Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 20

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  20:1 ¶ Yusa Uunt Jeen Jesus uwempratin chichaman unuiniak pujai Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha, Israer-shuara uuntrisha Táarmiayi.

  20:2 Taar Jesusan chicharainiak "¿Yana chichamejai ju Túram? ¿Ya ju Túratniuncha akuptamkait?" tiarmiayi.

  20:3 Tutai Jesus Tímiayi "Wisha aniastajrum tusan wakerajrume.

  20:4 ¿Ya Juánnasha imiakrattia tusa akupkamia? ¿Yusak? ¿Aentsuk? Turuttiarum" Tímiayi.

  20:5 Tútaisha niisha nuamtak warintiajik mai tunai ajarmiayi. "Yus akupkaiti" Tákurninkia, "¿urukamtai Enentáimtuscharum?" turamtatji.

  20:6 Túrasha "aents akupkaiti" Tákurnisha Ashí aents kayajai tukurmar mantamattaji. Warí "Juan Yúsnan etserniuiti" Tuíniatsuk" tiarmiayi.

  20:7 Nuinkia Jesusan ainiak "Iisha nékatsji, Juan imiakratinniasha Yátsuk akupkamia" tiarmiayi.

  20:8 Tutai Jesus Tímiayi "Wisha Núnisnak winia akuptukua nuna Tíchattajrume" Tímiayi.

  20:9 ¶ Nuyá Jesus ju métek-taku chichamjai aentsun jintintiamiayi: "Aishman ni ajariin uwa araa amuk, shuaran takartusti tusa ikiukmiai. Tura ninkia wau Táchataj tusa jeachat wémai.

  20:10 Tura Júuktin tsawant jeamtai juukman akanak jurumkit tusa takarniurin takau shuariin akuptukmai. Tura takarniurincha katsumkar áyatik awainkiarmai.

  20:11 Nuyá nérentin Chíkich takarniurin akupkamai; tura nunasha Núnisan katsekkar, awatiar, Sútsuk akupkarmai.

  20:12 Nuyá ataksha chikichan akupkamai. Tura nunasha takau shuar katsumkar akupkarmai.'

  20:13 `Nuyá ukunam Ajá nérenniuri "Itiurkatjak, timiai. Winia aneamu uchirun akupkattajai. Niin Wáinkiar shiir Enentáimtuschartimpiash" timiai.'

  20:14 `Túrasha takau shuar nuna Wáinkiar, nuamtak chichainiak "Juka Ajá nérenniuri ajastatui. Maatai. Nuikia aja iiniu átatui" tiarmai.

  20:15 Nuna Tuíniak ajanmaya jiiki Máawarmai.' Nuyá Jesus aniasmiayi `Wats ¿Warí Enentáimsarum, Ajá nérenniuri itiurkattawa?

  20:16 Niisha taa, nu takau Shuáran Máawartatui. Tura Núnkanka chikichan susattawai" Tímiayi. Nuna anturkar "Yus Núnaka tsankatkashti" tiarmiayi.

  20:17 Tura Jesus niin émamkes iisar Tímiayi "¿Nuikia Yus-Papinium aarma nu warintiua? Ju aarmaiti: Kayan pénkernak jea jeamin "yajauchiiti" tusar ajapawarmia nu Ashí kayajai nankaamas pénker apujsamuiti.

  20:18 Nu kayan tukumainia nuka kupintrattawai. Tura nu kaya shuarnum iniarka nu shuaran tsai tsai awajsattawai. Tu aarmaiti.

  20:19 Israer-patri uuntri tura Israer-shuara jintinniurisha "nu métek-taku chichamjai iin Túramji" tu nekaawar nuik~i Jesusan achikiar emetatai tusar wakeriarmiayi. Tura Untsurí shuar Jesusan wakeruiniakui, ashamainiak Túracharmiayi.

  20:20 ¶ Tura Kapitiánnium suruktai tusar wakeruiniak mamikmau shuaran Jesusan akuptukarmiayi. Nu shuar pénker shuara Núnisan jeariar, Jesus nékatsuk yajauch chichakat tusar, aniastaj tusar wearmiayi. Ni chichakmarijiai uuntnum suruktai tusar Túrawarmiayi.

  20:21 Tu Enentáimsar Tíarmiayi "Uuntá, ame tuke nekas chicham chichaame, nu nékaji. Aents Pátatek iiyatsme, antsu nekas Yusa jinti jintintiame.

  20:22 Wats turuttia, ¿Rúmanmaya uunt akupin ii kuitri akiktin pénkerkait? ¿Akiktinkiait? ¿Suritkiatniukait? Nu nekaatai tusar wakeraji" tiarmiayi.

  20:23 Tura Jesuska ni yajauch Enentáimsamurin Nekáa chicharainiak,

  20:24 "Kuit itiatarum. ¿Yana yapi tura yana naari jui aarmait?" Tímiayi. Tutai nii tiarmiayi "uunt akupniunu."

  20:25 Tutai Jesus Tímiayi "uunt akupniunu átinia nu uunt akupin susatarum. Tura Yusna átinia nu, Yus susatarum."

  20:26 Aents ántamunam ni chichakmarijiai achiktinian penké tujinkiarmiayi. Antsu aya iimprarmiayi tura takamtak pujusarmiayi.

  20:27 ¶ Nuyá Satuséu "jakamunmaya penké nantakchamniaiti" tuinia nu, Jesusan aniastai tusar tariarmiayi.

  20:28 Aniiniak tiarmiayi "Uuntá, Muisáis juna aartampramiaji: "Aishman ni Nuarí Júreatsain jakamtainkia ni yachi nu wajen Nuátkatí, yachin yajutmatratsa." Tu aarmaiti, tiarmiayi.

  20:29 Wats, siati yachi ármai, tiarmiayi. Iwiairi nuwan nuatak yajutmatsuk jakamai.

  20:30 Ni yachi wajen akintiak, Nuátak, niisha yajutmatsuk jakamai.

  20:31 Nuna yachisha Núnisan nu wajen Nuátkamai; tura Núnisan Ashí siati nuna pataink~i Nuátkarmai. Yajutmatsuk yajutmatsuk kajinkiarmai.

  20:32 Tura ukunam nuwasha jakamai.

  20:33 Nantaktin tsawantai, nantakiarmatai, ¿yana nuarin ati? Ashí siati Nuátkacharmaka" tiarmiayi.

  20:34 Tutai Jesus Tímiayi "Ju nunkanman nuatnaikiatin awai.

  20:35 Tura nantakiar atak iwiaaku ámin ainia nuka nuatnaikiachartatui.

  20:36 Warí, Jákashtin ainiatsuk. Nayaimpinmaya suntara aintsan ajasartatui. Tura nantakiaru ásar Yusa uchiri ajasartatui.

  20:37 Tura Jákaru nantakiartin ainia nuna imia Muisáis Jintíamiayi. Warí, numichiniam ji Wajái keamunan Yus niijiai chichaamun, Yus-Papinium Muisaiska aarmiayi. Nú aarmanum Uunt Yus Apraáma, Isaka tura Jakupu Yúsrinti, Tímiayi. Nú aishman yaunchu Jákaru ain "ni Yúsrinti" Tímiayi. Nuna taku nantaktin awai tu Jintíamiayi.

  20:38 Kame jaka menkakatniunam pujuinia nuna Yúsrinchuiti. Tuma asamtai Jakáa Yúsrinti Tíchamniaiti. Antsu iwiaaku ainia nuna Yúsrinti. Ashi Niiniun iwiaarkainiawai" Tímiayi.

  20:39 ¶ Nuna antukar Israer-shuara jintinniuri "pénker tame, Uuntá" tiarmiayi.

  20:40 Tura Nuyánka aniastinian arantukarmiayi.

  20:41 Nuyá Jesus Tímiayi "Yus anaikiamu Kristu tutaisha, ¿itiura "Aya Tawit weeaiti" Tárum?

  20:42 Warí, Sarmu papinium Tawit ninki juna Tátsuk: "Uunt winia Uuntrun "Akupin pujutainium Winia untsuuruini Pujustá, Tímiayi.

  20:43 Ame nemasrumin Núpeteatsain nui Pujustá" Tímiayi." Tú aarmaiti.

  20:44 Kame Tawitkia, Krístun chicharuk, "winia Uuntur" taisha, ¿itiurak Kristu tutai Tawitia Pampanmarí átin~ki?" Tú Tímiayi Jesus.

  20:45 Ashí aents Niin anturkatasa pujuiniai ni unuiniamurin Jesus juna Tímiayi:

  20:46 "Israer-shuaran jintintin ainia Nuyá aneartarum. Niisha esaram pushin entsarar wekasataitsar wakeruiniawai. Tura Jintiá ti shiir áujtusarat tusar wakeruiniawai; tura iruntai jeanam penkeri pujutainium pujustinian wakeruiniawai. Tura nampernumsha uunt pujutainium pujustaj tusa wakeruiniawai.

  20:47 Túrasha wajé jeencha atantainiawai. Túrawar aents nekaracharat tusar ti esaram chichamjai Yúsan áujainiawai. Nincha Chíkichjai nankaamas Yus Asutiáwartatui.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar