Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 10

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  10:1 ¶ Nuyá ukunam Chíkich unuiniamurin setenta anaikiarmiayi Jesus. Tura Jímiar Jímiaran apatak émkitiarum tusa Ashí péprunam Ashí nunkanam ni wétin amia nui akupkamiayi.

  10:2 Akupeak Tímiayi "Nekas Tájarme, Yus-Chicham étserkum, Júuktinia Núnisan, aents Yus-shuar awajsatin ti awai. Tura żyaki Júukat, aya ishichik takainiasha? Tuma asamtai ni takarniuri akupkat tusarum Nerentin seatarum.

  10:3 Wetarum. Atumka murikiua Núninaitrume. Uunt yawa yujamua Núninnium tsuumai ámunam akupeajrume.

  10:4 Yurumkasha, kuitcha, sapatcha Júkiirap; shuarjai Jintiá áujmamsatai tusarum wajasairap.

  10:5 Jea wayakrum emka ju titiarum: "Ju jeanam pujuinia nuna Yus shiir awajsarti."

  10:6 Nérentin "Ee, nuna wakerajai" Tákuinkia Túrunattawai. Tura "Atsá, wakeratsjai" Tákuinkia, "nuinkia Túrunashti" titiarum.

  10:7 Jeá wayattarmena Nú jeanman pujustarum. Tura ajampramsattarmena nu yuatarum. Warí, takaana nu akinkiashtinkiait. Chíkich jeanam nui werum nui werum ajairap.

  10:8 Awaintiamawartatna Nú peprunam jearmeka ajampramsartatna nu yuatarum.

  10:9 Jaa ainia nu Tsuártarum. Túrarum "Yus ju nunkanam akupin ajastin ishichik ajatemsai" nu peprunmaya shuar titiarum.

  10:10 Iksarmek itiaarmachartatna Nú peprunam jearum, Jintiá wajasrum ju titiarum,

  10:11 "Yusna nakitra asakrumin, atumi péprurinia nunka ii nawen peema japirar akakekji. Túrasha ju paant nekaatarum: Yus ju nunkanam akupkatin ishichik ajatemsai."

  10:12 Yusa nekapsatin tsawantri jeamtai nu peprunmaya shuaran ti Asutiáttawai. Yaunchu Sutumanmaya shuaran Asutiámia nujai nankaamas Asutiáttawai. Núnaka paant Tájarme Tímiayi.

  10:13 `Wáinkiatá, Kurasín péprunmayatiram. Wáinkiatá Petsaitia péprunmayatirmesha. Atumí pépruriin aents tujintiamun ti Túraitjai. Warí, yaunchu Tiru péprunmasha, Setun péprunmasha nu tujintiamu Túramuitkuinkia yaunchu ni Enentáin Yapajiáwaraayi. Túrawar Kúntuts pujutai pushin entsarar yunkunim ajakiaraayi.

  10:14 Tura atumsha aents tujintiamu Túramu Wáiniatrum yapajiachu asakrumin Tirunmaya tura Setunnumia aentsjai nankaamas Asutniáttarme.

  10:15 Tura atumsha Kapernáumnumiatirmesha, "ti nankaamantu ajasar nayaimpiniam jeattaji" tu Enentáimtsurmek. Maaj, antsu jaka matsamtainium jeattarme, auka" Tímiayi.

  10:16 Tura Jesus ni unuiniamurin junasha Tímiayi: "Atumin anturtamainiakka Winiasha anturtuiniawai; atumin nakitramainiakka Winiasha nakitruiniawai; tura Nú arant, Winia nakitrakka Winia akuptukua nunasha nakitiawai." Tú áujas Jesus niin akupkarmiayi.

  10:17 ¶ Ukunam nu setenta unuiniamu warasar waketki Táarmiayi. Tura chichainiak "Uuntá, ame Náarmiin íwianch jiiki akupeam umirtamkamji" tiarmiayi.

  10:18 Tutai Jesus Tímiayi "Ee, Wisha nayaimpinmaya peem peetna Núnisan, uunt iwianch Satanásan akaiki iniaan Wáinkiamjai.

  10:19 Atumniaka winia kakarmarun susamjarme, napi najarmasha titin najarmasha yajauch awajtamsairum tusan; tura ii nemasri kakarmari nupetkatniuncha susamjarme.

  10:20 Túrasha íwianch umirtamkui nu Enentáimsam warasairap. Antsu Atumí naari nayaimpiniam aarma aa asamtai warastarum" Tímiayi Jesus.

  10:21 Nuinkia ni Enentáin Yusa Wakaní waramtiksam Jesus juna Tímiayi: "Aparú, Ashí nayaimpijiai nunka Uuntrinme; tuma asam ju Túrunamu ti unuimiaru Enentáimtumainia Nuyá úukuitme; antsu uchichia Núnis nankaamantuchu Enentáimtumainia Nú shuar paant awajtusuitme. Ee, Aparú, Núnik wakerichmakum. Tuma asamtai shiir Enentáimtajme, Aparú" Tímiayi.

  10:22 "Winia Apar Ashí surusuiti. Wisha ni Uchiri asamtai Winia nékarui. Tura Chíkich Winia nekas nekarainiatsui. Yus Apancha Wiki nékajai. Tura Wi wakeraj Nú shuaran winia Aparun paant awajtajai. Nú shuarsha winia Aparun nékainiawai." Tu Tímiayi Jesus.

  10:23

  10:24 Nuyá ni unuiniamurin iis Tímiayi "Wi Tájarme, Untsurí Yúsnan etserniusha tura uunt akupniusha átum Yamái Wáintrum nuna Wáinkiatniun wakeruiniayatan Wáinkiacharmiayi. Tura átum Yamái ántarme nuna antuktinian wakeruiniayatan antukcharmiayi. Tura Yus achirmaku asakrumin, Wáintrumna nu ti pénkeraiti" Tímiayi.

  10:25 ¶ Nuyá akupkamun jintinkiartin Jesus warintiak chichakat tusa wajatki werimiayi. Werí iniimiayi "Uuntá, wi tuke iwiaaku átaj takun żwarinia Túratniuitiaj?" Tímiayi.

  10:26 Tutai Jesus ayak "żYús-Papinium Muisáis aarmanum waritia aarmait. Waritia Enentáimiam?" Tímiayi.

  10:27 Akupkamun jintinkiartin ayak Tímiayi "Juna tawai: Ti Enentáimsam, tuke Enentáimjai Uunt Yus aneeta. Ame kakarmaram, iwiaakmarmesha Yus iiktusta. Tura ame ayashim aneamna Núnismek ame írutramurmesha aneeta. Núchakait" Tímiayi.

  10:28 Tutai Jesus Tímiayi "Pénker aimsame. Nu Túrakmeka tuke iwiaaku átatme."

  10:29 Tutai akupkamun jintinkiartin ni anintramun Kíishtumaktajtsa wakerak "Winia írutramursha żya ainia?" Tímiayi.

  10:30 Takui Jesus Tímiayi "Jerusarénnumia jintia Jirikiú péprunam jeana Nú jintianam aishman wean, kasa aishman tariar ni waririn, pushirincha kasarkarmiayi. Tura katsumkar Mayái ashirak ajuantar ikiukiarmiayi.

  10:31 Tura Israer-shuar Patri ukunman winis nu aishmankan Wáiniak aya iikian iis ikiukmiayi.

  10:32 Nuyá ukunam Patri Yáintrisha nu jintianam wesa, nu aishmankan Wáiniak, áyatik iis ikiuak wémiayi.

  10:33 Tura Nuyá Samaria nunkanmaya aishmansha nu jintianman wesa, nu aishmankan Wáiniak Ní Shuárinchunak Wáitnéntramiayi.

  10:34 Nuyá nu aishmankan weantuk ni numpamnamurin asuitijiai tura Wíniujai tsuar jaanchjiai penuarmiayi. Tura ni kawairiin ekenak jukimiayi. Tura írar kanutainiam Jukí ejé nu aishmankan pénker Wáinkiamiayi.

  10:35 Tura kashin tsawarmatai Samarianmaya aishman weak Jimiará Kuítian jusa Jeá nérenniurin susamiayi. Susa Tímiayi "Ju aishman pénker Wáitrukta. Tura wi amaajna ju Táasmataisha wi Wáketkun akiktajme" Tímiayi.

  10:36 Ayu, ámijiaisha, nu menaintiu ainiana nu, żTuá Imiá nekas katsumkamun waitnentramia?" Tímiayi Jesus.

  10:37 Takui akupkamun jintinkiartin chichaak "Entá, katsumkamun Wáitnentramia Núa" Tímiayi. Tutai Jesus Tímiayi "Amesha weme Núnismek Túrata."

  10:38 ¶ Nuyá Jesus Jintiá wesa Chíkich péprunam jeamiayi. Nu péprunmaya nuwa naari Marta ni jeen itiaamiayi.

  10:39 Marta kai ámiayi ni naari Marí. Marisha unuiniamun anturkataj tusa Jesusa nawen pujursamiayi.

  10:40 Tura Mártaka ni takatrin ti Enentáimtak Jesusan weantuk Tímiayi "Uuntá Jesusá, żwinia kair takatan winiak iiktursainia nuka Enentáimtsumek? Winia Yáintá turuttia" Tímiayi.

  10:41 Tutai Jesus Tímiayi "Maaj Martá, Untsurí Túratin ana nu ti Enentáimsam itit awajtamui.

  10:42 Tura aya chikichik nekas Túratniuiti. Marikia nekas pénker ana nuna achikiai. Nusha penké jurunkishtatui" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar