Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1JOHN 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Ashí "Jesus Yusa Uchiri Krístuiti" tu Enentáimtana Nú shuar Yusa uchirinti. Tura apari aneakrikia ni Uchirísha aneattaji.

  5:2 Yus Apa aneakur tura Nii wakera nu umirkur Yusa uchirisha Ashí aneattaji.

  5:3

  5:4 Yus aneakur Nii tana nu umiktatji. Ashí Yusa uchiriya nu Yúsan nekas Enentáimta asa, Ashí ju nunkanmaya írunna nuna Núpeteawai. Nu asamtai Yus tana nu umirkatin itiurchatchaiti.

  5:5 Aya "Jesus Yusa Uchirinti" tu Enentáimtana Nú shuar ju nunkanmaya ana nuna awakkamniaiti.

  5:6 ¶ Jesukristu Jú nunkanam taa entsajai imiankui Yus nayaimpinmaya chichaak "Juka winia aneamu Uchiruiti" Tímiayi. Tura Nuyá Jesus jakamtai ni numpé puarmiayi. Entsajai imianin ni takatrin nankamamiayi Túrasha iin jarutramak ni takatrin amukmiayi ju nunkanam. Chikichkinkia Túrutsuk mai metek Túra asamtai Yusa Uchiriya nu paant nekanamniaiti. Yusa Wakanisha tuke nekas tiniua nu métek tawai.

  5:7

  5:8 Nu asamtai menaint "Yusa Uchirinti" Jesusan tuiniawai: Nayaimpiniam Yus Apa tura Jesukristu, Chícham aa nu, tura Yus Wakancha; nunkanmasha Yus Wakancha, entsasha tura numpasha. Mash métekrak tuiniawai.

  5:9 Aents étserainiakui ántureaji. Nuna nankaamas Yus ni Uchirin tana nu nekas anturkatniuitji.

  5:10 ¶ Yusa Uchirin Enentáimtana Nú shuar ni Enentáincha nékawai. Antsu Yus ni Uchirin timian Enentáimtatsna Nú shuar Yúsan Enentáimtachu asa Yúsan "Wáitriniaiti" tawai.

  5:11 Yus ni Uchirín timia Júiti: Tuke iwiaaku pujutai nérenniuiti tura nu iwiaakmancha iin suramsaitji.

  5:12 Yusa Uchirijiai tsanin wekaana Nú shuar, nu iwiaakmajai iwiaaku pujuiniawai. Tura Yusa Uchirijiai tsanin wekaatsna Nú shuar, nu iwiaaku átinnium pujatsui.

  5:13 Yusa Uchiri nekas Enentáimtakrum tuke amuicha iwiaakmajai iwiaaku pujarme. Nu nekaatarum tusan juna aatjarme.

  5:14 ¶

  5:15 Yus wakeramujai métek seakrinkia anturtamji. Tura anturtamkurin ii seamaj nu nekas takusua nu Enentáimpramniaitji. Nu neka asar Yus ti shiir Enentáimtaji.

  5:16 Tunáa awai Jákatniunam Júana nu. Shuar nu tunaan Túramtainkia Yus áujtustin ántraiti. Tura shuar Chíkich tunaan Túrakuinkia nuka nekas Yus áujtustiniaiti. Nekas Jákatniunam Júatsna Nú tunaan Túraitkiuinkia iwiaaku átinian Yus susattawai.

  5:17 Ashí yajauch~i ana nuka tunaiti. Tura Jákatniunam Júatsna Nú tunaasha awai.

  5:18 ¶ Nekas Yusjai akiinia Nú shuar tunaanum tuke wekaatsui. Antsu Yusa Uchiri niin ti penker wainkiui íwianch antinkiachminiaiti.

  5:19 Iikia nekas Yúsnaitji tura Ashí ju nunkanmaya shuar iwianchnia ainiawai.

  5:20 Yusa Uchiri ju nunkanam taa nekas-Yus aa nuna paant jintintramji. Yusa Uchiri Jesukrístujai tsaninkia wekaakur nekas-Yusa nujaisha tsaninkiar wekaaji. Nekas-Yus asa tuke iwiaaku átinia nuna nérenniuiti.

  5:21 Uchirú, ántar-yus írunna Nuí pachiinkiairap. Antsu nujai aneartarum. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar