Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 Ovo su sveenici i leviti koji su doli sa Zerubabelom, sinom ealtielovim, i Jeuom: Seraja, Jeremija, Ezra,

  12:2 Amarja, Maluk, Hatu,

  12:3 ekanija, Rehum, Meremot,

  12:4 Ido, Gineton, Abija,

  12:5 Mijamin, Maadja, Bilga,

  12:6 emaja, Jojarib, Jedaja,

  12:7 Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. To su bili glavari sveeniki i njihova braa za Jeuina vremena.

  12:8 A leviti: Jeua, Binuj, Kadmiel, erebja, Juda i Matanija - ovaj potonji i njegova braa ravnali su hvalospjevima.

  12:9 Bakbukja i Uni i braa njihova izmjenjivali su se s njima u slubi.

  12:10 Jeua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijaiba, a Elijaib Jojadu;

  12:11 Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu.

  12:12 U Jojakimovo vrijeme glavari sveenikih obitelji bijahu: Serajine obitelji Meraja; Jeremijine Hananja;

  12:13 Ezrine Meulam; Amarjine Johanan;

  12:14 Malukove Jonatan; ebanijine Josip;

  12:15 Harimove Adna; Meremotove Helkaj;

  12:16 Idove Zaharija; Ginetonove Meulam;

  12:17 Abijine Zikri; Minjaminove ...; obitelji Moadjine Piltaj;

  12:18 Bilgine amua; emajine Jonatan;

  12:19 Jojaribove Matenaj; Jedajine Uzi;

  12:20 Saluove Kelaj; Amokove Eber;

  12:21 Hilkijine Haabja; Jedajine Netanel.

  12:22 U vrijeme Elijaiba, Jojade, Johanana i Jadue bili su popisani glavari levitskih obitelji i sveenici sve do kraljevanja Darija Perzijanca.

  12:23 Sinovi Levijevi: glavari obitelji bili su zabiljeeni u Knjizi ljetopisa, do vremena Johanana, sina Elijaibova.

  12:24 Glavari levitski bili su: Haabja, erebja, Jeua, Binuj, Kadmiel, a njihova braa, koja su stajala prema njima da pjevaju naizmjenino pohvale i zahvalnice prema uredbama Davida, Bojeg ovjeka,

  12:25 bijahu: Matanija, Bakbukja i Obadja. A Meulam, Talmon i Akub, vratari, uvali su strau kod skladita blizu vrata.

  12:26 Ti su ivjeli u vrijeme Jojakima, sina Jeue, sina Josadakova, i u vrijeme upravitelja Nehemije i knjievnika sveenika Ezre.

  12:27 Kad je bila posveta jeruzalemskoga zida, potraili su levite svugdje gdje su stanovali da ih dovedu u Jeruzalem te proslave posvetu radou, zahvalnicama i pjesmom uz cimbale, harfe i citre.

  12:28 I skupie se pjevai, sinovi Levijevi, iz kraja oko Jeruzalema, iz netofatskih sela,

  12:29 iz Bet Hagilgala, iz Gebe i polja Azmaveta: jer su pjevai sebi sagradili sela oko Jeruzalema.

  12:30 Sveenici i leviti oistili su sebe, a zatim su oistili narod, vrata i zid.

  12:31 Tada sam izveo judejske knezove na zid i sastavio dva velika zbora. Prvi je iao desno niza zid, prema Smetlinim vratima;

  12:32 za njima su ili Hoaja i polovina judejskih knezova -

  12:33 Azarja, Ezra i Meulam,

  12:34 Juda, Benjamin, emaja i Jeremija,

  12:35 a od sveenikih sinova s trubljama: Zaharija, sin Jonatana, sina emaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafa,

  12:36 s braom njihovom emajom, Azarelom, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanelom, Judom, Hananijem, s glazbalima Davida, Bojega ovjeka. A Ezra, knjievnik, iao je pred njima.

  12:37 Kod Izvorskih vrata popeli su se njima nasuprot kraj stepenica Davidova grada, zidnim usponom od Davidove palae sve do Vodenih vrata na istoku.

  12:38 Drugi zbor, a za njim ja i polovica narodnih knezova, iao je nalijevo zidom i Pekom kulom sve do Trnog zida,

  12:39 pa onda iznad Efrajimovih vrata, Starih vrata, Ribljih vrata, Hananelove kule, kule Meaha, sve do Ovjih vrata. Zaustavili su se kod Zatvorskih vrata.

  12:40 Potom su oba zbora zauzela mjesto u Domu Bojem. Tako i ja i sa mnom polovica odlinika,

  12:41 sveenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija, Hananija s trubama,

  12:42 zatim Maaseja, emaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevai su pjevali pod ravnanjem Jizrahjinim.

  12:43 Toga su dana prinesene velike rtve, ljudi su dali oduka radosti, jer ih je Bog ispunio velikom radou, veselile se i ene i djeca. I radost Jeruzalema ula se nadaleko.

  12:44 U to su vrijeme postavljeni ljudi da nadziru spremita prinosa, prvina, desetina i da s polja uz gradove sabiru dijelove koje Zakon dodjeljuje sveenicima i levitima. Jer su se Judejci radovali sveenicima i levitima koji su bili u slubi.

  12:45 Oni su vrili slubu Bogu svome i slubu oienja - kao i pjevai i vratari - prema odredbi Davida i njegova sina Salomona.

  12:46 Jer od Davidovih i Asafovih dana, od davnine, postoje pjevaki glavari i pjesme pohvalne i zahvalnice Bogu.

  12:47 Zato je sav Izrael u vrijeme Zerubabela i u Nehemijino vrijeme dan za danom davao dijelove odreene za pjevae i vratare. Davali su levitima posveene darove, a leviti su davali sinovima Aronovim.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .