Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - GALATIANS 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Kristu uwemtikrampramiaji tuke ankant átinian. Tuma asamtai kakaram ajasam tuke ankant Pujustá. Ataksha nu itiurchatnum waketkip.

  5:2 Wi Papru asan ujaajrume. Atum Muisais timia Núnisrumek tsupirnakrumninkia ¿Kristu nuikia Warí itiurtamkamniait?

  5:3 Ataksha Tájarme, Ashí tsupirnakua nu shuar Ashí Muisais timia nuna takamtsuk umirkatniuiti.

  5:4 Atum "Akupkamu Umíakmin Yus shiir Enentáimturmastatui" Tárumna nu, nu shuartiram Krístuiya tupanniuitrume. Yusa anenkrattairiya kanakniurme.

  5:5 Iikia, antsu, Yusa Wakaníjiai tura Yus Enentáimtakrin Yus shiir Enentáimturmastatji, tu Enentáimji.

  5:6 Nekas Krístunuitkiurkia tsupirnaktin atsumatsji. Antsu aya Yus nekas Enentáimtakur Ashí anenaitniuitji.

  5:7 Atumsha Krístujai pénker wekaimiarme. ¿Urukamtai nekas Yus timia nu iniaisatin Enentáimprum ataksha akupkamunam waketkitin?

  5:8 Nú enentai Yúsaiyanchuiti. Niijiai wekasatniunka Yus achirmakuitrume.

  5:9 Ju Enentáimpratarum: Karía ishichik yuminnium enketam mash~i karimtiktsuk. Aneartarum atumsha.

  5:10 Ayu, Yus Yáinmakrumin wi Tájana nu Nusháa Enentáimprashtatrume, nékajai. Tura atumin yajauch áujmatramainia nuna Yus Asutiáttawai Páchitsuk.

  5:11 Wíkia, yatsuru, yamaisha "tsupirnaktiniaiti" tuke Tákuinkia Israer-shuar yajauch awajtuscharainti. Antsu Kristu jakamun étsereatnak "tsupirnaktiniaiti" Tákuinkia kajertukcharainti.

  5:12 Atumin yajauch awajtamsatin wakeruiniana Nú shuar antsu ninki tsupimiakar yajauch awajmamsarti.

  5:13 ¶ Atumniasha, yatsuru, Kristu tuke ankant awajtamsarme. Tura ankant ajasrum, "Aya wi wakerajna nuna Túramniaitjai" tu Enentáimprairap. Antsu Nuámtak aneniakrum pénker Yáiniáiktarum.

  5:14 Ju chichamjai Ashí akupkamu mash uminkiattawai: Ame ayashim aneamna aintsamek Chíkich shuarsha aneata.

  5:15 Tura aneartarum. Aneniachkurmeka, antsu esanairum mai yunai ajakrumka Nuámtak amunaiktatrume.

  5:16 Juna Tájarme: Atumí ayashi wakerana nu umikiaij tusarum Yusa Wakaní kakarmarijiai wekasatarum.

  5:17 Yusa Wakani wakera nuna ame ayashim nakitiawai. Tura ame ayashim wakerana Núnaka Yusa Wakaní nakitiawai. Mai maanai ajainiawai. Túmaitkui pénker wekasataj tukamam tujintiame. Páantchakait.

  5:18 Tura Yusa Wakaní jintintramkuinkia, aentsu akupkamurijiai itit áchattame.

  5:19 Wats, ayash Túramu ti paant ainiawai. Ju ainiawai: tsanirmatin, wapik Túratin, yajauch Túratin,

  5:20 ántar-yus ainia nu tikishmatratin, wawekratatin, nemasnaikiatin, katsumnaikiatin, akasmaktin, wari kajektin, nankaamantu Enentáimtumastin, aya Niisháa Niisháa Enentáimsartin, Níiniunak iistin,

  5:21 yajauch Enentáimtunaistin, mankartuatin, nampektin, nampernum aya ti yurumin, tura ti nampen átin. Chíkich nujai métek ainiawai. Nuik ujakmajrumna Núnisnak ataksha Tájarme: Shuar nuna Túrakka Yusai pujustinian penké tujinkiattawai.

  5:22 Ayu, yamaikia Yusa Wakaní kakarmarijiai Túratin Enentáimsatai. Yusa Wakaní ii Enentáin pujak, pénker Túratniun nerektinia aintsan neremtikramji. Ju ainiawai: aneatin, shiir Enentáimsatin, Yusjai tura shuarjai nawamnaikiar wekasatin, shiir Enentáijiai katsuntratin, Chíkich shuar shiir awajsatin, tsanka átin, tana nuna Tímiatrusan umiktin,

  5:23 péejchach ajastin, iik iimiasar Tunáa Túrashtin. ¿Ju Túratniuncha yaki surimia?

  5:24 Shuar Jesukrístunu ainia nu, ni Ayashí wakeramurincha tura nunisan ni Túramurincha surimiak wekaawai. Ni ayashi Krúsnum maatniua aintsan Túraiti.

  5:25 Yusa Wakaní kakarmarijiai Yus-shuar ajasu asar, Núnisrik Yusa Wakaní kakarmarijiain wekasatai.

  5:26 "Wats, nekapnaisatai. Wi Imiá pénkeraitjai" Nuámtak Túnaitsuk, yajauch Enentáimtunáischatniuiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar