Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store



 • SHUAR BIBLIA - ACTS 18

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  18:1 ¶ Nuyanka Papru Atenas péprun ikiuki Kurintiu péprunam wémiayi.

  18:2 Tura nui Israer-shuaran ni naari Akiran Wáinkiamiayi. Akiraka Puntu nunkanam akiiniauyayi. Tura ukunam Itiaria nunkanam pujai uunt akupin Krautiu Ashí Israer-shuaran Ruma péprunmaya awemarmiayi. Rúmaka Itiaria nunkanmaiti. Nui awemamu ásar Akira Kurintiunam nuik Támiayi nuwe Pirisírajai. Tura Pápruka Akiran chichastaj tusa werimiayi.

  18:3 Akirasha Páprusha mai juna takau ármiayi, tarach ti Núparman jea najantain najanin ármiayi. Tuma asamtai Papru Akirai seturmiayi nu takat Túrawartai tusa.

  18:4 Tura tuke Sáwartin Papru Israer-shuar iruntai jean wéuyayi. Nuisha Israer-aentsun Kriaku-aentsnasha Nútiksaran Yus-Chichaman ujakar Enentáimtikrarmiayi.

  18:5 Tura Nuyá Séras Timiutéujai Masetúnianmaya Táarmatai Pápruka mijiatrutsuk Yus-Chichaman étseruk "Yusa anaikiamuri Kristu, atum Nákarmena nu Jesusaiti" Tímiayi.

  18:6 Tura Támaitiat Nú chichaman nakitiarmiayi. Túmainiak Páprun katsekkarmiayi. Tuma asamtai Papru, nuinkia ikiuajrume tusa, ni pushirin pear Tímiayi "Atumek makuumarme. Tura wikia Yusai makuumatsjai. Yamaikia Israer-shuarcha ainia nuna Yus-Chichaman ujakartaj tusan werajai" Tímiayi.

  18:7 ¶ Tura nuyanka Israer-shuar iruntai jeanmaya jiinki, Yúsan Enentáimtin aishman Justu jeen wémiayi. Ni jeenka Israer-shuara iruntai jeen ayamach pujumiayi.

  18:8 Israer-shuar iruntai jea chicharniuri, Krispu, Uunt Jesusan nekas Enentáimturmiayi. Túruna nuarijiai uchirijiaisha Yúsan umirkamiayi. Tura Chíkich aencha Kurintiunmaya armia nu Nútiksaran Yus-Chichaman antukar, Jesusan Enentáimtusar imianiarmiayi.

  18:9

  18:10 Nuyá Uunt Yus Páprun mesekran ipiatkamiayi. Chicharuk "Penké ímiatik awajtamsachartatui Wi ámijiai pujakui. Ju péprunmasha Untsurí aents Winia ajasartin írunui. Tuma asamtai ashamtsuk winia chichamur tuke etserkata" Tímiayi Yus.

  18:11 Tura nui Kurintiu peprunam Jimiará Uwí ejesattuk Yus-Chichaman étseruk pujumiayi.

  18:12 ¶ Tura Kariun, Akaya nunka akupniuri anaikiamu ai, Israer-aents Páprun kajerkarmiayi. Tura kajerainiak akupniunam irunturarmiayi. Túrawar Páprun Júkiar ejeniarmiayi.

  18:13 Tu Túrawar akupniun chicharainiak "Ju aishman Yúsan umirkatniun Muisais akupkamia Núnaka iikias Ausháa Jintíawai" tiarmiayi.

  18:14 Tura Páprusha chichastaj Táunak, Kariunka Israer-shuaran Tímiayi "Jusha nekas Tunáa Túrakuinkia, tura akupniun umirchakuinkia, Tárumna nuna anturkaintjarme.

  18:15 Túrasha aya chichamnak tura aya Náariniak Atumí uuntri akupkamia nunak tau asamtai, atumek Nuámtak iistarum Tájarme. Wikia nu chichamnum pachinkiatniun nakitiajai" Tímiayi.

  18:16 Taku aa Jíikmiayi.

  18:17 Tura nuyanka Kriaku aents Israer-shuar iruntai jea uuntrin Sústinisian achikiar awatiarmiayi akupniusha iimmianuman. Túrasha akupin Kariunka Túranak penké pachischamiayi.

  18:18 ¶ Tura ni jeen waketkiarmatai, Papru nu péprunam Untsurí tsawant pujusmiayi. Tura nuyasha ukunam Yusai yachi ármiania nuna áujas ikiuak Pirisírajai ni aishri Akirajai Senkrea péprunam wearmiayi. Nui Israer-shuar Túrutain Umíak Papru ni intiashin awampramiayi, nuik Yúsan Tímiaj nuna Yamái Umíajai tusa. Nuinkia kanunam enkemprarmiayi Siria nunkanam waketkitiai tusar.

  18:19 Tura Nuyá Ipisiu péprunam jeawar Pápruka Pirisíran tura Akiran ikiukmiayi. Tura Israer-shuar iruntai jeanam Wayá Israer-shuar irunar pujuarmia nujai chichasmiayi.

  18:20 Tura niisha Páprun juin Pujustá tusar seawarmiayi. Túrasha Támaitiat, tujintiajai, Tímiayi.

  18:21 Nuyanka áujas ikiuak "Wisha Jerusarénnum Námper átatna nuna pachiintiuktiniaitjai. Tura Yus akuptakuinkia atak tatajai atumin iistaj tusan" Tímiayi. Tura kanunam enkemar Ipisiunmaya Jíinkimiayi.

  18:22 Nuyá Pápruka Sesaria péprunam Jeá, nuyanka Jerusarénnum wémiayi, Yus-shuaran nui áujsataj tusa. Tura Nuyá Antiukíanam wémiayi.

  18:23 Tura Antiukíanam ishichik pujus ataksha weak Karasea nunkanam tura Pirijia nunkanmaani Wekaráktak wémiayi. Tura weak Yus-shuar matsamarmia nuna chicharak Ikiakárarmiayi.

  18:24 ¶ Tumáa pujai Arijiántria péprunmaya Israer-aents Apurus Ipisiu péprunam jeamiayi. Niisha Yusa yaunchu papirin ti pénker nekaamiayi. Etserkatniuncha ti nékauyayi.

  18:25 Uunt Yus Tímia nunasha Unuimiátrauyayi. Tura tuke Enentáijiai chichasmiayi. Jesusa Túramurin pénker jintinniuyayi. Túrasha aya Juan imiakratmanak nekaamiayi.

  18:26 Ju Apurus arantutsuk Israer-shuar iruntai jeanam chichamiayi. Tura Pirisíra Akirajai ni étserman anturkar, nincha akanki Júkiar Yusa chichamen ni nekaachmia nuna Núkap jintintrarmiayi.

  18:27 Nuyá ukunam Apurus, Akaya nunkanam wétaj takui, Ipisiunmaya Yus-shuar Yáinkiar Papí aarar atakas akupkarmiayi. Nú aentsnum pénkerak jeat tusar Túrawarmiayi. Tura Akayanam Jeá, Nú aentsun Yusa waitnenkratairijiai uwempraru ármia nuna ti Yáinkiarmiayi.

  18:28 Tura Apurus Israer-aentsjai paant chichasmiayi. Túrasha Yusa Papirijiai, Jesussha nekas Yusa anaikiamurinti tusa paant Jintíak nincha nupetkamiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar