Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Tada se nastanie knezovi narodni u Jeruzalemu. Ostali je narod bacao drijeb da od svakih deset ljudi izae jedan koji e stanovati u svetom gradu Jeruzalemu, dok e ostalih devet ostati u drugim gradovima.

  11:2 I narod je blagoslovio sve ljude koji su dragovoljno htjeli ivjeti u Jeruzalemu.

  11:3 A evo glavara pokrajinskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima Judeje. Izrael, sveenici, leviti, netinci i sinovi Salomonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posjedu.

  11:4 U Jeruzalemu se nastanie sinovi Judini i sinovi Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharijina, sina Amarjina, sina efatjina, sina Mahalalelova, od sinova Faresovih;

  11:5 Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina elina.

  11:6 Svega je bilo Faresovih sinova u Jeruzalemu etiri stotine ezdeset i osam ljudi sposobnih za boj.

  11:7 Evo Benjaminovih sinova: Salu, sin Meulama, sina Joedova, sina Pedajina, sina Kolajina, sina Maasejina, sina Itielova, sina Jeajina,

  11:8 i braa njegova: sposobnih za boj devet stotina dvadeset i osam.

  11:9 Joel, sin Zikrijev, bio je njihov zapovjednik, i Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj grada.

  11:10 Od sveenika: Jedaja, Jojarib, Jakin,

  11:11 Seraja, sin Hilkije, sina Meulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, predstojnik Doma Bojega, i

  11:12 njihova braa koja su vrila slubu u Domu: osam stotina dvadeset i dvojica; i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pahura, sina Malkijina,

  11:13 i njegova braa, glavari obitelji: dvjesta etrdeset i dvojica; i Amasaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Meilemota, sina Imerova,

  11:14 i njihove brae, sposobnih za boj: stotinu dvadeset i osam. Zapovjednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov.

  11:15 Od levita: emaja, sin Hauba, sina Azrikama, sina Haabje, sina Bunijeva;

  11:16 i abtaj i Jozabad, od glavara levitskih, za nadzor vanjskih poslova Doma Bojega;

  11:17 i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao psalmima, poinjao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi meu svojom braom; i Abda, sin amue, sina Galala, sina Jedutunova.

  11:18 Svega je levita bilo u Svetom gradu: dvjesta osamdeset i etiri.

  11:19 A vratari: Akub, Talmon i njihova braa koja su uvala strau na vratima: stotinu sedamdeset i dva.

  11:20 A ostali Izraelci, sveenici i leviti, nastanie se u svim gradovima Judeje, svaki na svojoj batini i po naseljima u njihovim poljima.

  11:21 Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gipa bijahu na elu netinaca.

  11:22 Predstojnik je levitima u Jeruzalemu bio Uzi, sin Banija, sina Haabje, sina Matanije, sina Mihejina. On je bio od sinova Asafovih, koji su bili pjevai za slubu Doma Bojega.

  11:23 Jer je za njih bila kraljeva zapovijed i uredba za svakodnevnu slubu.

  11:24 Petahja, sin Meezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom.

  11:25 Od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat Haarbi i njezinim zaseocima, u Dibonu i njegovim zaseocima, u Jekabseelu i njegovim naseljima,

  11:26 u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu,

  11:27 u Hasar ualu, u Beer ebi i u njenim zaseocima,

  11:28 u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima,

  11:29 u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu,

  11:30 Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakiu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer ebe sve do Hinomske doline.

  11:31 Benjaminovi sinovi ivljahu u Gebi, Mikmasu, Aju i Betelu i u njihovim zaseocima,

  11:32 u Anatotu, Nobu, Ananiji,

  11:33 Hasoru, Rami, Gitajimu,

  11:34 Hadidu, Seboimu, u Nebalatu,

  11:35 Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca.

  11:36 Skupine levita nalazile su se u Judi i Benjaminu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .