Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 19

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  19:1 ¶ Nuyá Jirikiú péprunam Wayá nui wekaikini ajamiayi.

  19:2 Nui Kuítrintin aishman ni naari Sakíu pujumiayi. Nu Sakíu Kuítian-juu uuntriyayi.

  19:3 Aents ti Káunkámtai, Sakíu ti Sútarach asa, Jesusan iistaj Tukamá tujinkiamiayi.

  19:4 Tuma asa Jesus nuke nankaamaktin asamtai, eemki tsékinki sikiumuru numi wajamunam wakamiayi iistaj tusa.

  19:5 Jesus nui nankaamak Pankái iimias chicharuk "Sakíu Wárik Akáikitiá. Ame jeemiin Yamái kanartiniaitjai" Tímiayi.

  19:6 Tutai Sakíusha Wárik akaiki, shiir Enentáimias Jesusan itiaamiayi.

  19:7 Ashí aents nuna Wáinkiar "Maaj, Jesus Tunáa aishmanka jeen pujawai" tusa mai tunaim ajarmiayi.

  19:8 Nuyá Sakíu wajaki Jesusan chicharuk "Iistá Uuntá, wi takakjana juna Jímiapetek nakakan Kuítrincha ainia nuna susartatjai. Tura Wáitruan chikichan kasarkaitkiuncha menaintiu patatsan awainkittiajai" Tímiayi.

  19:9 Tutai Jesus Tímiayi "Ju aishman Apraáma Shuárintiat Yamái niisha Níiniujai uwempra asa nekas Apraáma shuari ajasuiti.

  19:10 Wisha Aents Ajasu asan menkakaru ainia nuna eakan uwemtikrartaj tusan Táwitjai." Tu Tímiayi.

  19:11 ¶ Nu aents Jesusan anturkarmia nu "Jerusarénnum jeawakrin Nii, Yus anaikiamu asa, Wárik akupin ajastatui" tu Enentáimsarmiayi. Tuma asamtai wésar Jerusarénnum nuntumsarai, nuna Enentáimsaráin tusa Jesus juna métek-takun chichasmiayi:

  19:12 "Aishman penkeri amai. Nu aishmansha jeachat Chíkich Núnkanam Kapitián Náamkan Tátaj tusa wemai.

  19:13 Tura wétsuk ni takarniurin tias armia nuna untsukarmai. Tura ankant ankant kuit kurijiai nankaamas pénker armia nuna Suíniak "Ju kuitjai wi Táatsain Takakmá ajatarum" timiai.'

  19:14 `Tura ni nunkénia shuarka nakitiarmai. Túmainiak "nu aishman ii Kapitiántri ajasain tusar nakitiaji" nu Titiá tusar aishmankan akatrar akuptukarmai.'

  19:15 `Tuma ain Kapitián Náamak ni nunkén waketki tamai. Taa "winia Kuítrujai Warí Túrarum" Títiaj tusa ni takarniurin kuitia Súsarmia nuna untsukarmai.'

  19:16 `Ni takarniuri emka chikichik taa "ame Kuítrumjai takakmasan tias patasan achikmajai" timiai.'

  19:17 `Tutai Kapitián chichaak "Pénker Túrame. Ishichik susamjamna Nújaink~i wi Tímiajna Tímiatrusmek Túrame. Tuma asakmin tias péprun akupin awajsattajme" timiai.'

  19:18 `Chíkich taa "Iistá Uuntá, ame Kuítrumjai takakmasan senku patasan achikjai" timiai.'

  19:19 `Nunasha chicharuk "Amincha senku péprun akupin awajsattajme" timiai.'

  19:20 `Nuyá Chíkich taa "Uuntá, ame Kuítrumin paniijiai ijian ikiusmajai.

  19:21 Amesha kakaram chichau asakmin, ikiuschiatam achin asakmin tura arakmachiatam juu asakmin ashamkamjame" timiai.'

  19:22 `Tutai Kapitián timiai "Maaj, amesha ti yajauchiitme. Ame Támena nuke makurmawai. Wi kakaram chichau aisha, ikiuschiatan achin aisha tura araknasha arakmachiatan juu aisha,

  19:23 nuinkia żurukamtia kuit-ikiutainiam ikiuschamam? Nuinkia wi atak Táakun patasan achikiaajna" timiai.

  19:24 Tura nui wajarmia nuna chicharuk "Kuítian takakmari juruktiarum; Túrarum tias takakna Nú shuar susatarum" timiai.'

  19:25 `Tura niisha chichainiak "Túrasha Uuntá, tias takakja" tiarmai.'

  19:26 `Tutai Kapitián chichaak "Takakna nujai takaakuinkia patatnastatui Tájarme. Tura takakna nujai takaachkuinkia ishichik takakkuisha jurunkittiawai.

  19:27 Tura winia nemasur Kapitián ajasain tusar nakitrurarmania nu itiatarum. Tura wisha iimiain Máatárum" timiai." Tu Tímiayi Jesus.

  19:28 ¶ Nuna tuasua amik Jesus Jerusarénnumaani wémiayi.

  19:29 Petpajái pepru tura Petania péprusha Uriwiu Náinnium Tíjiuchiyi; nui jeastatuk ajatemas ni unuiniamurin Jímiaran chicharuk,

  19:30 "Tíjiuch péprunam wetarum. Túrarum nui umpuuruch ekemtukchamu jinkiamu Wajá Wáinkiattarme. Nu Atíarum itiatarum.

  19:31 Tura "żurukamtai Atíarum?" turamainiakuisha, "ii uuntri wakerawai" Títiarum" Tímiayi.

  19:32 Tutai unuiniamuri wear, Jesus timia ímiatrusan Wáinkiarmiayi

  19:33 Tura umpuuruchin Atíakui nérentin chichainiak "żUrukamtai umpuuruchsha Atíarum?" tiarmiayi.

  19:34 Tutai unuiniamusha "Ii uuntri wakerawai" tiarmiayi.

  19:35 Tura umpuuruchin Jesusan itiariarmiayi. Túrawar ni pushirin umpuuruchiniam awantkar Jesusan ekenkarmiayi.

  19:36 Tura Jesus wétinnium ni pushirin jintianam ayaparar aintrarmiayi.

  19:37 Tura Uriwiu naint awankénamunam Tíjiuch ajasarmatai Untsurí aents Jesusan nemariarmia nu warainiak kakantar untsumainiak aents tujintiamun Untsurí Túran Wáinkiaru ásar Yusa Náarin uunt awajsarmiayi.

  19:38 "Yusa Náaríin winiana ju ii uunt Akupniuiti. Nincha Yus shiir awajsati. Nayaimpiniam pujuinia nu shiir Enentáimsar Yusa Náarin uunt awajsarti" tiarmiayi.

  19:39 Tura Pariséu aents nui Páchitra pujuarmia nu Jesusan chicharainiak "Uuntá, nemartamainia nu "takamatsata" tiarta" tiarmiayi.

  19:40 Tutai Jesus Tímiayi "Nuinkia ju takamatsarmatainkia, kayasha untsumkarainti. Nuna paant Tájarme" Tímiayi.

  19:41 ¶ Jerusarénnum Tíjiuch ajatemas péprun Wáiniak uutuk Júnis Tímiayi:

  19:42 "Jerusarénnumia Shuártiram, ju tsawantinkesha shiir pujustintrum nekaarmeka maak. Túrasha yamaikia nekaatin nankaamasai.

  19:43 Kame ti itiurchat tsawant jeartamtatrume. Atumí nemasri nunkajai aa-tanishan tanishmarar téntatramkattarme. Mesetan najatramattarme, tura aatusha junisha mash árenmaktatrume.

  19:44 Túrutma Nunká ajunmartatrume. Tura atumiin pujuinia nuna Máawartatui. Tura Ashí emesrarmatai ishichkisha kaya irumpramusha penké atsuttawai. Wi Yusa anaikiamurin tarijrumna nu nekaachu asakrumin Túrutmattarme." Tu Tímiayi.

  19:45 Nuyá Jesus Yusa Uunt Jeen Wayá suruktasa pujuarmia nuna sumaktasa pujuarmia nunasha jiiki awemarmiayi.

  19:46 Túrak juna Tímiayi: "Yús-Papinium yaunchu aarma awai: "Winia jearka Yus áujsatin jeaiti" tu aarmaiti. Túrasha átumka Kasáa matsamtaiya Nútikiarme" Tímiayi.

  19:47 Tuke tsawantin Yusa Uunt Jeen Jesus uwempratin chichaman unuiniak pujai Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha, tura pepru uuntrisha, itiur Máamniakit tusar ti Enentáimsarmiayi.

  19:48 Túrasha Ashí aents émamkes anturainiakui Máatniun tujinkiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar