Neh 13:16
  והצרים ישׁבו בה  מביאים  דאג וכל מכר ומכרים בשׁבת לבני יהודה ובירושׁלם׃
  Neh 13:17
  ואריבה את חרי יהודה ואמרה להם  מה  הדבר הרע הזה אשׁר אתם עשׂים ומחללים את יום השׁבת׃
  Neh 13:18
  הלוא כה עשׂו אבתיכם  ויבא אלהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת ואתם מוסיפים חרון על ישׂראל לחלל את השׁבת׃
  Neh 13:19
  ויהי כאשׁר צללו שׁערי ירושׁלם לפני השׁבת ואמרה ויסגרו הדלתות ואמרה אשׁר לא יפתחום עד אחר השׁבת ומנערי העמדתי על השׁערים לא יבוא משׂא ביום השׁבת׃
  Neh 13:20
  וילינו הרכלים ומכרי כל ממכר מחוץ לירושׁלם פעם ושׁתים׃
  Neh 13:21
  ואעידה בהם  ואמרה  אליהם מדוע אתם לנים נגד החומה אם תשׁנו יד אשׁלח בכם  מן  העת ההיא לא באו בשׁבת׃
  Neh 13:22
  ואמרה ללוים אשׁר יהיו מטהרים ובאים שׁמרים השׁערים לקדשׁ את יום השׁבת גם זאת זכרה לי  אלהי  וחוסה עלי כרב חסדך׃
  Neh 13:23
  גם בימים ההם ראיתי את היהודים השׁיבו נשׁים אשׁדודיות עמוניות מואביות׃
  Neh 13:24
  ובניהם חצי מדבר אשׁדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשׁון עם ועם׃
  Neh 13:25
  ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשׁים ואמרטם ואשׁביעם באלהים אם תתנו בנתיכם לבניהם ואם תשׂאו מבנתיהם לבניכם׃
  Neh 13:26
  הלוא על אלה חטא שׁלמה מלך ישׂראל ובגוים הרבים לא היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על כל ישׂראל גם אותו החטיאו הנשׁים הנכריות׃
  Neh 13:27
  ולכם  הנשׁמע  לעשׂת את כל הרעה הגדולה הזאת למעל באלהינו להשׁיב נשׁים נכריות׃
  Neh 13:28
  ומבני יוידע בן אלישׁיב הכהן הגדול חתן לסנבלט החרני ואבריחהו מעלי׃
  Neh 13:29
  זכרה להם אלהי על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים׃
  Neh 13:30
  וטהרתים מכל נכר ואעמידה משׁמרות לכהנים וללוים אישׁ במלאכתו׃
  Neh 13:31
  ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה לי  אלהי  לטובה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.