Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 50

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  50:1 ,,Iatq cuvkntul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra yqrii Haldeilor, prin proorocul Ieremia:

  50:2 ,Dayi de wtire printre neamuri, dayi de veste wi knqlyayi un steag! Vestiyi, n`ascundeyi nimic! Spuneyi: ,Babilonul este luat! Bel este acoperit de ruwine, Merodac este zdrobit! Idolii lui sknt acoperiyi de ruwine, idolii lui sknt sfqrkmayi!

  50:3 Cqci kmpotriva lui se suie un neam dela meazq-noapte, care -i va preface yara kntr`o pustie, wi nu va mai fi locuitq: atkt oamenii ckt wi dobitoacele fug wi se duc.``

  50:4 ,,Kn zilele acelea, kn vremile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel wi copiii lui Iuda se vor kntoarce kmpreunq; vor merge plkngknd wi vor cquta pe Domnul, Dumnezeul lor.

  50:5 Vor kntreba de drumul Sionului, kwi vor kntoarce privirile spre el, wi vor zice: ,Veniyi sq ne alipim de Domnul, printr`un legqmknt vecinic care sq nu fie uitat niciodatq!``

  50:6 ,,Poporul Meu era o turmq de oi pierdute; pqstorii lor ki rqtqceau, ki fqceau sq cutreiere munyii; treceau de pe munyi pe dealuri, uitkndu-wi staulul.

  50:7 Toyi cei ce -i gqseau ki mkncau, wi vrqjmawii lor ziceau: ,Noi nu skntem vinovayi, fiindcq au pqcqtuit kmpotriva Domnului, Locawul neprihqnirii, kmpotriva Domnului, Nqdejdea pqrinyilor lor.`

  50:8 ,Fugiyi din Babilon, iewiyi din yara Haldeilor, wi mergeyi ca niwte yapi kn fruntea turmii!

  50:9 Cqci iatq cq voi ridica wi voi aduce kmpotriva Babilonului o mulyime de neamuri mari din yara dela miazqnoapte; se vor knwirui kn wiruri de bqtaie kmpotriva lui, wi vor pune stqpknire pe el; sqgeyile lui sknt ca ale unui rqzboinic iscusit, care nu se kntoarce cu mknile goale.

  50:10 Astfel va fi datq pradq jafului, Haldea, wi toyi ceice o vor jqfui se vor sqtura de jaf, zice Domnul.``

  50:11 ,,Cqci voi v`ayi bucurat wi v`ayi veselit, cknd Mi-ayi jqfuit mowtenirea Mea! Da, sqreayi ca o juncanq kn iarbq, nechiezayi ca niwte armqsari focowi!``

  50:12 ,,Mama voastrq este acoperitq de ruwine, cea care v`a nqscut rowewte de ruwine; iatq, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pqmknt uscat wi fqrq apq!

  50:13 Din pricina mkniei Domnului nu va mai fi locuitq, wi va fi o pustietate. Toyi ceice vor trece pe lkngq Babilon, se vor mira wi vor fluiera pentru toate rqnile lui.

  50:14 Knwiruiyi-vq de bqtaie kmprejurul Babilonului, voi toyi, arcawii! Trageyi kmpotriva lui, nu faceyi economie de sqgeyi! Cqci a pqcqtuit kmpotriva Domnului.

  50:15 Scoateyi din toate pqryile un strigqt de rqzboi kmpotriva lui! El kntinde mknile; temeliile i se prqbuwesc; zidurile i se surpq. Cqci este rqzbunarea Domnului. Rqzbunayi-vq pe el! Faceyi -i cum a fqcut wi el!

  50:16 Nimiciyi cu desqvkrwire din Babilon pe celce samqnq, wi pe cel ce mknuiewte secerea la vremea seceriwului! Knaintea sqbiei nimicitorului, fiecare sq se kntoarcq la poporul squ, fiecare sq fugq spre yara lui.

  50:17 Israel este o oaie rqtqcitq pe care au gonit -o leii; kmpqratul Asiriei a mkncat -o cel dintki; wi acesta din urmq i -a zdrobit oasele, acest Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului.``

  50:18 ,,De aceea awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi pedepsi pe kmpqratul Babilonului wi yara lui, cum am pedepsit pe kmpqratul Asiriei.

  50:19 Voi aduce knapoi pe Israel kn pqwunea lui; va pawte pe Carmel wi pe Basan, wi kwi va potoli foamea pe muntele lui Efraim wi kn Galaad.

  50:20 Kn zilele acelea, kn vremea aceea, -zice Domnul-se va cquta nelegiuirea lui Israel, wi nu va mai fi, wi pqcatul lui Iuda, wi nu se va mai gqsi; cqci voi ierta rqmqwiya, pe care o voi lqsa.``

  50:21 ,,Suie-te kmpotriva yqrii de douq ori rqzvrqtitq, kmpotriva locuitorilor ei, wi pedepsewte -i! Urmqrewte, mqcelqrewte, nimicewte -i! -zice Domnul-wi kmplinewte kn totul poruncile Mele!

  50:22 Strigqte de rqzboi rqsunq kn yarq, wi prqpqdul este mare.

  50:23 Cum s`a rupt wi s`a sfqrkmat ciocanul kntregului pqmknt! Babilonul este nimicit kn mijlocul neamurilor!

  50:24 Yi-am kntins o cursq, wi ai fost prins, Babilonule, fqrq sq te awtepyi.`` ,,Ai fost ajuns, apucat, pentrucq ai luptat kmpotriva Domnului.

  50:25 Domnul Wi -a deschis casa de arme, wi a scos din ea armele mkniei Lui; cqci aceasta este o lucrare a Domnului, Dumnezeul owtirilor, kn yara Haldeilor.``

  50:26 ,,Pqtrundeyi din toate pqryile kn Babilon, deschideyi -i grknarele, faceyi-le niwte mormane ca niwte grqmezi de snopi, wi nimiciyi-le. Nimic sq nu mai rqmknq din el!

  50:27 Ucideyi -i toyi taurii wi junghiayi -i! Vai de ei! Cqci le -a venit ziua, vremea pedepsirii lor!

  50:28 Ascultayi strigqtele fugarilor, ale celorce scapq din yara Babilonului, ca sq vesteascq kn Sion rqzbunarea Domnului, Dumnezeului nostru, rqzbunarea pentru Templul Squ!

  50:29 Chemayi kmpotriva Babilonului pe arcawi, voi toyi cari kncordayi arcul! Tqbqrkyi kn jurul lui, ca nimeni sq nu scape, rqsplqtiyi -i dupq faptele lui, faceyi -i kntocmai cum a fqcut wi el! Cqci s`a semeyit kmpotriva Domnului, kmpotriva Sfkntului lui Israel!``

  50:30 ,,De aceea, tinerii lui vor cqdea pe uliye, wi toyi oamenii lui de rqzboi vor pieri kn ziua aceea, zice Domnul.``

  50:31 ,,Iatq, am necaz pe tine, kngkmfatule! zice Domnul, Dumnezeul owtirilor; cqci yi -a sosit ziua, vremea pedepsirii tale!

  50:32 Kngkmfatul acela se va poticni wi va cqdea, wi nimeni nu -l va ridica, voi pune foc cetqyilor lui, wi -i va mistui toate kmprejurimile.``

  50:33 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Copiii lui Israel wi copiii lui Iuda sknt apqsayi kmpreunq; toyi cei ce i-au dus robi ki opresc wi nu vor sq le dea drumul.

  50:34 Dar puternic este Rqzbunqtorul lor, El, al cqrui Nume este Domnul owtirilor. El le va apqra pricina, ca sq dea odihnq yqrii, wi sq facq pe locuitorii Babilonului sq tremure.`

  50:35 Sabia kmpotriva Haldeilor! -zice Domnul, -kmpotriva locuitorilor Babilonului, kmpotriva cqpeteniilor wi knyelepyilor lui!

  50:36 Sabia kmpotriva proorocilor minciunii, ca sq ajungq ca niwte oameni fqrq minte! Sabia kmpotriva vitejilor lui, ca sq rqmknq kncremeniyi!

  50:37 Sabia kmpotriva cailor wi carqlor lui, kmpotriva oamenilor de tot felul cari sknt kn mijlocul lui, ca sq ajungq ca femeile! Sabia kmpotriva vistieriilor lui, ca sq fie jqfuite!

  50:38 Seceta peste apele lui, ca sq sece! Cqci este o yarq de idoli, wi au knebunit cu idolii lor.

  50:39 Deaceea fiarele pustiei se vor aweza acolo kmpreunq cu wacalii, wi struyii vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodatq, ci vecinic va rqmknea nelocuit.

  50:40 Ca wi Sodoma wi Gomora wi cetqyile vecine, pe cari le -a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, awa nu va mai fi locuit nici el, wi nimeni nu se va mai aweza acolo. -

  50:41 Iatq, vine un popor dela miazqnoapte, wi un neam mare wi niwte kmpqrayi puternici se ridicq dela marginile pqmkntului.

  50:42 Poartq arc wi suliyq, sknt necruyqtori wi fqrq milq; glasul le mugewte ca marea; sknt cqlqri pe cai, ca un om gata de luptq, kmpotriva ta, fiica Babilonului!

  50:43 Kmpqratul Babilonului aude vestea, mkinile i se slqbesc, wi kl apucq groaza, ca durerea pe o femeie care nawte...

  50:44 Iatq, vrqjmawul se suie ca un leu, depe malurile kngkmfate ale Iordanului kmpotriva locuinyei tale tari; deodatq ki voi izgoni de acolo, wi voi pune peste ei pe acela, pe care l-am ales. Cqci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Wi care cqpetenie Kmi va sta kmpotrivq?``

  50:45 Deaceea, ascultayi hotqrkrea pe care a luat -o Domnul kmpotriva Babilonului, wi planurile pe cari le -a fqcut El kmpotriva yqrii Haldeilor! ,,Cu adevqrat, ki vor tkrk ca pe niwte oi slabe, cu adevqrat, le vor pustii locuinya.

  50:46 De strigqtul luqrii Babilonului se cutremurq pqmkntul, wi se aude un strigqt de durere printre neamuri.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск