Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 Ovo je povijest Noinih sinova: ema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

  10:2 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meak, Tiras.

  10:3 A sinovi su Gomerovi: Akenaz, Rifat i Togarma.

  10:4 Javanovi su opet sinovi: Elia, Tari, Kitijci i Dodanci.

  10:5 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

  10:6 Sinovi su Hamovi: Ku i Misrajim, Put i Kanaan.

  10:7 Kuevi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: eba i Dedan.

  10:8 Od Kua se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoa na zemlji.

  10:9 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

  10:10 Glavno uporite njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji inearu.

  10:11 Iz ove je zemlje doao Aur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

  10:12 i Resen izmeu Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

  10:13 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

  10:14 pa Patruani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

  10:15 Od Kanaana potjee Sidon, njegov prvenac, i Het.

  10:16 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgaani,

  10:17 Hivijci, Arkijci, Sinijci,

  10:18 Arvaani, Semarjani i Hamaani. Poslije se kanaanska plemena razgranae,

  10:19 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Lee.

  10:20 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

  10:21 A i emu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

  10:22 emovi su sinovi: Elam, Aur, Arpakad, Lud i Aram.

  10:23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Ma.

  10:24 Arpakad rodi elaha, elah rodi Ebera.

  10:25 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bjee ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

  10:26 Od Joktana se rodie: Almodad, elef, Hasarmavet, Jerah,

  10:27 Hadoram, Uzal, Dikla,

  10:28 Obal, Abimael, eba,

  10:29 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

  10:30 Njihova se naselja protezahu od Mee sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

  10:31 To su sinovi emovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

  10:32 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .