Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 29

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  29:1 "Ovo je obred koji e obaviti na njima da ih posveti za moje sveenike: Uzmi jednog junca i dva ovna bez mane;

  29:2 onda beskvasnoga kruha, beskvasnih kolaa zamijeenih u ulju i beskvasnih prevrta uljem namazanih. Napravi ih od bijeloga peninog brana.

  29:3 Naslai ih u koaricu i u koarici prinesi ih s juncem i oba ovna."

  29:4 "Dovedi Arona i njegove sinove k ulazu u ator sastanka i operi ih u vodi.

  29:5 Zatim uzmi odijelo i obuci Arona u koulju; stavi na nj ogrta opleka, opleak i naprsnik i opai ga tkanicom opleka.

  29:6 Ustakni mu mitru na glavu; na mitru stavi sveti vijenac.

  29:7 Uzmi zatim ulja za pomazanje; izlij na njegovu glavu i pomai ga.

  29:8 Onda dovedi njegove sinove; obuci ih u koulje;

  29:9 opai ih u pasove i obvij im turbane. Sveenitvo neka im pripada vjenom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove!"

  29:10 "Dovedi zatim junca pred ator sastanka, pa neka Aron i njegovi sinovi stave ruke juncu na glavu.

  29:11 Onda pred Jahvom, na ulazu u ator sastanka, junca zakolji.

  29:12 Uzmi juneve krvi i svojim je prstom stavi na rogove rtvenika. Ostatak krvi izlij podno rtvenika.

  29:13 Uzmi sav loj oko droba, privjesak na jetri i oba bubrega s lojem oko njih, pa spali na rtveniku.

  29:14 Meso od junca, njegovu kou i njegovu neist spali na vatri izvan taborita. To je rtva okajnica.

  29:15 Poslije toga uzmi jednoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave na njegovu glavu svoje ruke.

  29:16 Onda ovna zakolji, uhvati mu krvi i zapljusni njome rtvenik sa svih strana.

  29:17 Isijeci zatim ovna u komade, operi mu drobinu i noge i poloi ih na njegove ostale dijelove i glavu.

  29:18 I onda cijeloga ovna spali na rtveniku. rtva je to paljenica u ast Jahvi, miris ugodan, rtva ognjena.

  29:19 Uzmi onda drugoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.

  29:20 Sad ovna zakolji; uzmi mu krvi i njome namai resicu desnoga Aronova uha, resicu desnog uha njegovim sinovima, palac na njihovoj desnoj ruci pa palac na njihovoj desnoj nozi. Ostatkom krvi zapljusni rtvenik naokolo.

  29:21 Uzmi onda krvi to je ostala na rtveniku i ulja za pomazanje i pokropi Arona i njegovo odijelo, njegove sinove i njihova odijela. Tako e biti posveen on i njegovo odijelo, njegovi sinovi i odijela njegovih sinova."

  29:22 "Poslije toga uzmi s ovna loj, pretili rep, loj oko droba, privjesak s jetre, oba bubrega i loj oko njih; desno plee - jer je to ovan prinesen za sveeniko posveenje -

  29:23 zatim jedan okrugli kruh, jedan kola na ulju i jednu prevrtu iz koarice beskvasnoga kruha to je pred Jahvom.

  29:24 Sve to stavi na ruke Arona i njegovih sinova i prinesi rtvu prikaznicu pred Jahvom.

  29:25 Uzmi ih onda s njihovih ruku i spali na rtveniku, povrh rtve paljenice, da bude Jahvi na ugodan miris. To je paljena rtva u ast Jahvi.

  29:26 Zatim uzmi grudi ovna prinesena za Aronovo posveenje i prinesi ih kao rtvu prikaznicu pred Jahvom. Neka to bude tvoj dio.

  29:27 Posveti grudi to su bile prinesene kao rtva prikaznica i plee to je bilo prineseno kao rtva podizanica od ovna prinesena za posveenje Arona i njegovih sinova.

  29:28 Neka to bude pristojba Aronu i njegovim potomcima od Izraelaca za sva vremena. Ta to je ujam koji e Izraelci davati od svojih priesnica - ujam koji Jahvi pripada.

  29:29 Aronova posveena odijela neka pripadnu njegovim sinovima poslije njega da u njima budu pomazani i posveeni.

  29:30 Sin koji postane sveenikom mjesto njega, kad ue u ator sastanka da vri slubu u Svetitu, neka ih nosi sedam dana."

  29:31 "Uzmi onda ovna za posveenje i skuhaj njegovo meso na posveenome mjestu.

  29:32 Aron i njegovi sinovi neka blaguju meso od toga ovna i kruh iz koarice na ulazu u ator sastanka.

  29:33 Neka jedu od onoga to je posluilo za njihovo oienje, da im se ruke ispune vlau i da budu posveeni. Nijedan svjetovnjak neka ne jede od toga jer je posveeno.

  29:34 Ako bi ostalo to mesa od sveenikog posveenja ili to od onoga kruha do ujutro, spali na vatri. Ne smije se pojesti jer je posveeno."

  29:35 "Tono tako uini Aronu i njegovim sinovima kako sam ti naredio. Posveuj ih sedam dana.

  29:36 Svakoga dana prinesi jednoga junca kao rtvu okajnicu - za pomirenje. I prinesi rtvu okajnicu za pomirenje oltara, zatim ga pomai da bude posveen.

  29:37 Sedam dana prinosi rtvu pomirnicu za rtvenik i posveuj ga. Tako e rtvenik postati presvet, i sve to se rtvenika dotakne bit e posveeno."

  29:38 "A ovo treba da prinosi na rtveniku: dva janjca godinu dana stara, svaki dan bez prijekida.

  29:39 Jedno janje rtvuj ujutro, a drugo uveer.

  29:40 Prinesi s prvim janjetom jednu desetinu efe bijeloga brana zamijeena u etvrtini hina istupanog ulja i rtvu ljevanicu od etvrtine hina vina.

  29:41 Drugo janje prinesi u suton. S njim prinesi rtvu prinosnicu s njezinom rtvom ljevanicom kao i izjutra - na ugodan miris, rtvu u ast Jahvi paljenu.

  29:42 Neka to bude trajna rtva paljenica od koljena do koljena - na ulazu u ator sastanka, pred Jahvom. Tu u se ja s tobom sastajati da ti govorim.

  29:43 I s Izraelcima u se tu sastajati, i moja e ih slava posveivati.

  29:44 Ja u posvetiti ator sastanka i rtvenik; posvetit u Arona i njegove sinove da mi slue kao sveenici.

  29:45 Ja u prebivati meu Izraelcima i biti njihov Bog.

  29:46 Upoznat e oni tada da sam to ja, Jahve, Bog njihov koji ih je izbavio iz zemlje egipatske da prebivam meu njima - ja, Jahve, Bog njihov."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .