Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Kn Iconia, Pavel wi Barnaba au intrat kn sinagoga Iudeilor, wi au vorbit kn awa fel cq o mare mulyime de Iudei wi de Greci au crezut.

  14:2 Dar Iudeii cari n`au crezut, au kntqrktat wi au rqzvrqtit sufletele Neamurilor kmpotriva frayilor.

  14:3 Totuw au rqmas destul de multq vreme kn Iconia wi vorbeau cu kndrqznealq kn Domnul, care adeverea Cuvkntul privitor la harul Squ, wi kngqduia sq se facq semne wi minuni prin mknile lor.

  14:4 Mulyimea din cetate s`a desbinat: unii erau cu Iudeii, alyii cu apostolii.

  14:5 Neamurile wi Iudeii, kn knvoire cu mai marii lor, s`au pus kn miwcare, cq sq -i batjocoreascq wi sq -i ucidq cu pietre.

  14:6 Pavel wi Barnaba au knyeles lucrul acesta, wi au fugit kn cetqyile Licaoniei: Listra wi Derbe, wi kn yinutul de primprejur.

  14:7 Wi au propovqduit Evanghelia acolo.

  14:8 Kn Listra era un om neputincios de picioare, olog din nawtere, care nu umblase niciodatq.

  14:9 El wedea jos wi asculta pe Pavel cknd vorbea. Pavel s`a uitat yintq la el, wi fiindcq a vqzut cq are credinyq ca sq fie tqmqduit,

  14:10 a zis cu glas tare: ,,Scoalq-te drept kn picioare.`` Wi el s`a sculat dintr`o sqriturq, wi a knceput sq umble.

  14:11 La vederea celor fqcute de Pavel, noroadele wi-au ridicat glasul, wi au zis kn limba licaoneanq: ,,Zeii s`au pogorkt la noi kn chip omenesc.``

  14:12 Pe Barnaba kl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentrucq mknuia cuvkntul.

  14:13 Preotul lui Jupiter, al cqrui templu era la intrarea cetqyii, a adus tauri wi cununi knaintea poryilor, wi voia sq le aducq jertfq, kmpreunq cu noroadele.

  14:14 Apostolii Barnaba wi Pavel, cknd au auzit lucrul acesta, wi-au rupt hainele, au sqrit kn mijlocul norodului, wi au strigat:

  14:15 ,,Oamenilor, de ce faceyi lucrul acesta? Wi noi skntem oameni de aceeaw fire cu voi; noi vq aducem o veste bunq, ca sq vq kntoarceyi dela aceste lucruri dewerte la Dumnezeul cel viu, care a fqcut cerul, pqmkntul wi marea, wi tot ce este kn ele.

  14:16 El, kn veacurile trecute, a lqsat pe toate Neamurile sq umble pe cqile lor,

  14:17 mqcar cq, drept vorbind, nu s`a lqsat fqrq mqrturie, kntruckt v`a fqcut bine, v`a trimes ploi din cer, wi timpuri roditoare, v`a dat hranq din belwug, wi v`a umplut inimile de bucurie.``

  14:18 Abia au putut sq kmpiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, sq le aducq jertfq.

  14:19 Atunci au venit pe neawteptate din Antiohia wi Iconia niwte Iudei, cari au aykyat pe noroade. Acewtia, dupq ce au kmprowcat pe Pavel cu pietre, l-au tkrkt afarq din cetate, crezknd cq a murit.

  14:20 Cknd l-au knconjurat knsq ucenicii, Pavel s`a sculat wi a intrat kn cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.

  14:21 Dupq ce au propovqduit Evanghelia kn cetatea aceasta, wi au fqcut mulyi ucenici, s`au kntors la Listra, la Iconia wi la Antiohia,

  14:22 kntqrind sufletele ucenicilor. El ki kndemna sq stqruie kn credinyq wi spunea cq kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu trebuie sq intrqm prin multe necazuri.

  14:23 Au rknduit presbiteri kn fiecare Bisericq, wi dupq ce s`au rugat wi au postit, i-au kncredinyat kn mkna Domnului, kn care crezuserq.

  14:24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit kn Pamfilia,

  14:25 au vestit Cuvkntul kn Perga, wi s`au pogorkt la Atalia.

  14:26 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseserq kncredinyayi kn grija harului lui Dumnezeu, pentru lucrarea, pe care o sqvkrwiserq.

  14:27 Dupq venirea lor, au adunat Biserica, wi au istorisit tot ce fqcuse Dumnezeu prin ei, wi cum deschisese Neamurilor uwa credinyei.

  14:28 Wi au rqmas destul de multq vreme acolo cu ucenicii.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск