Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 25

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  25:1 ¶ `Yus akupeamunam pachiinkiatin Júnis átatui. Nuatnaikiatin Jísat akui tias nuwa natsa kantiran akaawar Nuátkattana nu aishmankan inkiun Jeá itiatai tusar wearmai.

  25:2 Senku nuwa Enentáimcha armai. Tura Chíkich senku nuwa Enentáimin armai.

  25:3 Enentáimcha arma Nú nuwa aya akaamunak Juíniak amuukamtai yaraatniun asuitin Júkicharmai.

  25:4 Antsu Chíkich senku Núwaka akaamuncha Juíniak tura ataksha amuukamtai yaraatniun asuitin Júkiarmai.

  25:5 Tura Jíinkiarmatai nuatkatin aishman wari taachkui kari pujakui kanararmai.

  25:6 Nuyá kashi ajapén shuar untsumuk "Pai nuatkatin winiawai. Werirum inkiuntarum" timiai.

  25:7 Tu untsumun antukar nantakiar kantiran akaatai tusar pujursarmai.

  25:8 Nuyá senku nuwa Enentáimcha arma nu, Chíkich nuwa Enentáimniun tiarmai "Incha atumi asuitiri ishichik ajamprusaitia. Ii kantirisha kajiniawai."

  25:9 `Tutai Chíkich senku nuwa tiarmai "Atsá, Warí íncha jeartamchattaji. Tura atumnia penké jeashtatui. Nekaska surutainium werum sumaka utumtarum" tiarmai.'

  25:10 `Tura Nuyá senku nuwa Enentáimcha arma nu, asuitian sumak utitiai tusar wéarai ukunam nuatkatin aishman tamai. Túramtai Enentáimin nuwa arma nuka nuatnaikiatin Námpernam nuatkatniujai wayawarmai. Túramtai Wáitin epeniarmai.

  25:11 Tura epeniarai Enentáimcha nu Táarmai. Tura tiarmai "Uuntá, waiti uratritia."

  25:12 `Tu untsumainiakui nu uunt kajerak chichak "Cha, żYátsukaitrum? Penké nékatsjarme" tiarmai."

  25:13 Jesus nuna áujmatas umik Tímiayi "Aents Ajasuitjai tura Tátin tsawantrusha tura uruk ain Tátaj nusha nékatsrume. Tuma asarum tuke iwiarnarum pujustarum' Tímiayi.

  25:14 ¶ `Núnisan Wi Tátin Júnisaiti. Shuar Chíkich nunkanam wéak~u ni takarniurin untsukar ni Kuítrin akanak Súsarmai.

  25:15 Chikichkiniak senku mir (5.000) Kuítian susamai. Chikichnasha Jimiará mir (2.000) Kuítian susamai. Tura chikichnasha chikichik mir (1.000) Kuítian susamai. Nii takastin jearma nujai métek Súsarmai. Tura ikiuak Yajá wemai.

  25:16 Takarin senku mir Kuítian achikmia nujai takakmas ataksha senku mir Kuítian patakmai.

  25:17 Chikichcha Núnisan Jimiará Míran achikmia nujai takakmas ataksha Jimiará Míran patakmai.

  25:18 Tura Chíkich shuar ni Uuntrí Kuítrin chikichik Míran achikmia nuna waa taur úukmai.'

  25:19 `Nuyá ukunam nu shuara uuntri Támai. Tura Kuítian Súkiarma nujai itiurkarmakit tusa untsukarmai.

  25:20 Emka senku mir Kuítian achikmia nu tamai. Nuyá ni uuntrin Chíkich senku mir patakman suak timiai "Uuntá, senku mir kuit surusmame. Pai, atak senku Míran patasmajai."

  25:21 `Takui ni uuntri timiai "Ti pénker takakmauwitme. Nekas uminiaitme. Ishichkijiaisha ti pénker takakma asakmin ti Núkap yamaikia amastatjai. Winí wayam wijiai ti shiir warasta" timiai.'

  25:22 `Nuyá Chíkich shuar Jimiará Míran achikmia nu Tarí timiai "Uuntá, Jimiará mir surusmame. Pai, ataksha Jimiará Míran patasmajai."

  25:23 `Takui ni uuntri timiai "Ti penker takakmauwitme. Nekas uminiaitme. Ishichkijiaisha ti pénker takakma asakmin ti Núkap yamaikia amastatjai. Winí wayam wijiai ti shiir warasta" timiai.'

  25:24 `Nuyá Chíkich shuar chikichik Míran achikmia nu Tarí timiai "Uuntá, ti kajen asakmin tura araachiatam tura atsaamprachiatam Júurtuktarum tiniu asakmin

  25:25 sapijmiakun ame Kuítrumniaka Nunká Táutran úukmajai. Pai, Juíiti ame surukmiam nu" timiai.'

  25:26 `Takui ni uuntri timiai "Ameka yajauchiitme. Aya Nákiitme. Wi araachiatan tura atsaamprachiatan Júurtuktarum Tíniuitme Túrutsumek.

  25:27 Tu Enentáimkiumka żurukamtai kuit-iruntainiam ikiurtuschamam? Nuikia wi Táakun patasan Achikiáajai" timiai.

  25:28 Nuna tinia nui wajainian tiarmai "Ju shuar Chikichík mir kuit atankirum tias mir Kuítian takaka nu susatarum.

  25:29 Kame Núkap takakna Nú shuar ataksha patatnastatui tura ampiniartatui. Antsu ishichik takakna nusha ishichik takakuitiat jurunkittiawai.

  25:30 Ju umichu shuarsha aa kiritniunam ajapatarum. Nui ti Wáitiak ti uuttiatui" timiai". Tu áujmatsamiayi Jesus.

  25:31 ¶ Jesus áujmatuk Tímiayi `Aents Ajasuitjiana nu Ashí akupin ajasan Yusa suntari énkekma winittiajai. Tura Uunt Akupin asan shiir pujutairui pujustatjai.

  25:32 Túramtai Ashí nunkanmaya aents Winia irunturartatui. Túrunawarmatai akantrartatjai. Murikiu Wáinin kachurtinian tura kachurtichujai akanea Nútisanak Shuáran akantrattajai.

  25:33 Tura kachurtichunka, pénkera nuna, untsuuruini awajsartatjai. Tura kachurtinniaka, yajauchia nuna, menaaruini awajsartatjai.

  25:34 Túran nekas Uunt Akupin asan untsuuruini wajainian Títiatjai "Atumniaka winia Apar shiir awajtamsaitrume. Wi akupeajna nui winitiarum. Yus nunkan najanamia Tímianaik átum nui warastinian tsankatramkamiarme.

  25:35 Kame Wi Tsukamá wekai ayurtuamiarme. Kitiama wekaisha umartin surusmiarme. Wait Ajá wekaisha itiaararum ajamprusmiarme.

  25:36 Pushir atsaisha átumka surusmiarme. Jaa tepaisha Iiráimiarme. Sepunam enketaisha tarum Iiráimiarme" Títiatjai.

  25:37 Tutai untsuuruini wajainia turutiartatui "Uuntá, żurutia Tsukamá wekaamnisha ayuramaj~i. Urutiá iisha kitiama Wekáa wainkiarsha umartincha amasmaj~i.

  25:38 Tura urutia wait Ajá wekaamnisha tura pushiram mamurmataisha iisha amasmaj~i.

  25:39 Urutia iisha jaa tepamin tura sepunam enketmin wainkiarsha winitir iimiaj~i?" turutiartatui.'

  25:40 `Turutainiakui Wi Uunt Akupin asan tiartatjai "Nekasan Tájarme, Ashí ju Wíi shuar péejchachisha waitnentramarum nu Winia anentakum Túraitrume" tiartatjai' Tímiayi.

  25:41 `Wi Uunt Akupin asan menaaruini wajainian tiartatjai "Atumsha Yajá wetarum. Yajauchijiai yuminkramuitrume. Yus uunt iwianchi ni suntarijiai tuke kajinkiashtin jinium apeatniua nui wétatrume atumsha.

  25:42 Atumka Wi tsukamai ayurtuachmarme. Kitiamaisha umartin suruschamarme.

  25:43 Wait Ajá wekaisha ikiatrachmarme. Pushirun imiampraisha entsartin suruschamarme. Jaa tepaisha tura sepunam enketaisha iiraichmarme" tiartatjai.'

  25:44 `Tutai niisha turutiartatui "żUrutia, Uuntá, tsukamakmesha, kitiamakmesha, wait Ajaknísha, pushiram imiampramsha, Jáakmesha, tura sepunam wait Ajá pujamnisha iisha winitir Yáinchamaj~i?" turutiartatui.'

  25:45 `Wi Uunt Akupin asan tiartatjai "Nekasan Tájarme, Ashí Wíi shuar, péejchachisha waitnentrachmarum nui Winiasha Túrutachuitrume" tiartatjai.

  25:46 Nu shuarka tuke Wáitsatniunam weartatui. Tura Yus achikma ainia nusha tuke iwiaaku Yusjai pujustinnium weartatui" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar